Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła z e-dziennikiem (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Krzysztof Radke (sp1mgdyrektor) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 1, Murowana Goślina (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

W celu wprowadzenia e-dziennika w szkole zamierzam:

1. Wykorzystać diagnozę zasobów szkoły, wypracowaną przez Zespół 2.0.

2. Doposażyć szkołę w niezbędny sprzęt komputerowy i zapewnić dostęp do Internetu we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych i pokoju nauczycielskim.

3. Dokonać wyboru programu i zorganizować szkolenie dla nauczycieli z zakresu jego obsługi.

5. Zachęcić jak największą liczbę rodziców do korzystania z programu.

4. Testować wraz z nauczycielami dziennik w drugim semestrze roku szkolnego, używając jednocześnie papierowej wersji (okres przejściowy).

5. Monitorować efektywność wykorzystywania narzędzia.

6. Dokonać ewaluacji przedsięwzięcia w celu ustalenia wniosków do dalszego działania.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

W trakcie spotkania otwierającego uczestnicy omówili zagadnienie e-dziennika.  Potrzebę wprowadzenia tego narzędzia do praktyki szkolnej zgłaszali już wcześniej rodzice należący do Rady Szkoły i Rady Rodziców, część nauczycieli i uczniów oraz organ prowadzący szkołę. Nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, że e-dziennik może wspomóc ich pracę w zakresie: dokumentowania przebiegu nauczania, motywowania uczniów do nauki i uzyskania lepszej komunikacji z rodzicami. Świadomi są również wyzwań, jakie stawia on przed szkołą i przed nimi. Na pewno na początku praca z nowym narzędziem będzie wymagała poświęcenia dodatkowego czasu. Problemy jakie zdiagnozowano:

- niedostateczne wyposażenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w komputery do dyspozycji nauczycieli,

- brak dostępu do Internetu w części pomieszczeń,

- niski poziom opnowania umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną przez część nauczycieli,

- konieczność prowadzenia podwójnej dokumentacji (tradycyjnej i elektronicznej) w okresie wdrażania programu.

Biorąc pod uwagę zdiagnozowane problemy, należy uznać, że wprowadzenie e-dziennika wymagać będzie wielu działań, takich jak:

- doposażenie sal lekcyjnych, świetlicy i pokoju nauczycielskiego w  sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, co wiąże się ze znalezieniem odpowiednich środków finansowych,

- szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi wybranego programu (zorganizowane z udziałem przedstawicieli producenta) oraz zapewnienie im w okresie testowania wsparcia technicznego przez informatyka,

-  pokonywanie oporu przed zmianą spowodowanego koniecznością prowadzenia podwójnej dokumentacji  (motywowanie nauczycieli),

- doskonalenie umiejętności posługiwania się programem w trakcie użytkowania,

- upowszechnienie narzędzia wśród rodziców,

- systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania przy pomocy wybranego programu,

- monitorowanie procesu wdrażania programu,

- ewaluacja podjętych działań - ocena funkcjonowania dziennika.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Harmonogram działań.

Zadania

Terminy, czas trwania zadania

Osoby zaangażowane

1. Wybór programu e-dziennika.

 Do końca listopada 2013 r.

Dyrektor, wicedyrektor

2. Szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi wybranego programu.

Do końca grudnia 2013 r.

Dyrektor, wicedyrektor, wszyscy nauczyciele

3. Pozyskanie środków finansowych i zakup 10 komputerów do sal lekcyjnych i innych pomieszczeń do dyspozycji nauczycieli.

Do końca listopada 2013 r.

Dyrektor

4. Udostępnienie Internetu w każdej sali lekcyjnej oraz w pokoju nauczycielskim.

Do końca stycznia 2014 r.

Dyrektor

5. Wprowadzenie danych uczniów do bazy e-dziennika.

Do końca grudnia 2013 r.

Wicedyrektor, wychowawcy klas

6. Upowszechnienie wśród rodziców wiedzy na temat dostępu do e-dziennika. Pokaz jego obsługi.

Do końca stycznia 2014 r.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas, rodzice

7. Systematyczne prowadzenie e-dziennika przez nauczycieli. Doskonalenie umiejętności.

II semestr roku szkolnego 2013/2014 (luty - czerwiec 2014 r.)

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

8. Monitorowanie procesu wdrażania e-dziennika.

Od listopada 2013 r. do końca maja 2014 r.

Dyrektor, wicedyrektor

8. Ewaluacja zadania - ocena działania programu.

Druga połowa maja 2014 r.

Dyrektor, Zespół 2.0

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

W maju 2014 r. zostanie przeprowadzona ewaluacja przedsięwzięcia przez członków Zespołu 2.0, przy pomocy następujących narzędzi:

- wywiadu z nauczycielami i

- ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów.

Badany będzie poziom zadowolenia z funkcjonowania e-dziennika oraz zbierane będą uwagi na temat jego działania.

Kryterium sukcesu: większość ocen dobrych i bardzo dobrych wyrażonych przez ankietowanych nauczycieli, rodziców i uczniów.

Jeśli poziom zadowolenia z funkcjonowania e-dziennika będzie wysoki, to w następnym roku szkolnym stanie się on jedynym narzędziem dokumentowania przebiegu nauczania.