Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasi e-nauczyciele (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Grażyna Kalinowska (gkalinowskazs2) dyrektor

Szkoła: Technikum Nr 2, Wyszków (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Realizacja zadania „Nasi e-nauczyciele” w roku szkolnym 2013/2014 przebiegała bez zakłóceń. Udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania, dzięki czemu nauczyciele Kopernika  mieli możliwość w pełni wykorzystać i rozwinąć nabyte wcześniej umiejętności  w zakresie wykorzystania narzędzi TIK. W celu ułatwienia dostępu do internetu na początku roku szkolnego poprawiono jakości połączeń internetowych – łącze kablowe oraz  WiFi. Koordynator wraz z nauczycielami informatyki na bieżąco informował nauczycieli o możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach zewnętrznych szkoleń a także zorganizowanych w ramach współpracy przedmiotowej. W trakcie roku szkolnego zostały zorganizowane  przez nauczycieli informatyki szkolenia  dotyczące uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej, vizualizerów oraz prezentacji multimedialnych. Grupa nauczycieli, która korzystała z zewnętrznych form doskonalenia zawodowego zrealizowała spotkania dla zainteresowanych nauczycieli, podczas których wymieniała się zdobytą wiedzą i materiałami. Uczniowie Technikum Informatycznego zorganizowali w marcu warsztaty dla nauczycieli, podczas których pokazywali jak umiejętnie korzystać  z portali społecznościowych oraz  jak chcieliby aby wyglądały lekcje z wykorzystaniem Facebook’a.   

W ramach projektu unijnego wzbogaciliśmy także bazę multimedialną szkoły o nowa pracownię komputerową – firmę symulacyjną.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Jak podkreślałam już wcześniej ogromna wagę przywiązuję do unowocześniania i uatrakcyjniania nauczania prowadzonego w naszej szkole, tym bardziej cieszy fakt zwiększenia zainteresowania nowymi technologiami na większości zajęć.

Jestem bardzo zadowolona, że dzięki realizacji ww. zadania sprzęt znajdujący się w szkole jest w pełni wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, nauczyciele pogłębili wiedzę z zakresu rodzajów narzędzi TIK oraz ich wykorzystania w nauczaniu, zaś wśród uczniów udało się spopularyzować nawyk stosowania narzędzi TIK w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Ważne jest ciągłe inspirowanie nauczycieli do wyjścia z rutyny oraz wspieranie ich w trudach działania. Jakiekolwiek niepowodzenia,  problemy w realizacji należy wspólnie rozwiązywać i nie poddawać się jeśli nawet coś nie wyjdzie za pierwszym razem. Tylko wspólne działania przynoszą odpowiedni skutek i dają wymierne efekty.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Najbardziej cieszy fakt, iż coraz większa liczba nauczycieli korzysta z nowych technologii podczas zajęć lekcyjnych, co udało się zaobserwować podczas hospitacji zajęć.  Na bieżąco czytałam blogi uczniowskie, w których nie sposób nie zauważyć ogromnego zaangażowania uczniów i nauczycieli w proces udoskonalania umiejętności wykorzystania TIK. Zauważyłam lepszą frekwencję wśród uczniów oraz duże zainteresowanie uczniów zajęciami, podczas których wykorzystywana jest tablica interaktywna, vizualizery, prezentacje multimedialne itp. Uczniowie zgodnie odpowiadają, ze lekcje stały się ciekawsze i chętniej w nich uczestniczą.

Przeprowadziłam wywiad grupowy z zespołem 2.0, podczas którego oceniłam zaangażowanie wszystkich osób odpowiedzialnych i z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, ze realizacja zadania Nasi E-NAUCZYCIELE udała się.  Na potwierdzenie mogę się pochwalić iż jesteśmy pionierami w powiecie wyszkowskim w zakresie przeprowadzenia egzaminów zawodowych, gdyż jako jedna z 50 szkół w Polsce i jedyna w naszym powiecie zgłosiliśmy chęć przeprowadzenia egzaminów zawodowych w formie on-line. To właśnie dzięki naszym e-nauczycielom stało si e to możliwe. Moja propozycja spotkała się z ogromnym poparciem i nauczyciele chętnie zaangażowali się w proces wdrażania ww. projektu. 

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?


Szkoła XXI wieku to przede wszystkim szkoła nowych technologii, innowacyjna i kreatywna. Staram się kierować swoja placówką w taki sposób, aby w pełni zasługiwać na miano nowoczesnej i kreatywnej szkoły. Nauczyciele Kopernika inspirują uczniów do twórczej
i kreatywnej pracy a atrakcyjne zajęcia mają przełożenie w efektach kształcenia. Pedagodzy mają nowoczesne podejście do edukacji, w procesie nauczania szukają nowatorskich rozwiązań i mobilizują uczniów do kreatywności i odwagi w eksperymentowaniu.

W dalszej pracy zamierzam dalej zachęcać wszystkich nauczycieli do korzystania z dostępnego sprzętu w nieograniczony sposób oraz dbać o doskonalenie zewnętrzne nauczycieli, którzy deklarują chęć korzystania z TIK podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz motywować ich do podejmowania kolejnych działań i udzielać im potrzebnego wsparcia. Planuję w miarę możliwości finansowych wzbogacać bazę multimedialną szkoły. W dalszym ciągu będę motywować do doskonalenia wewnętrznego nauczycieli, inspirowania ich do wyjścia z rutyny, zachęcanie do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez przygotowanie warsztatów, lekcji pokazowych, zajęć pozalekcyjnych, stworzenie spisu stron www pomocnych w nauczaniu i uczeniu się. Bardzo istotne będzie także włączenie uczniów w działania służące wdrożeniu TIK w nauczanie.