Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Otwieramy się na świat, czyli Szkoła Otwartych Zasobów (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Mieczysław Żmijowski (spzmijowski) dyrektor

Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach, Brody (zaawansowany harmonogram)

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

 

Otwieramy się na świat, czyli Szkoła Otwartych Zasobów

            Po uzgodnieniu ze szkolnym Zespołem 2.0 wybrałem zadanie 10. Z listy zadań dyrektora. Przemawiało za tym m.in. to, że dzięki uczestnictwie w programie „Szkoła z Klasą 2.0” w przeszłości wykonaliśmy już wiele zadań, które poprawiły zarówno efektywność wykorzystania posiadanego sprzętu, jak i wpłynęły na jakość pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. Mamy już dobrą bazę narzędzi, funkcjonalną stronę internetową, dostęp do internetu (przewodowego i bezprzewodowego), korzystamy z dziennika elektronicznego. Ponieważ w wyniku upowszechnienia różnych narzędzi TIK uczniowie i nauczyciele coraz częściej korzystają z różnych materiałów dostępnych, sami też tworzą własne i się nimi dzielą, uznałem, że to dobry czas na uporządkowanie naszych zasobów oraz stworzenie pewnych standardów dla uczniów i nauczycieli w zakresie korzystania z zasobów internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej, jak również udostępniania własnych materiałów.

Zadanie zrealizuję w następujących krokach:

  • Konsultacje ze szkolnym Zespołem 2.0.

Ponieważ moje zadanie jest częścią szkolnego planu działań w ramach programu „Szkoła z Klasą 2.0” w roku szkolnym 2013/2014, za konieczne uznałem skonsultowanie mojego pomysłu z całym zespołem i przekonanie go do mojej propozycji.

  • Opracowanie planu i harmonogramu działań.

Po uzgodnieniu kierunku działań opracuję dokładny plan realizacji zadań, wykaz konkretnych działań wraz z określeniem terminu ich realizacji.

  • Stworzenie listy osób, których kompetencje mogą być przydatne w realizacji mojego zadania.

Dyrektor nie musi znać się na wszystkim, nieraz wystarczy, że skorzysta
z kompetencji innych nauczycieli, którzy lepiej przygotują materiał z zakresu swojej dziedziny. Dlatego zaproszę kilka osób do współpracy w przygotowaniu konkretnych materiałów i przeprowadzeniu działań o zasięgu ogólnoszkolnym,
np. przeprowadzenie lekcji, badań ankietowych, warsztatów, stworzenie dodatkowej przestrzeni na nasze zasoby w internecie.

  • Realizacja zadania zgodnie ustalonym planem i harmonogramem.

W drugim półroczu zadanie będzie realizowane zgodnie z opracowanym planem. Na szkolnej gazetce i na stronie internetowej szkoły ( www.pspbrody.pl ) będę informował o bieżących działaniach.

  • Ewaluacja zrealizowanego zadania.

Aby się przekonać, czy działania podjęte w ramach realizacja zadania były efektywne, czy uczniowie i nauczyciele potrafią korzystać z zasobów internetu zgodnie
z opracowanymi i wdrożonymi standardami oraz czy potrafią zgodnie z tymi standardami upowszechniać w sieci swój dorobek, przeprowadzimy pod koniec roku szkolnego badania różnymi narzędziami.

 

 

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Podczas spotkania otwierającego nauczyciele zwrócili uwagę na to, że w naszej szkole problemem nie jest dostęp do internetu (chociaż zdarzają się problemy techniczne niezależne od szkoły) ani dostęp do różnorodnych narzędzi TI, bo
w każdej jest do dyspozycji laptop
i projektor. Oprócz tego nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z innego sprzętu elektronicznego szkolnego lub własnego. Problemem jest natomiast – świadome lub nieświadome – wykorzystywanie zasobów internetowych bez podawania źródeł i autorów. Problem istnieje mimo przeprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym działań w ramach programu „Szkoła z Klasą 2.0”
i wdrożenia Kodeksu. Uznaliśmy więc, że dobrze będzie kontynuować działania, które pozwolą zniwelować to negatywne zjawisko oraz stworzyć spis prostych zasad do zastosowania w codziennej praktyce, np. poszanowanie praw autorskich przy korzystaniu z zasobów internetowych w tworzeniu prezentacji, pisaniu prac i w ogóle we wszelkiego rodzaju wystąpieniach publicznych.

 Inny postulat dotyczył uporządkowania zasobów, którymi szkoła już dysponuje (materiały wytworzone przez uczniów i nauczycieli) oraz zasad ich udostępniania. Postulat zrodził się dlatego, że korzystamy już z dziennika elektronicznego, który daje różne możliwości, ale też nauczyciele i uczniowie „na własną rękę” zamieszczają swoje materiały
w różnych miejscach na stronie internetowej. Stwarza to wrażenie chaosu. Postanowiliśmy uporządkować nasze zasoby i stworzyć czytelne kryteria umieszczania materiałów wytworzonych przez uczniów i nauczycieli na szkolnej stronie www, aby nie była ona „workiem”, do którego wrzuca się wszystko, bez względu na wartość merytoryczną.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Postanowiłem realizować wszystkie trzy zadania, spośród zaproponowanych, gdyż moja koncepcja działań jest tak komplementarna, że wzajemnie się one przenikają. Poza tym będzie to naturalna konsekwencja tego, co już w naszej szkole zrobiliśmy w ostatnich latach w zakresie wykorzystania TIK. Ze względu na formę i objętość szczegółowy plan realizacji zadań zamieszczam w załączniku do opisu tego zadania.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ewaluację moich działań przeprowadzę we współpracy ze szkolnym Zespołem 2.0
i grupą uczniów. Zespołu 2.0 nie będę za bardzo obciążał dodatkową pracą, bo każdy
z nauczycieli realizuje swoje zadania. Poproszę o przeprowadzenie ankiet w części klas oraz spisanie swoich obserwacji dot. wykorzystania przez uczniów i nauczycieli stworzonych przeze mnie narzędzi. Jeśli ¾ uczniów i nauczycieli będzie stosować się do wypracowanych standardów tworzenia i zamieszczania w internecie własnych materiałów z poszanowaniem praw autorskich, to będzie to – w porównaniu do obecnej sytuacji - zadowalający wskaźnik.
W przyszłości będziemy się starali ten wynik poprawiać. Ponadto miernikiem powodzenia moich działań będą konkretne efekty, np. katalog linków i platform edukacyjnych z wolnymi zasobami. I wreszcie przeprowadzę ankietę ewaluacyjną wśród uczniów i nauczycieli, a w jej opracowaniu pomogą mi nauczyciele informatyki, bo ja jeszcze nie umiem korzystać z gotowych i dostępnych w sieci tego typu narzędzi.