Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Renata Zamorowska (r) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni, Gdynia (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

1. Zdefiniowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (powiązanie go z realizowanym w szkole planem pracy).

2. Określenie zasobów szkoły i potrzeb (sprzęt, infrastruktura, plan doposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, udział w projekcie unijnym realizowanym przez organ prowadzący).

2. Informowanie nauczycieli o ciekawych formach doskonalenia w zakresie TIK (we współpracy z koordynatorem oraz  nauczycielami informatyki i zajęć komputerowych).

3. Udział dużej grupy nauczycieli w szkoleniu zewnętrznym na temat wykorzystania tablicy multimedialnej na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych.

4. Nawiązanie współpracy dotyczącej doskonalenia nauczycieli z firmą instalującą tablice interaktywne (stałe konsultacje).

5. Zaplanowanie cyklu spotkań, podczas których nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą i materiałami wypracowanymi w ramach tzw. dobrych praktyk.

6. Zaplanowanie warsztatów dla rodziców, podczas których uczniowie będą przewodnikami po nowych technologiach.

7. Wykorzystanie nabytych kompetencji z zakresu TIK na zajęciach dla przedszkolaków (Uczniowie SP 23 czytają przedszkolakom, projektu realizowanego kolejny rok w naszej szkole) oraz podczas Dnia Otwartego Szkoły i festynu.

8. Realizacja, wg przyjętego przez organ prowadzący harmonogramu, projektu doposażania szkoły w pomoce dydaktyczne (UM, projekt unijny).

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Na spotkaniu listopadowym uczestnicy projektu Szkoła z klasą 2.0, po zapoznaniu się z zadaniami szkół doświadczonych – zgodnie z pełnioną w programie rolą – i przeanalizowaniu w ramach zespołów samokształceniowych ustaleń z sierpniowej rady pedagogicznej dotyczących realizowanych programów, projektów, a także zasobów i potrzeb szkoły w zakresie sprzętu i infrastruktury, przyjęli pozytywnie propozycję realizacji zadania dyrektora. Chcieliśmy zapraszać inne szkoły (także przedszkola, z którymi od lat współpracujemy), by zaprezentować im zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK.

Wtedy skłanialiśmy się ku wyborowi zadania "zapraszamy inne szkoły", jednak już po spotkaniu i ponownej dyskusji uznaliśmy, że zadanie - "nasi e-nauczyciele" bardziej odpowiada naszym aktualnym potrzebom.

Kolejne tygodnie pokazały też, że tym, co efektywnie realizujemy (i wynika to z wcześniej sygnalizowanych potrzeb), jest zadanie nasi e-nauczyciele. Je właśnie w roku 2013/2014 będziemy realizować.

Odpowiada ono również potrzebom wyrażonym przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym (o czym szerzej pisze koordynator). Pojawiły sie wówczas m.in. takie problemy:

Czy kolejne zadania zbyt nie obciążą nauczycieli? Tu uczestnicy po dyskusji wskazali na możliwość połączenia Szkoły z klasą 2.0 z planem pracy szkoły.

Tym, co nurtowało niektórych nauczycieli, były problemy z obsługą sprzętu (myślę, że szkolenia i współpraca, jaką planujemy nawiązać, oraz zmiana administratora, pomogą w zniwelowaniu problemu).

Niewątpliwie więcej czasu (i środków) będziemy musieli przeznaczyć  na poprawę jakości  jakość połączenia internetowego, co  pozwoli na jednoczesną pracę na tylu stanowiskach komputerowych  – zarówno poprzez łącza kablowe, jak i WiFi- ilu potrzebować będą nauczyciele. Na spotkaniu Zespołu 2.0 zostały wyznaczone dwie osoby do określenia problemów i odbycia rozmów z dostawcą usługi oraz poinformowania o efektach dyrektora szkoły i Zespołu.

 

 

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Zadanie

Zakres

Termin realizacji

Odpowiedzialni

I Identyfikacja potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

 

 

 

Zdefiniowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (powiązanie go z realizowanym w szkole planem pracy).

 

IX-X 2013

 

 

dyrektor, lider WDN

 

II Realizacja potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

1. Plan szkoleń wewnętrznych z zakresu wykorzystywania TIK (nauczyciele dla nauczycieli):

  • Wykorzystanie tablicy interaktywnej
  • Elementy oceniania kształtującego w ocenie zadań i projektów TIK
  • Tworzenie materiałów dydaktycznych na zajęcia z tablicą interaktywną –warsztaty zespołów przedmiotowych
  • Jak uczyć i uczyć się z TIK

2. Plan szkoleń zewnętrznych związanych ze stosowaniem TIK w edukacji (uzupełniany w zależności od oferty rynku)

  • Wykorzystanie tablicy Mimio
  • Tablice interaktywne w edukacji
  • Nowoczesne technologie w nauczaniu
  • E-podręczniki

3. Informowanie nauczycieli o ciekawych formach doskonalenia w zakresie TIK (we współpracy z koordynatorem oraz  nauczycielami informatyki i zajęć komputerowych).

 

30.11.2013

R.Z.

 

S.E., A.T., E.M., E. B.

 

 

R.Z.

 

 

E.C., E.M.

 

 

J.J.

 

 

wg harmonogramu

organizatora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.C., E.M., M.W.

 

III Współpraca w zakresie doskonalenia kompetencji TIK

Nawiązanie współpracy dotyczącej doskonalenia nauczycieli z firmą instalującą tablice interaktywne (stałe konsultacje).

 

I półrocze

dyrektor, EM

IV Zasoby szkoły i potrzeby

Określenie zasobów szkoły i potrzeb (sprzęt, infrastruktura)

 

X-XI 2013

 

EC, EM

 

Plan doposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, udział w projekcie unijnym realizowanym przez organ prowadzący).

 

I półrocze

 

II półrocze

 

dyrektor

 

 

Zestawienie zasobów szkoły na szkolnej platformie cyfrowej.

 

I półrocze

 

EC, EM

 

 

Skatalogowanie materiałów multimedialnych niewłączonych do zbiorów biblioteki i upublicznienie tej informacji.

 

I półrocze

 

EC, AK

 

 

Stworzenie i udostępnienie  szkolnej platformy cyfrowej bądź wykorzystanie platformy miejskiej.

 

II - III 2014

 

EC, EM

 

Poprawa jakości połączeń internetowych – łącze kablowe     i WiFi.

do końca

I półrocza

dyrektor, MW, EM

 

Zaplanowanie warsztatów dla rodziców, podczas których uczniowie będą przewodnikami po nowych technologiach.

II 2014 (po uzgodnieniu z koordynatorem)

 nauczyciele 2.0

V Modyfikacja metod pracy i komunikowania się z wykorzystaniem TIK

Wykorzystanie nabytych kompetencji z zakresu TIK na zajęciach dla przedszkolaków (Uczniowie SP 23 czytają przedszkolakom, projektu realizowanego kolejny rok w naszej szkole) oraz podczas Dnia Otwartego Szkoły i festynu.

cały rok

nauczyciele 2.0, wychowawcy

Udostępnienie nauczycielom platformy wymiany informacji i materiałów

XII 2013

M.W.

Wykorzystanie komputerowych ankiet ewaluacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

cały rok

R.Z., E.M., M.W.

VI Dzielenie się e-zasobami

Udostępnianie własnych i pobranych z Sieci materiałów edukacyjnych na szkolnej platformie cyfrowej.

cały rok

nauczyciele 2.0, E.M, E.C

Tworzenie szkolnej bazy materiałów edukacyjnych do pracy z tablicami interaktywnymi w układzie przedmiotowym.

cały rok

nauczyciele 2.0

E.M, E.C

VII Ewaluacja

Ankiety ewaluacyjne online

po zakończeniu działania

dyrektor, nauczyciele 2.0

E.M, E.C., M.W.

Blogi uczniowskie i nauczycielskie – wpisy i komentarze.

na bieżąco

uczestnicy projektu

Wywiady grupowe

po zakończeniu poszczególnych działań

nauczyciele 2.0

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ewaluacja przedsięwzięcia, cel:  sprawdzenie efektów działań, formułowanie wniosków do dalszej pracy, wprowadzanie zmian.

Kryteria:

poziom realizacji zaplanowanych działań

efektywność

wprowadzenie zmiany

Metody:

blogi uczniowskie i nauczycielskie– wpisy i komentarze

ankiety ewaluacyjne online

wywiad grupowy z zespołem 2.0.

platforma

(To jedynie zarys. Nad ewaluacją muszę popracować.)