Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła z e-dziennikiem (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Marzenna Machała-Pniewska (dyrektorMarzena) dyrektor

Szkoła: IV LO im. B. Krzywoustego, Płock (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

1) Posiedzenie rady pedagogicznej, podczas którego dyskusji będzie poddany pomysł wprowadzenia dziennika elektronicznego.

2) Spotkania z rodzicami - przekazanie informacji o zamiarze wprowadzenia dziennika elektronicznego, dyskusja.

3) Rozmowy z uczniami (np. podczas godzin z wychowawcą, spotkania z Samorządem Uczniowskim) - przekazanie informacji o zamiarze wprowadzenia dziennika elektronicznego, dyskusja.

4) Rozbudowa sieci Vi-Fi.

5) Zakup laptopów.

6) Wyszukanie na rynku firmy obsługującej dziennik elektroniczny, podpisanie umowy.

7) Szkolenie rady pedagogicznej na temat e-dziennika.

8) Spotkania z rodzicami celem przekazania informacji o sposobach korzystania z e-dziennika, rozdanie loginów.

9) Korzystanie z e-dziennika równolegle z dziennikiem papierowym.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Podczas spotkania otwierającego nauczyciele zwrócili uwagę na konieczność zachęcenia uczniów i rodziców e-dziennikiem oraz na konieczność usprawnienia przepływu informacji drogą elektroniczną pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Wybrane przeze mnie zadanie, moim zdaniem, w zupełności odpowiada potrzebom wyrażonym przez nauczycieli. Harmonogram wprowadzenia e-dziennika zakłada rozmowy zarówno z rodzicami, jak i z uczniami. Natomiast sam fakt funkcjonowania e-dziennika daje możliwość szybkiego przekazywania informacji i ATRAKCYJNEGO dla uczniów. Wszak uczniowie są dzisiaj mistrzami, jeśli chodzi o umiejęjętności informatyczne. Nauczyciele zwrócili również uwagę na wdrożenie uczniów do pracy technikami multimedialnymi, np. poprzez sporządzanie prezentacji multimedialnych. E-dziennik daje uczniom i nauczycielom możliwość konsultacji podczas pracy nad prezentacją.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

ad. 1) - sierpień 2013 (rada pedagogiczna, specjalista ds. informatyki)

ad. 2) - wrzesień 2013 (wychowawcy, rodzice, dyrekcja)

ad. 3) - wrzesień 2013 (wychowawcy, uczniowie, nauczuciele informatyki, dyrekcja)

ad. 4) - wrzesień - październik 2013 (dyrekcja, specjalista ds. informatyki)

ad. 5) - wrzesień - październik 2013 (dyrekcja, specjalista ds. informatyki)

ad. 6) - październik 2013 (dyrektor szkoły)

ad. 7) - październik 2013 (firma obsługująca e-dziennik)

ad. 8) październik 2013 (wychowawcy, rodzice)

ad. 8) listopad 2013 - styczeń 2014 (nauczyciele, rodzice, uczniowie, dyrekcja)

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Aby mieć pełne informacje o tym, jak funkcjonuje e-dziennik w naszym środowisku szkolnym niezbędne są, w mojej opinii:

- rozmowy z nauczycielami (np. podczas okazjonalnych spotkań w pokoju nauczycielskim),

- zebranie informacji, uwag nauczycieli podczas posiedzenia rady pedagogicznej,

- przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, w której jednym z pytań byłoby: "Co usprawniłbyś w działaniu e-dziennika?"

- przeprowadzenie ankiety wśród rodziców, która zawierałaby pytania, m.in. o poziom satysfakcji z korzystania z e-dziennika oraz "Co usprawniłby/łaby Pan/Pani w działaniu e-dziennika)

- rozmowy z nauczycielami oraz specjalistą ds. informatyki na temat funkcjonowania Vi-Fi

- obserwacje zajęć pod kątem radzenia sobie nauczyciela z e-dziennikiem oraz funkcjonowanie e-dziennika (czy nie ma problemów z internetem, ile czasu zajmuje sprawdzenie listy i odnotowanie nieobecności w e-dzienniku itp.)

- monitorowanie pracy nauczycieli poprzez analizę wpisów do e-dziennika, kontrolowanie liczby ocen i frekwencji uczniów

- monitorowanie przepływu informacji na temat zastępstw, wyjść klasowych itp.