Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora Szkoły 707 - planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Edyta Pękala-Jakubowska (pawejak) dyrektor

Szkoła: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707, Karpacz (zaawansowany harmonogram)

Źródło: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707

Kategoria: Szko?a w sieci

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Zadanie wyznaczone do realizacji wynika z kategorii "Szkoła w sieci". W związku z modyfikacją strony internetowej Szkoły 707, która miała miejsce w październiku 2013r. konieczna jest jej ewaluacja i udoskonalenie. Aby określić efektywność jej działania zamierzam:

1. zbalansować funkcję komunikowania ("zewnętrzna" i "wewnętrzna")

2. zdiagnozować spójność strony internetowej z kampanią reklamową Szkoły i elementami graficznymi tam zastosowanymi (wzór w załączniku)

3. zmodyfikować i uaktualnić adresy mailowe Szkoły, sekretariatu i dyrektora (spójną  z kampanią reklamową oraz  zmianą serwera i domeny)

4. unowocześnić bazę komputerową w sekretariacie Szkoły (jedno z głównych miejsc odpowiedzialnych za uaktualnianie strony)

5. przeprowadzić ewaluację działań podjętych w celu zabezpieczanie zdjęć zamieszczanych na stronie (znak wodny - przykład w załączniku, blokada pobierania zdjęć)

6. kontrolować poprawność danych umieszczanych na stronie (np. zgodnie z ochroną danych osobowych)

7. przeprowadzić ewaluację danych pozyskanych z ankiety umieszczonej na stronie (ich zasadność, porównanie z danymi pozyskanymi w tradycyjnej ankiecie)

8. analizować statystykę strony internetowej (ilość wejść, ich charakter, prężność nauczycieli w zamieszczaniu artykułów)

9. pozyskać i analizować informacje zwrotne od nauczycieli dotyczące pracy na nowej stronie

10. wyznaczyć  miejsce przeznaczone na artykuły uczniów (ich twórczość, opnie, powołanie zespołu "redakcyjnego" itp.)

11. przeprowadzić analizę dokumentacji zebranej w sprawie obecności Szkoły na Facebooku

12. przeprowadzić analizę działalności strony internetowej ze specjalistą (szkolenie dyrektora, v-ce dyrektora i nauczyciela informatyki, którzy pozyskane informacje przekażą kadrze pedagogicznej)

13.przeanalizować pracę strony na nowym serwerze i nowej domenie

14. wykupić dodatkowe zabezpieczenie strony szkoły - szyfrowanie

15. wzmocnienie zabezpieczeń strony szkoły (modyfikacja haseł itp.)

Do wykonania ww. zadań powołany będzie zespół "szkoła w sieci" w skład którego wejdą: dyrektor, v-ce dyrektor, pedagog szkolny, sekretarka, nauczyciel informatyki oraz nauczyciele zgłaszający bieżące wnioski.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Strona internetowa Szkoły jest jednym z głównych narzędzi komunikacji z uczniami i rodzicami, co wynika z faktu, że Szkoła 707 nie jest placówką obwodową - większość uczniów jest dowożona zorganizowany transportem, więc osobisty kontakt ze szkołą jest utrudniony. Jako placówka niepubliczna, Szkoła 707 musi prezentować swoje osiągnięcia tak, aby pozyskać nowych klientów i sprzedać ofertę edukacyjną. 

Poza ww. punktami, które w sposób oczywisty kształtują pracę nauczycieli, uczniów, na spotkaniu otwierającym pojawiły się również (fragment w załączniku):

1. obsługa nowej strony internetowej - w zakresie szkoleń uzupełniających (w wypadku osób z trudnościami) oraz poszerzających (dla osób sprawnie poruszających się na stronie); bieżąca korekta błędów; analiza czynności podejmowanych przez twórców strony.

2. przeszkolenie nauczycieli w zakresie obróbki graficznej zdjęć ze znakiem wodnym i umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły - wytypowanie spójnej formy znaku wodnego, przygotowanie projektu, analiza poprawności dodawanego znaku, analiza systematyczności dodawanie znaku.

3. akcja reklamowa szkoły - przygotowanie formy strony internetowej szkoły zgodnej z kampanią reklamową, promowanie spójnych znaków graficznych.

4. uzupełnienie i aktualizowanie "banku zasobów edukacyjnych", dostępnego na stronie Szkoły.

 

 

 

 

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Ad 1. Termin realizacji: styczeń - luty, bieżące wdrażanie wniosków
odpowiedzialny: analiza: zespół "szkoła w sieci", wprowadzanie zmian: dyrektor
Ad 2. Termin: na bieżąco
odpowiedzialny: dyrektor
Ad 3. Termin - po wykorzystaniu wszystkich materiałów reklamowych ze starymi adresami mailowymi;
odpowiedzialny - dyrektor
Ad 4. Termin: styczeń/luty 2014;
odpowiedzialny: dyrektor
Ad 5. Termin: marzec, maj (bieżące obserwacje);
odpowiedzialny: zespół "szkoła w sieci"
Ad 6. Termin - na bieżąco,
odpowiedzialny: dyrektor, v-ce dyrektor
Ad 7. Termin: luty/kwiecień,
odpowiedzialny: dyrektor
Ad 8. Termin: raz w miesiącu,
odpowiedzialny: dyrektor
Ad 9. Termin: luty, maj;
odpowiedzialny: zespół "szkoła w sieci"
Ad 10. Termin: marzec (II półrocze),
odpowiedzialny - dyrektor
Ad 11.Termin: luty,
odpowiedzialny: zespół "szkoła w sieci"
Ad 12. Termin: styczeń;
(szkolenie dyrektora, v-ce dyrektora i nauczyciela informatyki, którzy pozyskane informacje przekażą kadrze pedagogicznej)
Ad 13. Termin: na bieżąco,
odpowiedzialny: zespół "szkoła w sieci"
Ad 14. Termin: październik 2013r.,bieżąca obserwacja i analiza
odpowiedzialny: dyrektor
Ad 15. Termin: październik 2013r.,bieżąca obserwacja i analiza
odpowiedzialny: dyrektor

 

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ewaluacja zaplanowana została na przełom maja i czerwca, gdy dostępne będą już wszystkie informacje. Zbieranie danych będzie procesem stopniowym, rzłożonym w czasie. 

Jako narzędzia badawcze wybrano:

1. ankiety dla uczniów, nauczycieli, rodziców (na całej populacji) - maj

2. ankiety porównujące wyniki pozyskane ze strony internetowej z opiniami pozyskanymi w formie tradycyjnej - maj

3. analiza danych statystycznych - raz w miesiacu

4. ilość nowych zapisów dla szkoły - maj/czerwiec

5. zmiany w karcie zapisu (pozyskanie informacji dotyczącej źródła zainteresowania Szkołą) i analiza informacji pozyskanych w ten sposób - marzec

6. porównanie i zestawienie miesięcznych informacji, tak aby uzyskać obraz całorocznych zmian - na bieżąco

7. opinie zespołu "szkoła w sieci" oraz zespołu "edytorskiego" , analiza dokumantacji - maj

8. analiza SWOT wprowadzanych zmian jako podstawa do dalszej pracy w kolejny roku szkolnym - maj

10.wprowadzenie zmian na stronie internetowej  wynikających z całorocznej obserwacji - na bieżąco, podsumowanie w czerwcu.

 W ww. analizę zaanagożwany będzie zespół "szkoła w sieci", a pozyskane wyniki bedą zaprezentowane rodzicom podczas zebrania podsumowującego rok szkolny 2013/2014.