Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła Otwartych Zasobów. (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Barbara Koralewska-Idzikowska (bkoralewska@gimkom.pl) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum w Komornikach, Komorniki (zaawansowany harmonogram)

Źródło: własne

Kategoria: Szko?a Otwartych Zasobów

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Gimnazjum w Komornikach to szkoła, której nauczyciele i uczniowie mają szeroki dostęp do zasobów informacyjnych dzięki bardzo dobrze wyposażonym w urządzenia multimedialne pracowniom przedmiotowym i swobodnemu dostępowi do Internetu. Pozwala to na korzystanie z bogactwa informacji i skuteczne uczenie się.  Nauczyciele i uczniowie tworzą nieustannie zasoby edukacyjne, które mogą posłużyć innym, jeżeli zostaną udostępnione innym odbiorcom. Warto, by te zasoby były dostępne w szkolnej sieci za zgodą ich autorów. Uczniowie i nauczyciele muszą  rozumieć obowiązujące wszystkich zasady związane z prawami autorskimi i licencjami, uczyć się współpracy poprzez udostępnianie tworzonych przez siebie materiałów, widzieć w tym korzyść edukacyjną dla wszystkich członków społeczności szkolnej. 

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

1.Nauczyciele widzą potrzebę stworzenia bazy zasobów edukacyjnych, niektórzy już udostępniają materiały na platformie edukacyjnej lub w sieci (e-poczta).

2.Zgłaszają potrzebę ochrony praw autorskich, stworzenia jasnych zasad korzystania z udostępnianych materiałów.

3. Uważają, że udostępniane zasoby mogą być gromadzone w zbiorach biblioteki lub w określonych miejscach w szkolnej sieci informatycznej.

4. Sądzą, że należy przybliżyć społeczności szkolnej tematykę związaną z wolnymi licencjami oraz otwartymai zasobami edukacyjnymi poprzez realizację projektu o tej tematyce.

5. Istnieje potrzeba stworzenia szkolnej bazy otwartych treści i aplikacji.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

1. Tworzenie bazy zasobów edukacyjnych na platformie edukacyjnej i ich udostępnianie w ramach zespołów przedmiotowych i zadaniowych - XI 2013 r. - III 2014 r.

2.Opracowanie procedury dotyczącej zasad udostępniania materiałów oraz korzystania z zasobów edukacyjnych - II 2014 r.

3. Opracowanie przez bibliotekarza sytemu gromadzenia materiałów tworzonych przez uczniów i nauczycieli i zarządzania nim. - III 2014 r.

4.Realizacja projektu popularyzującego wiedzę z zakresu wolnych licencji oraz otwartych zasobów edukacyjnych - IV 2013 r.

5. Tworzenie bazy otwartych treści i aplikacji dostępnych w Internecie- I-V 2014 r.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ad 1. Przygotowanie przez każdego nauczyciela jednego materiału w semestrze (lekcji, sprawdzianu, zestawu ćwiczeń) i opublikowanie go na platformie z dostępem dla wszystkich uczniów szkoły i nauczycieli tego samego zespołu przedmiotowego.

Ad.2 Opublikowanie przez powołany zespół zadaniowy (przewodniczący zespołów pzredmiotowych) projektu procedury dotyczacej zasad udostępniania materiałów oraz korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych. Dyskusja końcowa na radzie pedagogicznej i przyjęcie procedury.

Ad 3. Opracowanie sytemu gromadzenia zasobów edukacyjnych w ramach biblioteki. Wprowadzenie odpowiedniego zapisu do regulaminy biblioteki i zapoznaie z nim nauczycieli i uczniów. Współpraca z nauczycielami w zakresie gromadzenia materiałów, podsumowanie efektów podczas rady analitycznej.

Ad 4. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli dotyczących wolnych licencji, otwartych zasobów edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych (udostępnienie scenariuszy zajęć).

Ad 5. Włączenie do katalogu biblioteki spisu otwartych i wolnych aplikacji, które mogą byc przydatne dla uczniów i nauczycieli. Opublikownie w zasobach e-biblioteki.