Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasz pomysł na e-szkołę (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: ewa dymura (ewunia.) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum, Nowa Wieś (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasz pomys? na e-szko??

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Wspólnie z zespołem dokonaliśmy wyboru zadania „Nasz pomysł na e-szkołę”. Działania, które zostały podjęte można określić w trzech kategoriach:

Pierwsza kategoria została umownie nazwana „Zarządzanie, organizacja procesu dydaktycznego i baza dydaktyczna”

Druga to doskonalenie zawodowe w zakresie innowacyjnych metod kształcenia , w tym TIK-u.

Trzecia - nowatorskie formy i metody stosowane w procesie dydaktycznym, na zajęciach pozalekcyjnych oraz realizowanych projektach edukacyjnych.

Do każdej z tych kategorii wyodrębniliśmy zadania do realizacji. Zostały określone osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy.

W punktach przedstawię działania, które zostały już zrealizowane oraz są w trakcie realizacji.

  1. Udało mi się zabezpieczyć w budżecie szkoły środki finansowe na modernizację pracowni komputerowej. Komisja spraw społecznych i budżetowa w dniach 11 i 12 XII b.r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu szkół Gminy Michałowice.
  2. Po spotkaniach z Radą Rodziców została podjęta uchwała o sfinansowaniu 10 tabletów , które będą stanowiły istotny element mobilnej pracowni TIK.
  3. Został zakupiony program wspierający pracę szkoły e- sekretariat. Sekretarz szkoły jest w trakcie odbywania szkolenia.
  4. Została utworzona strona internetowa www.deutsch.nowawies.pl ( szczególnie cieszy nas , że zaangażowali się w to uczniowie, którzy mają problemy z językiem niemieckim).
  5. Jesteśmy na etapie planowania cyklu szkoleń zewnętrznych , które rozpoczniemy od stycznia 2014 roku.
  6. Opracowany został harmonogram lekcji koleżeńskich , gdzie wszyscy zainteresowani nauczyciele mogą poznawać stosowane w procesie kształcenia metody pracy z wykorzystaniem TIK.

 

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Ponieważ wszystkie sale lekcyjne w naszym gimnazjum są dostosowane do korzystania  z TIK-u (komputery z dostępem do Internetu-stałe łącze działające z prędkością 100 Mbps  w obu kierunkach równocześnie, projektor, ekran) postulaty skupiały się przede wszystkim w obszarze:

- doskonalenia zawodowego

- modernizacji sprzętu, aby w większym zakresie stosować nowoczesne programy edukacyjne

- utworzenia mobilnej pracowni TIK-u (26 tabletów, tablica interaktywna).

Najwięcej emocji budził problem własnych umiejętności w zakresie nowych technologii. Zostały zdiagnozowane potrzeby w tym zakresie. Podjęto decyzję o następujących formach doskonalenia :

-  cykl szkoleń związany z technologiami informatyczno-komunikacyjnymi w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz szkolenia zewnętrzne

-  utworzenie grupy nauczycieli, którzy mogliby wspierać innych w wykorzystywaniu nowych technologii

-  propagowanie przykładów „dobrych praktyk”, z wykorzystaniem strony internetowej szkoły, portali internetowych, prasy fachowej oraz lokalnej

-   lekcje koleżeńskie, jako jedna z form przekazywania doświadczeń i własnych dokonań w zakresie stosowania nowatorskich metod kształcenia, w tym związanych  z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Jednocześnie starałam się uświadomić moim nauczycielom, że traktujemy nowatorskie metody jako istotny element w procesie kształcenia, który ma szansę podnieść aktywność wszystkich naszych uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.

Na spotkaniach z moimi nauczycielami podkreślałam również, że system motywacyjny w placówce (nagrody, dodatki motywacyjne) związany jest z dokonaniami w zakresie stosowania nowatorskich metod kształcenia, w tym TIK-u.

 

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Zadania

Odpowiedzialni

termin

Modernizacja    pracowni informatycznej, pracowni multimedialnej w bibliotece oraz   pozostałego sprzętu

nauczyciele, kierownik administracji

XI, XII. 2013 oraz I, II. 2014

Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej

kierownik administracji

 XII.2013, I.2014

Każdy pracownik i uczeń   otrzymuje własny e-mail w domenie nowawies.pl na czas pracy i nauki

kierownik administracji, nauczyciel informatyki

II. 2014.

Rozwój szkolnej e-platformy z materiałami do lekcji   (ćwiczenia, testy, zadania, ciekawe linki, możliwość wymiany informacji -   forum)

nauczyciele

I-V.2014

 

 Rozwijanie potencjału uczniów z zakresu ich   umiejętności informatycznych np. wykonywanie prezentacji w programach PRIZI,   GLOGSTER, PHOTOSTORY. Wykorzystywanie prezentacji                      w procesie lekcyjnym

nauczyciele informatyki

I–V.2014

Organizacja szkolnych konkursów, festiwali osiągnięć   uczniowskich z wykorzystaniem TIK. Działania te poszerzać o udział młodzieży   z innych szkół naszej gminy

nauczyciele realizujący projekty  edukacyjne

I–V.2014

Zamieszczanie w Internecie foto   - sprawozdań z realizowanych projektów edukacyjnych.

nauczyciele realizujący projekty edukacyjne

I-VI.2014

W coraz szerszym zakresie stosowanie  podręczników multimedialnych

nauczyciele geografii, języka angielskiego, języka   niemieckiego

 

Podejmowanie działań na rzecz   dofinansowania dostępu do Internetu dla uczniów będących w trudnej sytuacji   materialnej (środki unijne, program realizowany przez organ prowadzący)    

dyrektor

 

IV.2014

Pozyskiwanie do współpracy rodziców w zakresie doradztwa,   wsparcia finansowego                         

dyrektor

wychowawcy klas

I-V.2014

Zagwarantowanie nauczycielom  możliwości  korzystania z tabletów w celu przygotowywania   się do prowadzenia zajęć

dyrektor

kierownik administracji

II,III.2014

Wzbogacenie szkolnej strony internetowej szkoły, np.   interaktywny kącik języka niemieckiego

 

nauczyciel informatyki, nauczyciel języka niemieckiego

XII.2013, I-II.2014

Cykl szkoleń związany z technologiami   informatyczno-komunikacyjnymi w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia   zawodowego oraz szkolenia zewnętrzne

zast. dyrektora

I-V.2014

 

Utworzenie grupy nauczycieli, którzy mogliby wspierać   innych w wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

p. A. Piotrowska

 I.2014

Propagowanie przykładów „dobrych praktyk”, z   wykorzystaniem strony internetowej szkoły, portali internetowych, prasy   fachowej oraz lokalnej

nauczyciele

XII.2013-V.2014

 Lekcje koleżeńskie,   jako jedna z form przekazywania doświadczeń i własnych dokonań w zakresie   stosowania nowatorskich metod kształcenia, w tym związanych  z technologiami   informacyjno-komunikacyjnymi

opracowanie harmonogramu – zespoły nauczycieli przedmiotów

XII.2013-V.2014

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Zadania związane z realizacją działań zamieszczonych w obszarze pierwszym nie nastręczają istotnych problemów. Istniejące procedury pozwolą w ustalonych terminach wykonać  planowane zamierzenia. Stały kontakt i współpraca  dyrektora z kierownikiem administracyjnym , sekretarzem szkoły i nauczycielami informatyki jest gwarancją właściwych działań w tym obszarze.

Ponadto:

-bieżący monitoring realizacji poszczególnych działań prowadzony przez dyrektora Zespołu

-analiza  i ocena skuteczności działań przez nauczycieli zespołów przedmiotowych, ewentualne modyfikowanie i podejmowanie nowych ustaleń

- opracowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie oceny efektywności dokonań w poszczególnych obszarach

-ewaluacja dokonań prezentowanych w trakcie Festiwalu ( ścisła współpraca Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców i organem prowadzącym)

-promocja działań  na stronie internetowej Zespołu oraz w lokalnych mediach.