Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Renata Zamorowska (r) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni, Gdynia (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Po spotkaniu i burzliwej dyskusji uznaliśmy, że zadanie - "nasi e-nauczyciele" najbardziej odpowiada naszym aktualnym potrzebom i je właśnie realizowaliśmy w kończącym się roku szkolnym.

Niektóre z zadań wykonaliśmy w stu procentach, inne częściowo, jeszcze inne otworzyły nas na zupełnie nowe rozwiązania i zainicjowały planowanie nowego roku.

Do zdań odniosę się, wykorzystując tabelę z planowania, co pozwoli uporządkować działania.

Zadanie

Zakres

Stopień realizacji zadania /uwagi

I Identyfikacja potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

  

Zdefiniowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (powiązanie go z realizowanym w szkole planem pracy).

 

 

Zadanie zrealizowane.

 

II Realizacja potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

1. Plan szkoleń wewnętrznych z zakresu wykorzystywania TIK (nauczyciele dla nauczycieli):

 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej
 • Elementy oceniania kształtującego w ocenie zadań i projektów TIK
 • Tworzenie materiałów dydaktycznych na zajęcia z tablicą interaktywną –warsztaty zespołów przedmiotowych
 • Jak uczyć i uczyć się z TIK
 •  

2. Plan szkoleń zewnętrznych związanych ze stosowaniem TIK w edukacji (uzupełniany w zależności od oferty rynku)

 • Wykorzystanie tablicy Mimio
 • Tablice interaktywne w edukacji
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu
 • E-podręczniki
 •  

3. Informowanie nauczycieli o ciekawych formach doskonalenia w zakresie TIK (we współpracy z koordynatorem oraz  nauczycielami informatyki i zajęć komputerowych). 

Zadanie zrealizowane częściowo.

Łatwiej pracowało nam się w mniejszych grupach, nawet dwu- trzyosobowych. Materiały na zajęcia dydaktyczne tworzyliśmy głównie w grupach nauczycieli tego samego bądź pokrewnych przedmiotów. Tym, co utrudniało nam pracę, była rozbieżność planów pracy (różne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć).

Ukończyłam szkolenie z oceniania kształtującego. Jego elementy wprowadziłam na swoich lekcjach i starałam się zainteresować innych. Efektem jest decyzja o zaproszeniu trenera CEO na radę pedagogiczną szkoleniową z zakresu oceniania kształtującego.

 

Zadanie zrealizowane z wyjątkiem wykorzystania tablicy Mimio. Pojawiły się problemy we współpracy.

Duża grupa nauczycieli uczestniczyła w szkoleniu grantowym na temat wykorzystania tablic interaktywnych w edukacji.

 

 

To zadanie realizowaliśmy na bieżąco. Udział w warsztatach, seminariach czy szkoleniach online dostarczył nauczycielom ciekawych pomysłów i zainspirował do tworzenia własnych materiałów.

Cennym, zwłaszcza w szkoleniach online, był fakt umieszczania przez organizatora materiałów na platformie, co dawało możliwość dostępu w zależności od potrzeb.

III Współpraca w zakresie doskonalenia kompetencji TIK

Nawiązanie współpracy dotyczącej doskonalenia nauczycieli z firmą instalującą tablice interaktywne (stałe konsultacje). 

 Niezrealizowane. Trwa przetarg na dostarczenie tablic do szkół.

IV Zasoby szkoły i potrzeby

Określenie zasobów szkoły i potrzeb (sprzęt, infrastruktura) 

Zrealizowane. 

Plan doposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, udział w projekcie unijnym realizowanym przez organ prowadzący).

 

W fazie realizacji. Trwa przetarg na dostarczenie tablic do szkół.   

 

Zestawienie zasobów szkoły na szkolnej platformie cyfrowej.

 

Realizowane.

 

 

Skatalogowanie materiałów multimedialnych niewłączonych do zbiorów biblioteki i upublicznienie tej informacji. 

W fazie końcowej realizacji.

 

 

Stworzenie i udostępnienie  szkolnej platformy cyfrowej bądź wykorzystanie platformy miejskiej. 

W fazie realizacji na poziomie OP.

Szkolna platforma Moodle w fazie testowania.    

Poprawa jakości połączeń internetowych – łącze kablowe     i WiFi.

Poprawiono jakość połączeń.

Zaplanowanie warsztatów dla rodziców, podczas których uczniowie będą przewodnikami po nowych technologiach.

Odbyły się warsztaty dla dorosłych, prowadzone przez szkolne koło wolontariatu. wydarzenie spotkało sie z aprobatą uczestników i planowane są działania na przyszły rok.

V Modyfikacja metod pracy i komunikowania się z wykorzystaniem TIK

Wykorzystanie nabytych kompetencji z zakresu TIK na zajęciach dla przedszkolaków (Uczniowie SP 23 czytają przedszkolakom, projektu realizowanego kolejny rok w naszej szkole) oraz podczas Dnia Otwartego Szkoły i festynu.

Zadanie zrealizowane.

Udostępnienie nauczycielom platformy wymiany informacji i materiałów

W fazie realizacji.

Wykorzystanie komputerowych ankiet ewaluacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Zadanie zrealizowane.

VI Dzielenie się e-zasobami

Udostępnianie własnych i pobranych z Sieci materiałów edukacyjnych na szkolnej platformie cyfrowej.

W fazie realizacji.

Tworzenie szkolnej bazy materiałów edukacyjnych do pracy z tablicami interaktywnymi w układzie przedmiotowym.

W fazie realizacji. Działanie długofalowe.

VII Ewaluacja

Ankiety ewaluacyjne online

Zadanie zrealizowane.

Blogi uczniowskie i nauczycielskie – wpisy i komentarze.

Zadanie zrealizowane.

Wywiady grupowe

Zadanie zrealizowane.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Do osiągnięć szkoły w roku szklonym 2013/2014 zaliczyłabym (takie samo zdanie mieli nauczyciele uczestniczący w spotkaniu podsumowującym):

 • ściślejsze powiązanie projektów z działaniami szkoły, np.:
 • z zakresu profilaktyki związanymi z bezpieczeństwem w Sieci Bezpieczny Internet – trzy projekty

          My w sidłach cyberprzemocy- prezentacje oparte na sondażach
         Cyberprzemoc – konsekwencje i rozwiązania – film edukacyjny
         Komiksowy Kodeks 2.0

 • z profilaktyką zachowań agresywnych:  Jak rozwiązywać konflikty?- uczymy innych
 • ze szkolnym programem edukacji regionalnej Kocham Gdynię i Pomorze, Edukacyjna gra terenowa Skwer Adventure
 • z konkursem związanym z kanonizacją Jana Pawła II:Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

W ramach realizacji zadania: nasi e-nauczyciele za najistotniejsze osiągnięcia w tej sferze (mimo że część zaplanowanych zadań jest w fazie realizacji, co  świadczy o tym, że mają one charakter długofalowy.) uznałam:

 • udział dużej grupy nauczycieli w różnorodnych szkoleniach z zakresu nowych technologii i wykorzystywanie ich na zajęciach, zwłaszcza tablic interaktywnych
 • wzmacnianie w uczniach przekonania o społecznym wymiarze ich pracy
  stwarzanie dzieciom okazji do prezentowania swoich umiejętności w szkole i poza szkołą
 • ogromną rolę wychowawczą, jaką przypisałabym projektowi
  stwarzanie  sytuacji, w których mogliśmy się uczyć od siebie
 • umożliwienie uczniom wejścia w rolę nie tylko prezenterów i propagatorów nowych technologii, ale także  edukatorów rodziców i seniorów
 • upowszechnianie edukacyjnych zasobów internetowych, m.in. przez założenie szkolnego Pinterestu http://www.pinterest.com/drzewa2013/
 • stosowanie ankiet online do badania opinii uczniów, rodziców i nauczycieli na temat różnych działań szkoły – np. bezpieczeństwo, realizacja podstawy programowej, aktualizacja Szkolnego Kodeksu 2.0, opinia rodziców i uczniów o działaniu różnych organów  szkoły
 • zdobycie odznaki szkoły eksperckiej, co niewątpliwie świadczy o coraz    lepszym funkcjonowaniu TIK w szkole
 • nabycie przez uczniów umiejętności planowania, opisu i analizy własnych  działań
 • powstanie – oprócz dwóch blogów uczniowskich, nagrodzonych zielonymi  odznakami, ośmiu blogów uczniowskich niezwiązanych tematycznie z    programem, ale wykorzystujących wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizacji projektu Szkoła z klasą 2.0
 • wdrażanie przez nauczycieli metod opartych na wykorzystaniu nowych    technologii w nauczaniu i uczeniu się w praktyce szkolnej;
 •  wprowadzanie elementów oceniania kształtującego.
 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Niewątpliwie więcej uwagi należy poświęcić motywowaniu uczniów. Niektóre projekty trwały zbyt długo, co dla dzieci ze szkoły podstawowej okazało się uciążliwe. Tym, co  przysparzało nam problemów, było nadmierne obciążenie obowiązkami. Nieco inny charakter ma praca nauczyciela gimnazjum i liceum oraz pedagoga pracującego z dziećmi w szkole podstawowej. Uczniowie są jeszcze mało samodzielni  i trudniej im pracować nad projektem na przykład w grupach po południu, kiedy wymaga to wciąż dużej opieki dorosłych i odpowiedniej przestrzeni.

Czuliśmy też, że ... czas przyspieszył. Koordynator projektu zwrócił również uwagę na to, że dzieci są obciążone zajęciami dodatkowymi w szkole i poza nią, trudno czasem znaleźć grupę, która przez dłuższy czas może angażować się w długofalowe projekty. Z moich doświadczeń jako nauczyciela realizującego projekt w poprzednim roku wynika, że efektywniej realizuje się zadanie z grupą, z którą ma się regularne zajęcia z danego przedmiotu. Łatwiej wówczas o kontakt, wymianę poglądów, a treści przedmiotu da się połączyć z metodami i technikami pracy realizowanymi w projekcie, oczywiście przy wykorzystaniu ciekawych narzędzi TIK, które wzbogacą lekcje i zainteresują uczniów.

Przestrogi? Mierz siły na zamiary...  Myślę, że warto stawiać sobie ambitne cele,   a potem na pewno znajdzie się  siłę na ich osiągnięcie! Wierzę w to, gdyż planuję już działania na kolejny rok. Faktem jest, że nie wszystko wyszło tak, jak zaplanowaliśmy(zwłaszcza jeśli chodzi o doposażenie). Przetarg i czynności mu towarzyszące wymagają jednak nieco czasu i nie mamy wpływu na nie.

Warto też ustalić jeden dzień w miesiącu, kiedy prezentowane będą nowe narzędzia, ciekawe pomysły itp. Każdy, kto będzie mógł, przyjdzie i zobaczy. Nie będzie uczuł presji czasu, a jedynie ... przyjemność.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Moje refleksje dotyczące projektu Szkoła z klasą 2.0 wynikają z obserwacji, rozmów, a także są efektem pracy zespołu podczas spotkania podsumowującego. Nauczyciele zwrócili uwagę na kilka czynników, m.in.: wspomniany chroniczny brak czasu, dużą ilość obowiązków, nadmiernie rozbudowane opisy zadań w programie, złożoność projektów, powodującą zmęczenie uczniów i opiekunów.    

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Niektóre z podjętych działań będą miały charakter długofalowy. Zamierzamy kontynuować spotkania dla seniorów. Sukcesywne (dwie przesyłki w drodze) doposażanie szkoły sprawi, że nauczycielom łatwiej będzie korzystać z zasobów Sieci czy szkolnej platformy. Myślę, że planowane na październik szkolenie rady pedagogicznej z zakresu oceniania kształtującego prowadzonej przez edukatorów CEO korzystnie wpłynie na uczenie się i motywację uczniów.

Poza tym w przyszłym roku szkolnym planujemy realizację zajęć programowania dla dzieci w Scratchu Mistrzowie Kodowania, nawiązanie współpracy z innymi szkołami w Gdyni prowadzącmi zajęcia ze Scatchem i organizowanie międzyszkolnych spotkań wymiany pomysłów i prezentacji osiągnięć roboczo nazwanych przez koordynatora SCRETCHowiskami. Chcemy również więcej uwagi poświęcić zagadnieniom prawa autorskiego,  licencjom Creative Commons i sposobom opisu źródeł, gdyż chcemy, aby  uczniowie świadomie korzystali z zasobów Internetu. W 2012/2013 rozpoczęliśmy cykl debat uczniowskich. Podczas spotkania podsumowującego uznaliśmy, że to cenne inicjatywy służące rozwijaniu samorządności uczniów i włączaniu społeczności szkolnej do decydowania o życiu szkoły. Chcemy poruszyć m.in. kwestie tematyki kółek, oceniania, praw i obowiązków ucznia. Chcemy też korzystać ze szkolnej(bądź miejskiej)  platformy cyfrowej do gromadzenia wartościowych, interaktywnych materiałów edukacyjnych dla klas 5 i 6 pomocnych w rozwijaniu kompetencji kluczowych, pozwalających jednocześnie podnieść wynik sprawdzianu szóstoklasistów.