Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła z e-dziennikiem (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Lucjan Rugor (Lucjan) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 20, Rybnik (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Plan działania:

1. Diagnoza i wybór zadania.

W ubiegłym roku szkolnym, podczas zebrania ogólnego rodzice poruszyli kwestię wprowadzenia e-dziennika. Okazało się, że tą formą przekazu informacji jest zainteresowana zdecydowana większość rodziców.

Po konsultacji z nauczycielami podjęliśmy decyzję o wyborze e-dziennika jako obszaru działań dyrektora. Do tej decyzji skłonił nas również udział w ubiegłym roku szkolnym w programie "Cyfrowa szkoła", który uświadomił nam, jak ważne dla rozwoju szkoły i jej atrakcyjności jest stosowanie TIK. Ponieważ prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania jest obowiązkiem każdego nauczyciela, stąd pomysł e-dziennika, który w tej dziedzinie pozwoli wykorzystać umiejętności komputerowe naszych pedagogów.

2. Ocena możliwości sprzętowych.

Dzięki wspomnianemu udziałowi w programie "Cyfrowa szkoła" wszyscy nauczyciele klas IV - VI otrzymali notebooki, które wykorzystują w procesie dydaktycznym. Oprócz tego placówka nasza posiada dwie pracownie komputerowe - jedną stacjonarną, drugą mobilną wyposażoną w 42 komputery przenośne dla uczniów oraz internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej.

Sieć Wi-Fi obejmuje swym zasięgiem prawie cały obiekt, a więc nauczyciele mają w każdej sali lekcyjnej oraz w pokoju nauczycielskim dostęp do Internetu. Do tej pory nie było kłopotów z łączem, a w roku 2014 szkoła ma zostać przyłączona do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej poprzez łącze światłowodowe.

3. Wybór odpowiedniego oprogramowania.

Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań oraz konsultacjach z dyrektorami szkół, w których dziennik elektroniczny już funkcjonuje, wybraliśmy e-dziennik firmy Librus. Narzędzie to funkcjonuje on-line za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl. Podstawą jego działania jest umowa zawarta pomiędzy dyrektorem a firmą. Firma nadzorująca pracę dziennika odpowiada za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerze oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa.

4. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

Na początku wdrażania e-dziennika zostały przeprowadzone dwa szkolenia dla nauczycieli. Szkolenie i pomoc merytoryczną zapewnia producent oprogramowania. Rodzice zostali przeszkoleni w zakresie logowania się i korzystania z interfejsu programu podczas zebrania ogólnego.

5. Pilotaż i monitorowanie.

Rok szkolny 2013/14 jest okresem przejściowym, w którym będziemy testować e-dziennik, używając jednocześnie wersji papierowej. Jest to czas, w którym będzie okazja sprawdzić czy dziennik elektroniczny spełnia nasze oczekiwania i czy dzięki niemu możemy zrealizować wyznaczone na początku cele. Ten rok pracy równocześnie na formie papierowej i elektronicznej pozwoli również dopracować w porozumieniu z firmą wszelkie niedociągnięcia, aby był on dostosowany do specyfiki naszej szkoły.

W ciągu tego roku będziemy bacznie się przyglądać czy e-dziennik "usprawnił"pracę nauczycieli oraz czy wzrasta zainteresowanie rodziców postępami w nauce swoich dzieci. Mamy również nadzieję, że dzięki systematycznemu zaznajamianiu się rodziców z wynikami w nauce, uwagami w stosunku do zachowania uczniów, inaczej niż do tej pory będą wyglądały wywiadówki. Rodzice i nauczyciele na zebraniach nie tyle będą się skupiali na przekazywaniu informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, lecz w konstruktywnej rozmowie i dyskusji poszukają rozwiązań ewentualnych problemów.

Pilotażowe funkcjonowanie dwóch form dziennika pozwoli w przyszłym roku szkolnym 2014/15 przejść wyłącznie na wersję elktroniczną.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Podczas spotkania otwierającego, o wyborze e-dziennika jako obszaru działań dyrektora zadecydowały przede wszystkim następujące postulaty:

  1. Od pewnego czasu przepływ informacji na linii szkoła-rodzice nie spełniał oczekiwań rodziców (dotychczasowa forma tzw. "zeszytów korespondencji" do końca nie zdawała egzaminu - zapominanie czy celowe nie przynoszenie przez uczniów, niesystematyczne wpisy nauczycieli, itp.) Stąd postulat rodziców o wprowadzeniu e-dziennika, do którego przychylili się nauczyciele. Dziennik elektroniczny dzięki modułowi "Wiadomości" czy "Ogłoszenia" pozwoli również na prowadzenie bieżącej wymiany korespondencji na linii rodzice-nauczyciele. Usprawni to pracę nauczycieli oraz niewątpliwie podniesie efektywność funkcjonowania szkoły.
  2. Zaobserwowano również niepokojące zjawisko braku zainteresowania części rodziców postępami swoich dzieci, co przekłada się na spadek ich motywacji do nauki. Dzięki e-dziennikowi rodzice będą mogli na bieżąco kontrolować wyniki swoich dzieci, co pomoże uczniom osiągać lepsze rezultaty. Rodzic przychodząc na konsultacje z nauczycielem nie oczekuje tylko "raportu" o ocenach dziecka, lecz skupi się na merytorycznej dyskusji nad tym, jak ewentualnie dziecku pomóc.
 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

  1. Podpisanie umowy z firmą udostępniającą usługi e-dziennika - przed rozpoczęciem r. szk. 2013/14 - dyrektor.
  2. Szkolenie nauczycieli i rodziców w zakresie korzystania z e-dziennika - wrzesień/październik 2013 r. - nauczyciele i rodzice.
  3. Udostępnienie kont e-dziennika rodzicom i uczniom - październik 2013 r. - szkolny administrator.
  4. Pilotażowe funkcjonowanie e-dziennika - wrzesień 2013 r. - czerwiec 2014 r. - nauczyciele; obowiązek prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej, by od r. szk. 2014/15 korzystać tylko z dziennika elektronicznego.
 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ewaluacja będzie przeprowadzana przez cały pilotażowy okres funkcjonowania e-dziennika. Konsultacje z nauczycielami prowadzone będą od początku wdrożenia e-dziennika do pracy szkoły. Pewnym podsumowaniem będzie klasyfikacja śródroczna, kiedy to przeprowadzony zostanie sondaż wśród rodziców i nauczycieli.

W czerwcu 2014 r. przeprowadzone zostaną ankiety ewaluacyjne on-line wśród rodziców i nauczycieli korzystajacych z e-dziennika. Wnioski zostaną omówione na plenarnej konferencji Rady Pedagogicznej w sierpniu 2014 r. Na ich podstawie Rada Pedagogiczna podejmie decyzję o obowiązywaniu od roku szkolnego 2014/15 tylko wersji elektronicznej dziennika lekcyjnego.