Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasze plany (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Maria Czerwińska (m_czerwinska) dyrektor

Szkoła: Szkoła podstawowa w zespole, Nędza (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Wybrane zadanie „Nasi e-nauczyciele” zamierzam w szkole podstawowej realizować poprzez:

 • Zorganizowanie zewnętrznego szkolenia dla 15 nauczycieli jako realizacja projektu „INTERaktywni NAUCZYCIELE – wsparcie dla nauczycieli z województwa śląskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4. przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach . Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności nauczycieli w zakresie zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Z zaproponowanych szkoleń zostały wybrane dwa: „Projektowanie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem ITC” i „Wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu. Praca z tablicą interaktywną”.
 • Zorganizowanie zewnętrznego szkolenia dla 5 nauczycieli „Kompetentny e-nauczyciel”, po którym nauczyciele mogą przystąpić do testu i otrzymać „Certyfikat EPP e-Nauczyciel”, który jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie.
 • Zorganizowanie spotkań zespołów przedmiotowych w celu wymiany doświadczeń na temat stosowania narzędzi TIK na poszczególnych przedmiotach.
 • Zachęcanie nauczycieli do prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców pod kątem zaprezentowania wykorzystywania nowoczesnych technologii na różnych lekcjach.
 • Stałe motywowanie nauczycieli do poszukiwania nowych narzędzi TIK i ich stosowania na swoich lekcjach poprzez wskazywanie linków do ciekawych stron zawierających przydatne narzędzia do wykorzystania w pracy z uczniami.

 

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Z uwagi na to, że mamy w miarę dobrze wyposażoną szkołę (w każdej klasie nauczyciel ma dostęp do komputera z dostępem do internetu, w czterech klasach są tablice interaktywne, dwanaście sal jest wyposażonych dodatkowo w projektor i ekran, w każdym z trzech pokoi nauczycielskich jest komputer, drukarka i ksero) potrzeby nauczycieli ograniczają się głównie do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania TIK – stąd organizacja szkoleń opisanych w punkcie 1.

Na spotkaniu otwierającym poruszono także problem dostępności do pracowni internetowej, ponieważ jesteśmy zespołem szkół (22 oddziały) czasami pojawia się problem z instalacją oprogramowania dla poszczególnych etapów edukacyjnych – zbyt duża liczba użytkowników powoduje niemożliwą czasami do opanowania ingerencję w ustawienia. W związku z tymi problemami podjęłam decyzję o zakupie 24 komputerów i stworzenie dodatkowej pracowni informatycznej tylko do wykorzystywania przez klasy I – III szkoły podstawowej.

Patrząc na postawę niektórych nauczycieli wyczuwalny jest lęk przed „nowym”, czyli przed TIKiem. Jednak z uwagi na mój udział w zeszłorocznym programie „Wdrażanie podstawy kształcenia ogólnego w szkołach i przedszkolach”, który wspierał program rządowy „Cyfrowa Szkoła”, rozpoczęłam „zarażanie” nowoczesnymi technologiami poprzez pokazywanie ich zastosowania, dzielenie się wiedzą i mobilizowanie do używania tych narzędzi. Aktualnie pracuję jako trener i mentor w programie „Aktywna Edukacja”, co poszerzyło moje horyzonty w stosowaniu TIK, a stosując zasadę szkoleń kaskadowych – przekazuję to moim nauczycielom. Podsumowując: infekcja rozpoczęła się. 

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Przybliżone terminy zaplanowanych działań wyglądają następująco:

 • zakończenie 20h kursu dla 15 nauczycieli „Projektowanie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem ITC”- grudzień 2014
 • zakończenie 20h kursu dla 15 nauczycieli „Wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu. Praca z tablicą interaktywną” - marzec 2014
 • przystąpienie 5 nauczycieli do egzaminu na uzyskanie certfikatu ECDL – styczeń 2014
 • organizowanie spotkań zespołów samokształceniowych ( w zależności od przedmiotu zespoły liczą one od 5 do 8 nauczycieli) – 3 razy w półroczu
 • rozsyłanie do wszystkich nauczycieli pocztą mailową listy linków do narzędzi TIK – na bieżąco
 • organizowanie lekcji otwartych dla rodziców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – 2 lekcje w półroczu.

 

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Sprawdzenie stopnia wykonania zadań z zakresu ukończenia szkolenia nie wymaga specjalnych form ewaluacji – ukończenie kursu skutkuje stosownym zaświadczeniem lub certyfikatem. Ważne jednak jest, czy nauczyciele wykorzystują nabyte umiejętności. To zamierzam sprawdzić poprzez:

 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli pod kątem wykorzystania TIK, zgodnie z harmonogramem obserwacji ujętym w planie nadzoru pedagogicznego
 • wprowadzenie w półrocznym sprawozdaniu nauczycieli punktu odnośnie podania konkretnych narzędzi TIK stosowanych na swoich lekcjach
 • przeprowadzenie wśród uczniów ankiety na temat nowoczesnych technologii stosowanych na poszczególnych lekcjach (czy w ogóle są stosowane, jeśli tak, to jakie, na którym przedmiocie najczęściej, ile razy wykorzystano tablicę interaktywną na danym przedmiocie itp.)
 • przysłuchiwanie się prowadzonym rozmowom „kuluarowym” w pokoju nauczycielskim na temat sukcesów i porażek w stosowaniu konkretnego narzędzia.

W ramach podsumowania mojego zaangażowania i moich nauczycieli we wdrażanie TIK proponuję prezentację, którą miałam zaszczyt przedstawić na konferencji otwierającej program „Aktywna Edukacja” http://prezi.com/ckfhyuwrzk74/organizacja-pracy-szkoy/