Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Mariola Adamczyk (liderka) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Wąsoszach, Wąsosze (zaawansowany harmonogram)

Źródło: SP im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Nasi e-nauczyciele 

(zorganizowanie wsparcia i/lub szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach).

Wybierając zadanie „Nasi e-nauczyciele” zdecydowałam się na realizację dwóch spośród czterech zaproponowanych działań. W naszej szkole stawiamy na współpracę. Dlatego wybór działań postanowiłam omówić z nauczycielami i uczniami. Po konsultacjach wybrałam te, które cieszyły się największym zainteresowaniem, a mianowicie:

 • Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań, podczas których nauczyciele wymienią się wypracowanymi dobrymi praktykami (najlepiej swoimi własnymi) korzystania z nowych technologii.
 • Zorganizowanie cyklu warsztatów, w których to uczniowie będą przewodnikami dla nauczycieli i/lub rodziców po nowych technologiach. Po takich warsztatach nauczyciele powinni – wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności – przygotować lekcję (lub kilka) z TIKiem. Np. po szkoleniu dla nauczycieli z obsługi Facebooka, nauczyciele ci przygotowują zadanie lub zajęcia w których wykorzystają ten serwis społecznościowy.

Ponieważ nasze działania w  programie „Szkoła  klasą” muszą myć ze sobą spójne, po wyborze działań do realizacji skonstruowałam harmonogram pracy zgodny z harmonogramem pracy szkoły opracowanym przez koordynatora na ten rok szkolny.

Kroki, które podejmę w realizacji wybranych zadań.

moje

działania

Nasi e-nauczyciele harmonogram pracy dyrektora.

Lp.

zadanie

kto

kiedy

Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań, podczas których nauczyciele wymienią się wypracowanymi dobrymi praktykami (najlepiej swoimi własnymi) korzystania z nowych technologii.

 

1

Diagnoza potrzeb:

- Co moi nauczyciele już wiedzą i potrafią?

- Jakie mają potrzeby?

- Jakimi warunkami sprzętowymi dysponujemy?

- Czy nauczyciele chcą współpracować z uczniami, czy wolą doszkalać się sami?

- Czy możemy oprzeć się na warsztatach organizowanych we własnym zakresie czy potrzebujemy wsparcia z zewnątrz?

- Co dokładnie chcemy osiągnąć poprzez dane szkolenie/warsztat?

 

 

 

 

 

dyrektor,

koordynator

 

 

listopad

(spotkanie otwierające)

2

Wybór szkolnego lidera, czyli kogoś, kto umie zarazić swoim entuzjazmem, przekazać wiedzę, poprowadzić, podpowiedzieć już gotowe rozwiązania.

 

dyrektor

 

 

listopad

3

Praca zespołowa:

 - ewaluacja działań nauczycieli - Co się chce osiągnąć? Jak to osiągnąć?

- Tworzenie materiałów edukacyjnych (prezentacji, webquestów, scenariuszy, gier, materiałów dodatkowych na zajęcia).

 

dyrektor., zespół 2.0.,

nauczyciele

 

 

cały rok

Zorganizowanie cyklu warsztatów, w których to uczniowie będą przewodnikami dla nauczycieli i rodziców po nowych technologiach.

4

Nawiązanie współpracy uczeń – nauczyciel w celu dzielenia się umiejętnościami w zakresie korzystania z technologii (uczniowie organizują warsztat dla nauczycieli np. z obsługi Skype’a czy Facebooka).

dyrektor., zespół 2.0.,

nauczyciele,

uczniowie

 

marzec

-

kwiecień

5

Nawiązanie współpracy uczeń – rodzic w celu dzielenia się umiejętnościami w zakresie korzystania z technologii (komputery to nie tylko źródło rozrywki, ale także narzędzie pracy i nauki).

 

 

 

 

dyrektor., zespół 2.0.,

nauczyciele,

uczniowie,

rodzice

 

kwiecień

-

maj

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły opracowanym przez koordynatora (spotkanie otwierające), pierwszym celem było rozpoznanie zasobów i możliwości wprowadzenia zmian w pracy szkoły uwzględniając oczywiście wykorzystanie TIK. Cel po części już zrealizowano, ponieważ:

 - sporządzono spis zasobów biblioteki szkolnej w pomoce naukowe typu płyty CD, DVD i programy multimedialne w celu ich efektywnego wykorzystania.

- sporządzono listę potrzebnych nowych pomocy (propozycje składali nauczyciele i uczniowie) i zakupiono je w miarę możliwości finansowych szkoły.

- zakupiono tablicę multimedialnej w październiku tego roku.

- nauczyciele prowadzą zajęcia w pracowni komputerowej i sali z tablicą multimedialną.

- sporządzono grafik umożliwiający prowadzenie zajęć przez wszystkich nauczycieli w pracowni komputerowej i w sali z tablicą multimedialną.

Jako dyrektor będę się starała spełnić pozostałe dwa zadania z tego obszaru, a mianowicie:

 - zakupić komputery do pozostałych klas.

- rozszerzyć zasięgu Wi– Fi do wszystkich pomieszczeń w szkole.

Drugim celem jest upowszechnienie metody projektu i narzędzi TIK wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Tutaj jako dyrektor wspomagam pracowników w ich działaniach, do których należą:

 - Modyfikacja strony internetowej szkoły i przystosowanie strony www szkoły do aktualnych potrzeb.

- Prowadzenie kroniki szkolnej z użyciem TIK.

- Komunikowanie się i współpraca za pośrednictwem narzędzi internetowych.

- Twórcze wykorzystywanie narzędzi TIK w procesie kształcenia.

- Szkolenie z obsługi tablicy multimedialnej dla nauczycieli.

- Stworzenie wykazu stron www przydatnych nauczycielom różnych przedmiotów oraz stworzenie przez uczniów wykazu stron www przydatnych podczas odrabiania pracy domowej i przygotowań do zajęć.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Przede mną stoją kolejne trzy wyzwania:

 

Lp.

 

zadanie

kiedy,

czas trwania

 

co muszę zrobić

 

kto i w jakim zakresie

1

Wybór szkolnego lidera, czyli kogoś, kto umie zarazić swoim entuzjazmem, przekazać wiedzę, poprowadzić, podpowiedzieć już gotowe rozwiązania.

 

 

 

 

marzec

2014

 

(szkolenie

3 godzinne)

- wybrać lidera i pozyskać nauczycieli do współpracy (nauczyciele, którzy ukończyli szkolenie ICT z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji)

- ustalić termin, miejsce, temat i plan warsztatów

- ustalić potrzebne narzędzia TIK

- przeprowadzić szkolenie dla grona pedagogicznego o tworzeniu materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem programów zaproponowanych przez lidera

- dokonać ewaluacji

 1. lider – zaplanuje i przeprowadzi szkolenie
 2. nauczyciele wspomagający – pomogą liderowi w przeprowadzeniu szkolenia
 3. nauczyciele – aktywnie będą uczestniczyć w szkoleniu, dokonają oceny przydatności szkolenia w swojej pracy i pracy z uczniami, wykorzystają zdobyte umiejętności w swojej pracy
 4. dyrektor – dokona ewaluacji (wnioski)

 

 

2

Nawiązanie współpracy uczeń – nauczyciel w celu dzielenia się umiejętnościami w zakresie korzystania z technologii (uczniowie organizują warsztat dla nauczycieli np. z obsługi Skype’a czy Facebooka).

 

 

 

kwiecień

2014

- pozyskać uczniów do współpracy

- ustalić termin, miejsce, temat i plan warsztatów

- ustalić potrzebne narzędzia TIK

- monitorować przygotowania uczniów do przeprowadzenia warsztatów

- dokonać ewaluacji

 1. dyrektor – pozyska uczniów do przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli
 2.  uczniowie –zaplanują pod opieką dyrektora/nauczyciela warsztat i przeprowadzą go
 3. nauczyciele wspomagający – pomogą uczniom w przeprowadzeniu szkolenia
 4. nauczyciele – aktywnie będą uczestniczyć w szkoleniu, dokonają oceny przydatności warsztatów w pracy z uczniami, wykorzystają zdobyte umiejętności w swojej pracy
 5. uczniowie - dokonają oceny przydatności warsztatów i ocenia współpracę z nauczycielami
 6. dyrektor – dokona ewaluacji (wnioski)

 

 

3

Nawiązanie współpracy uczeń – rodzic w celu dzielenia się umiejętnościami w zakresie korzystania z technologii (komputery to nie tylko źródło rozrywki, ale także narzędzie pracy i nauki).

 

 

 

maj

2014

- pozyskać uczniów i rodziców do współpracy

- ustalić termin, miejsce, temat i plan warsztatów

- ustalić potrzebne narzędzia TIK

- monitorować przygotowania uczniów do przeprowadzenia warsztatów

- dokonać ewaluacji

 1. dyrektor – pozyska uczniów do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców
 2. dyrektor – pozyska rodziców do udziału w warsztatach zorganizowanych przez uczniów
 3. uczniowie  – zaplanują pod opieką dyrektora/nauczyciela warsztat i przeprowadzą go
 4. nauczyciele wspomagający – pomogą uczniom w przeprowadzeniu warsztatów
 5. rodzice – aktywnie będą uczestniczyć w szkoleniu, dokonają oceny przydatności warsztatów, wykorzystają zdobyte umiejętności
 6. uczniowie - dokonają oceny przydatności warsztatów i ocenia współpracę z rodzicami
 7. dyrektor – dokona ewaluacji (wnioski)

Sądzę, że we współpracy z moimi nauczycielami i uczniami oraz rodzicami osiągnę zamierzone cele. Ze względu na ewaluację zewnętrzną w naszej szkole organizację warsztatów planuję w terminie marzec-maj 2014.

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ewaluacja całościowa moich działań nastąpi poprzez zebranie cząstkowych ewaluacji z podjętych zadań z realizacji poszczególnych zadań:

EWALUACJA

Lp.

zadanie

ewaluacja

kryteria

1

Wybór szkolnego lidera, czyli kogoś, kto umie zarazić swoim entuzjazmem, przekazać wiedzę, poprowadzić, podpowiedzieć już gotowe rozwiązania.

- wybrany nauczyciel-lider po przeprowadzeniu szkolenia dla nauczycieli dokona ewaluacji przydatności omawianych treści pod kątem pracy z uczniem i pracy nauczyciela (przygotowanie do zajęć, dokumentacja)

- trafność

- użyteczność

- skuteczność

- trwałość

 

 

 

2

Nawiązanie współpracy uczeń – nauczyciel w celu dzielenia się umiejętnościami w zakresie korzystania z technologii (uczniowie organizują warsztat dla nauczycieli np. z obsługi Skype’a czy Facebooka).

- dokonam ewaluacji pozyskując informacje od uczniów i nauczycieli po przeprowadzeniu warsztatów

 

- trafność

- użyteczność

- skuteczność

- trwałość

 

 

 

3

Nawiązanie współpracy uczeń – rodzic w celu dzielenia się umiejętnościami w zakresie korzystania z technologii (komputery to nie tylko źródło rozrywki, ale także narzędzie pracy i nauki).

- dokonam ewaluacji pozyskując informacje od uczniów i rodziców po przeprowadzeniu warsztatów

 

- trafność

- użyteczność

- skuteczność

- trwałość

 

Ewaluacja dokonana będzie poprzez obserwację, relacje osób uczestniczących w działaniach, ankiety (tradycyjne, bądź na blogu szkolnym). Wnioski z ewaluacji zostaną wdrożone do pracy na kolejny rok szkolny.