Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Spacer edukacyjny w SP 6 w Inowrocławiu (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Małgorzata Bawolska (sp6gonia) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 6, Inowrocław (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Spacer edukacyjny

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem i harmonogramem. Zaplanowane cele zrealizowaliśmy, a zaplanowane obszary zdiagnozowaliśmy. Arkusz obserwacji pozwolił nam zebrać fakty, dowody, opinie. Natomiast analiza arkusza w zespole spacerującym i przedstawienie jej wyników Radzie Pedagogicznej pozwoliły na ustalenie wzorców pracy w szkole. Zaplanowano też dalsze działania jeszcze w tym i następnym roku szkolnym.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Przede wszystkim cieszę się, że wybraliśmy to zadanie. Za najbardziej udane uważam dobre zaplanowanie spaceru. Tu korzystaliśmy z pomocy CEO (inny program) i konsultacji w tym zakresie. Udostępniono nam arkusz, który w szkole został zmodyfikowany i dopasowany do naszych potrzeb. Merytoryczną stroną planowania spaceru zajęła się szkolna koordynatorka, mnie natomiast pozostała strona organizacyjna i stworzenie harmonogramu. To okazało się najtrudniejsze. Trzeba było w ciągu kilku dni tak zorganizować pracę nauczycieli, aby wszyscy chętni mogli zaprezentować pierwsze 15 min. swojej lekcji i aby w tym czasie mógł ten fragment zobaczyć zespół spacerujący. Z powodów organizacyjnych skład zespołu został poszerzony; dodano udział wicedyrektora szkoły, a nauczyciele klas I-III i klas IV-VI wymieniali się między sobą tak, aby jeden przedstawiciel był na lekcji. Uważam to za bardzo dobre rozwiązanie, bo dzięki temu więcej osób mogło się zaangażować, nie tylko nauczyciele pracujący w programie Szkoła z klasą 2.0. Niektórzy musieli przejść szybkie miniszkolenie z zakresu arkusza obserwacji. Najbardziej jestem zadowolona z faktu, że wielu nauczycieli popatrzyło na swoje lekcje przez pryzmat lekcji innych nauczycieli. Satysfakcję też mam z powodu celowego wykorzystania TIK przez nauczycieli. Nie wszyscy w szkole korzystają ze sprzętu na co dzień, ale ci, którzy to robią, mają pełną świadomość stosowania różnych modeli i najczęściej wybierają:

 

  • przygotowanie części zajęć, pomocy dydaktycznych z użyciem TIK. Uczniowie korzystają z TIK w czasie lekcji podczas pracy z materiałami (nauczyciel z TIK + uczeń z TIK w klasie)
  • niektórzy próbują odwracać lekcję;  Nauczyciel przygotowuje dla uczniów materiały do uczenia się w domu. Uczniowie na podstawie tych materiałów opracowują element lekcji, a zdobytą wiedzę wykorzystują w klasie i wzajemnie się nauczają, stosując TIK (nauczyciel z TIK + uczeń z TIK w domu i w klasie – nieobligatoryjnie).
  • TIK towarzyszy procesowi uczenia się. Stosowanie TIK, zarówno przez nauczyciela, jak i uczniów, ma miejsce w domu i szkole. Przykładem tego modelu jest e-portfolio oraz blogi uczniowskie, a także zakupienie w tym roku szkolnym własnej domeny i wprowadzanie w szkole Google Apps.

 

Wszyscy mamy świadomość, że dobra praktyka TIK powinna odnosić się do celów lekcji lub jej części i wspierać wykonanie zadania uczniowskiego, a jednocześnie ułatwiać pracę nauczyciela i zwiększać motywację uczniów. A wszystkie działania mają prowadzić do zwiększenia efektywności pracy szkoły. Cieszę się, że mogę to obserwować w swojej szkole.

 

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Swoje zadanie uważam za udane i bardzo pomocne w pracy dyrektora. Sprawnie i szybko w ciągu tygodnia obejrzałam 11 fragmentów lekcji. Każda lekcja obserwowana była przez 15 min., a po wyjściu pozostałe pół godziny zespół obserwujący od razu na bieżąco sumował i uzgadniał swoje spostrzeżenia. Oglądaliśmy te same fragmenty lekcji, ale zdarzało się, że nie wszyscy wszystko widzieli i notowali, jednym słowem, bywały rozbieżności. Dopiero suma naszych spostrzeżeń dawała pełny obraz. Nieocenioną pomocą służył nam arkusz obserwacji, to sprowadzało nas na ziemię i tego tylko się trzymaliśmy. Teraz nie wyobrażam sobie obserwacji lekcji bez arkusza, który ukierunkowuje tę obserwację. Choć od dawna istnieją różne arkusze, to ten pozwalał skupić uwagę tylko i wyłącznie na celach. Taki arkusz wydaje mi się niezbędny. 

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Nasz spacer odbywał się w dniach 17-21 marca 2014 r. Kolejny tydzień to był czas rekolekcji. 24 marca spotkali się wszyscy spacerujący i prowadzący lekcje. Wspólnie dokonaliśmy analizy arkuszy obserwacji i na ich podstawie zestawiliśmy wyniki zbiorcze. Sformułowaliśmy pierwsze wnioski. Wspólne omówienie wniosków ze spaceru miało miejsce na Radzie Pedagogicznej dn. 25 marca 2014 r. Koordynator programu Szkoła z klasą 2.0 przedstawiła zebrane i zestawione wyniki spaceru. Następnie zaplanowano dalsze działania. Dyskusja w czasie rady pedagogicznej potwierdziła, że pierwsze 15 min. lekcji daje dużo informacji o planowaniu i realizacji lekcji, w tym czasie naprawdę wiele można zaobserwować. Bardzo się cieszę, że omawiane problemy, spostrzeżenia i uwagi dotyczyły wszystkich nauczycieli, bo wszyscy byli bardzo aktywni podczas dyskusji. Wszyscy wiele się przy okazji nauczyli, dowodem były wypowiedzi nauczycieli.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Oto nasz plan dalszych działań

  1. Koleżeńskie obserwacje lekcji do końca tego roku szkolnego.
  2. Warsztaty szkolne dla wszystkich nauczycieli z formułowania celów lekcji w języku ucznia oraz kryteriów sukcesu. - marzec 2014 r.
  3. Samokształcenie nauczycieli na postawie materiałów CEO z programu Ocenianie kształtujące. - do końca tego roku szkolnego.
  4. Udział min. 4 nauczycieli w kursie internetowym „Ocenianie kształtujące”.
  5. Spacer w całej szkole w następnym roku szkolnym z obserwacją innych momentów lekcji (zostanie zaplanowany na radzie sierpniowej).

Wspomnę, że już odbyły się warsztaty z formułowania celów lekcji w języku ucznia oraz kryteriów sukcesu, a na kurs internetowy zgłosiło się więcej chętnych, 6 nauczycieli.

Jeszcze raz podkreślę, że jestem bardzo zadowolona z wyboru tego zadania i chcę wprowadzić taki spacer na stałe. To zadanie bardzo wspomaga pracę dyrektora i całej szkoły.