Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Sprawozdanie z działań (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Łucja Bobek (lucbob2) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu, Bytom (podstawowy harmonogram)

Źródło: dyrektor

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

W grudniu, dzięki ankietom, rozpoznaliśmy potrzeby nauczycieli. Była to pogłębiona diagnoza w stosunku do spotkania otwierającego.

Następnie podczas pracy dwóch zespołów nauczycieli (klas I-III oraz IV-VI) każdy pokrótce przedstawił swoją wiedzę i umiejętności w zakresie TIK. Powstała w ten sposób baza nauczycieli wraz z ich kompetencjami w tym zakresie.

Kolejnym krokiem była analiza potrzeb nauczycieli w zestawieniu z ich kompetencjami, którą przeprowadził koordynator programu. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie wsparcia zewnętrznego i wewnętrznego dla zainteresowanych nauczycieli.

Szkolenia wewnętrzne zostały przygotowane przez nauczycieli, którzy wykorzystują ciekawe programy oraz tworzą wiele materiałów edukacyjnych, w tym prezentacje, gry, filmy.

Szkolenie z wykorzystania programu Hot Potatoes. przeprowadziła p. B.Dąbrowska, która krok po kroku nauczyła nauczycieli tworzenia różnych testów. Sama umieszcza matematyczne testy na stronie internetowej szkoły.

Z kolei p.A.Biernacka przedstawiła nauczycielom program PowToon, który umożliwia tworzenie animowanych prezentacji multimedialnych oraz ułatwia umieszczanie ich w serwisie Youtube.

Nauczyciel techniki p. J. Tkocz wraz z uczniem klasy VI Oliwerem Pietrzykowskim przeprowadzili dla klas młodszych pokaz możliwości znajdujących się w szkole robotów oraz klocków lego przy wykorzystaniu komputerów.

Uczeń klasy VI przeprowadził warsztaty dla uczniów z programowania i tworzenia animacji w programie Scratch.

Rodzic ucznia klasy IV p. Marek Smyczek przedstawił zainteresowanym nauczycielom klas IV-VI opracowaną przez siebie platformę edukacyjną, dzięki której uczniowie mogą uzupełniać i utrwalać wiedzę. Umożliwia ona także przeprowadzenie sprawdzianów i wykonywanie prac domowych on-line.

Odbyły się dwa szkolenia zewnętrzne. Jedno z wykorzystania wizualizerów, zestawu pilotów do testów oraz mikroskopów cyfrowych. Drugie z programu Scratch.

Ponadto nauczyciele: B. Dąbrowska i K. Kasprzyk brali udział w szkoleniu organizowanym przez COE dotyczące narzędzi Googli. Szkolenie dla nauczycieli, pracowników szkoły, planowane jest na wrzesień. W październiku planowane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu platform i portali edukacyjnych (prowadząca – A. Bilska).

Nauczyciele zapraszali się wzajemnie na lekcje otwarte, na których pokazywali pracę z wykorzystaniem TIK. Nauczyciele, którzy lepiej opanowali dany program pełnili na takich lekcjach funkcję superwizjera.

Przez cały drugi semestr nauczyciele tworzyli różne materiały edukacyjne, którymi się wzajemnie wymieniali, omawiali także ich przydatność po lekcjach otwartych. Wymiana następowała także pomiędzy nauczycielami innych szkół.

W kwietniu i maju trwały prace nad projektami związanymi ze szkolnymi obchodami Dnia Bociana. W ramach projektu uczniowie przygotowywali prezentacje i materiału multimedialne do poszczególnych przedmiotów związane z tym ptakiem, które zostaną zaprezentowane w czerwcu.

Uczniowie klas VI w ramach lekcji angielskiego przygotowali projekt związany z wybranymi krajami anglojęzycznymi (Irlandią, Szkocją, Walią i RPA). W ramach projektu zespoły uczniowskie przygotowały prezentacje multimedialne poświęcone kulturze i historii tych krajów, opracowały testy i kolorowanki a także nakręciły i edytowały dwa filmiki prezentujące sposób przygotowania lokalnych przysmaków. Prezentacja projektu odbyła się 7 i 9 kwietnia 2014 r.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas V uczestniczą w projekcie eTwinning „Castles and history. Zamki i historia”. W ramach projektu opracowują prezentacje multimedialne o wybranych polskich zamkach oraz poznają prezentacje przygotowane przez partnerów z Francji, Irlandii, Grecji i Azerbejdżanu. W pracach projektowych wykorzystują programy do tworzenia prezentacji multimedialnych, korzystają ze słowników i encyklopedii internetowych a także uczą się wyszukiwania i legalnego wykorzystania zdjęć z zasobów Wikipedii oraz serwisu flickr. Zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2014 r.

Projekt w klasach V-VI "Uczymy siebie nawzajem". Piąte klasy kręciły filmy instruktażowe z różnych dziedzin np. matematyka, origami, kulinaria pokazując co i jak dokładnie wykonać. Montowali filmy w programie MovieMaker. Ponadto grupa uczniów poznała możliwości profesjonalnego programu do montażu filmów – Pinacle 16, potrafią tworzyć filmy także z wykorzystaniem blueboxa, umieją nagrywać własną muzykę do nakręconych filmów (ostatnia produkcja pt. „Obcość” jest w pełni autorska – od obrazów po muzykę.  Szóste klasy tworzą testy internetowe w HotPotatoes.

Powstało kółko informatyczne dla klas IV-VI, gdzie uczniowie dzielą się swoją wiedzą z zakresu opanowanych przez nich programów komputerowych.

Prezentacja projektów będzie miała miejsce w czerwcu, podczas Festiwalu Szkoły 2.0, wtedy dokonane też zostanie podsumowanie wszystkich działań. Należy zaznaczyć, że wspólnym celem projektów jest organizacja Dnia bociana, podczas którego zaprezentowane zostaną efekty prac grup projektowych, m.in.  gry „Złap żabę”  - w oparciu o TIK; Balet „Jezioro bocianie”, który zostanie nagrany i zmontowany przez uczniów.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Najbardziej jestem zadowolona z wielkiego zaangażowania części nauczycieli. To oni swoim entuzjazmem zarażają innych a rekomendowane przez nich programy chętnie są wykorzystywane. Obserwacje lekcji oraz rozmowy podczas spotkań zespołów przedmiotowych i z pojedynczymi nauczycielami pokazują rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania TIK-u. Udało się to dzięki szkoleniom i warsztatom, na których pokazywano różne zasoby internetowe oraz uczono obsługi różnych programów i e-sprzętu znajdującego się w szkole.

Nauczyciele nie boją się korzystać z projektów różnych instytucji, np.: internetowy teatr TVP, dzięki któremu uczniowie mogą obejrzeć spektakl w swoich klasach. Na lekcjach przyrody na stałe zagościł wizualizer. Nauczyciele tworzą internetowe testy na portalu Kahooit.it, na lekcji korzysta się wtedy z smartfonów. Uczniowie realizują projekty pozwalające na tworzenie własnych filmów, słuchowisk.

Udało się wykorzystać wiedzę i kompetencje nauczycieli, którzy pokazali swoim koleżankom i kolegom możliwości wykorzystania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych różnych programów oraz zasobów internetowych.

Najważniejszą jednak wartością dodaną jest wzrost umiejętności wszystkich nauczycieli w zakresie TIK.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Po dokonaniu częściowej ewaluacji działań widać co można było zrobić inaczej. To przede wszystkim sposób dzielenia się materiałami edukacyjnymi, prezentowanie działań uczniów oraz zaangażowanie rodziców.

Nie do wszystkich docierały informacje o działaniach nauczycieli i uczniów. Nie wykorzystano także wszystkich możliwości współpracy z rodzicami.

Należałoby także zwrócić większą uwagę na możliwość wykorzystywania prywatnych smartfonów uczniów podczas zajęć. Wciąż  budzi to obawy części nauczycieli.

Wydaje się, że ważnym jest rozpoczęcie pracy nad Szkołą 2.0 od dobrych warsztatów dla nauczycieli  i tym samym umożliwić poznanie TIK z najbardziej przyjaznych stron. Myślę tu o pokazaniu prostych programów edukacyjnych, które wzbogacają lekcje, proces dydaktyczny i jednocześnie są łatwe i atrakcyjne dla ucznia i dla nauczyciela (np. Voki, GoAnimate, Kaaho, Prezi). Pozwoli to na szybkie przełamanie obaw wobec TIK.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Liderzy działań podejmowanych w ramach Szkoły 2.0 pozytywnie wypowiadają się o pracy z zastosowanie TIK-u przez innych nauczycieli. Dostrzegają duże zaangażowanie części nauczycieli jednak zwracają uwagę, że nie wszyscy z entuzjazmem podchodzą do tego problemu. „Dotyczy to szczególnie konieczności zmiany warsztatu pracy, do którego nauczyciele są przywiązani i niechętnie rezygnują. Kolejnym problemem jest kwestia używania smartfonów – brak zaufania wobec młodych użytkowników tego typu narzędzi TIK (nagrywanie filmów, robienie zdjęć) wywołuje strach (często uzasadniony – robienie zdjęć, filmów bez zgody nauczyciela) i tym samym ogranicza wykorzystywanie smartfonów na lekcjach”. Większość nauczycieli zdaje sobie sprawę z konieczności stosowania technologii informacyjnej na lekcjach. Niestety czasami brakuje im czasu lub ochoty do poszukiwania programów, które mogą wykorzystać na swoich zajęciach. Dlatego tak ważne jest umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń i dzielenia się sprawdzonymi rozwiązaniami w ramach nauczania danego przedmiotu, zwłaszcza jeśli możliwa jest współpraca z innymi szkołami. Nie każdy program wykorzystywany przez matematyka będzie równie skutecznie służył nauczycielowi języków obcych i odwrotnie. Dobrze przygotowana baza programów i dostosowana do potrzeb grona oferta szkoleniowa z zakresu TIK może zdecydowanie zwiększyć grono nauczycieli stale i efektywnie wykorzystujących TIK na swoich lekcjach.” - wypowiedzi nauczycieli najbardziej zaangażowanych.

Uczniowie chętnie podejmują działania, zwłaszcza kiedy łamią one rutynowe podejście i pozwalają im na dużo samodzielności. Są wtedy mocniej zmotywowani do nauki a sami chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami z kolegami i nauczycielami.

Obserwacje lekcji, spotkania i rozmowy zespołów przedmiotowych, "podglądanie" powstawania projektów, rozmowy po zajęciach otwartych pokazują atrakcyjność zajęć i coraz większe nasycenie TIK-iem takich zajęć jak: j.angielski, matematyka, historia, przyroda, edukacja wczesnoszkolna. Nowe programy zwiększają motywację uczniów do nauki a poziom i atrakcyjność projektów są coraz wyższe.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Wg mnie należy kontynuować działania zmierzające do stałego rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie TIK-u. Już wiadomo, że liderzy akcji zorganizowali kolejne zewnętrzne szkolenie w zakresie internetowych portali.

Kolejne kroki planowane w celu rozbudowy i poprawy działań w zakresie TIK to: wybór portalu edukacyjnego, który pozwoli na poszerzenie działań edukacyjnych naszych nauczycieli; stworzenie w bibliotece szkolnej bazy wszystkich materiałów i projektów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli i uczniów oraz ewentualna ich całościowa publikacja; rozbudowa infrastruktury szkolnej; lekcje otwarte jako stały element pracy szkoły; zwiększenie ilości zajęć prowadzonych przez uczniów dla uczniów i rodziców.

Najważniejszymi celami obranymi na przyszły rok to:

  1. Przystąpienie do kolejnego programu CEO związanego z TIK –  kolejna edycja Szkoły 2.0 lub Mistrzowie Kodowania.
  2. Stworzenie grupy wsparcia edukacyjnego z zakresu TIK. Członkami tego zespołu powinni być rodzice, którzy na co dzień pracują jako programiści, graficy czy twórcy gier.