Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadania dla dyrektora-planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Maria Dubiel (laptop) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy, Radgoszcz (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

    Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiła po raz pierwszy do programu "Szkoła z klasą 2.0".

    Realizując ten program moim głównym zadaniem jest wybór jednego z proponowanych przez organizatorów zadań zgodnie z możliwościami i potrzebami szkoły. Podczas spotkania otwierającego wraz z nauczycielami uczestniczącymi w programie oraz szkolnym koordynatorem za główny cel postawiliśmy sobie ksztaltowanie, a także doskonalenie umiejetności nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem ich podczas lekcji.  Zadanie jakie wybraliśmy w tym roku szkolnym to: Nasi e- nauczyciele. Przewiduję zorganizowanie szkoleń, a także warsztaów dla zainteresowanych nauczycieli dotyczących umiejętności korzystania z TIK w czasie lekcji. Mam również nadzieję, że uda nam się zakupić laptop i projektor multimedialny.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

    Podczas spotkania otwierającego program "Szkoła z klasą 2.0" dyskutowaliśmy na temat wykorzystania TIK w czasie lekcji. Nauczycieli zwrócili uwagę na nieco przestarzały sprzęt komputerowy znajdujący się w pracowni komputerowej oraz wciąż niewystarczającą liczbę  laptopów i projektorów multimedialnych. Nauczyciele z dłuższym stażem pracy stwierdzili, że ich kompetencje dotyczące TIK nie są w pełni wystarczające. Oczekują zatem szkoleń w tym zakresie. Część z nich nie ukrywała również, że czasem po prostu boi się tych nowoczesnych technologii. Idąc jednak z postępem chcieliby móc więcej lekcji prowadzić z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego. Mają również nadzieje, że pomoże to uczniom w lepszym zapamiętaniu i zrozumieniu poruszanych podczas zajęć zagadnień. Podkreślali jednak, że w szkole korzystanie z jednej tablicy interaktywnej jest trudne.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

1. Diagnoza zasobów sprzętowych szkoły pod kątem liczby:

  • laptopów

  • komputerów stacjonarnych

  • projektorów multimedialnych
  • tablic interaktywnych

Termin realizacji: listopad 2013 r.

Odpowiedzialni: Dyrektor, szkolny koordynator programu "Szkoła z klasą 2.0".

2. Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli dotyczącej umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej podczas realizacji zadań szkoły i zajęć lekcyjnych.

Termin realizacji: grudzień 2013 r.

Odpowiedzialni: Dyrektor

3. Przygotowanie Planu Doskonalenia Zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2013/2014 uwzględniając potrzeby nauczycieli wynikające z przeprowadzonej ankiety.

Termin realizacji: grudzień 2013 r.

Odpowiedzialni: Dyrektor


4. Szkolenie zewnętrzne dla nauczycieli pt." Zwiększenie efektów kształcenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SMART BOARD".

Termin realizacji: październik 2013 r.

Odpowiedzialni: Firma szkoląca zewnętrzna

 

5. Szkolenia wewnętrzne dla nauczycieli:

a) zasady tworzenia prezentacji multimedialnej

Termin realizacji: listopad  2013 r.

Odpowiedzialni: Joanna Burek, Dorota Wiercioch

b) warsztaty doskonalące umiejętność pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excell

Termin realizacji:  kwiecień2013 r.

Odpowiedzialni: Dyrektor

 

6. Zorganizowanie lekcji otwartej przeprowadzonej dla nauczycieli z wykorzystaniem tablicy interaktywnej lub projektora multimedialnego.

 

7. Zorganizowanie warsztatów dla rodziców "Nauczymy tego dorosłych".

Termin realizacji: maj  2013 r.

Odpowiedzialni: nauczyciele

 

8. Zakup laptopa i projektora multimedialnego.

 

Termin realizacji: maj  2013 r.

Odpowiedzialni: Dyrektor

 

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

     W celu sprawdzenia czy zaplanowane przeze mnie działania powiodły sie będę przeprowadzała rozmowy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, a także wspólnie z panią wicedyrektor będziemy przeprowadzały obserwacje lekcji i analizowały umiejętność wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w czasie tych zajęć.

    Planuję również przeprowadzić ankietę wśród uczniów, która dotyczyła będzie wykorzystania TIK w trakcie lekcji i innych zajęć edukacyjnych, a także wpływu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na lepsze zapamiętanie i zrozumienie omawianych zagadnień.