Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasza szkoła na platformie. (Zadanie dyrektora - realizacja)

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

"Nasza szkoła na platformie" 

Do wprowadzenia platformy edukacyjnej w szkole przymierzaliśmy się od dosyć dawna. W latach poprzednich nauczyciele wzięli udział w kompleksowym szkoleniu "Wykorzystanie TIK w dydaktyce", w ramach tego szkolenia zetknęli się z z pracą na platformie i już wtedy pojawił się pomysł na wdrożenie takiego rozwiązania u nas w szkole. Niemniej jednak prawdziwy punkt zwrotny nastąpił w październiku tego roku szkolnego, kiedy rozpoczęliśmy w szkole realizację projektu POKL 9.1.2 "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas IV- VI - Z sukcesem mi do twarzy". W ramach projektu zaplanowaliśmy uruchomienie platformy edukacyjnej, która miałaby służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych i indywidualizacji procesu nauczania. Chcieliśmy wykorzystać fakt, że ponad 90% uczniów miało w domu komputer i dostęp do łącza internetowego. Jednak wykorzystanie komputera i internetu w celach dydaktycznych było rzadkością. Ogromne znaczenie miało to, że jesteśmy szkołą wiejską, nasi uczniowie mają ograniczony dostęp do zajęć dodatkowych (w miastach mogą skorzystać z szerokiej oferty szkół językowych, z zajęć organizowanych przez domy kultury itp.), dlatego też ciąży na nas większy obowiązek wyrównywania tych szans edukacyjnych. Platforma posiada też dodatkowy niezwykle ważny walor, a mianowice daje możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych bez konieczności wychodzenia z domu. Większość naszych uczniów i rodziców w przeprowadzonych badaniach ankietowych wyraziła chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych pod warunkiem, że będą one organizowane bezpośrednio przed zajęciami albo po zajęciach obowiązkowych, z przyczyn organizacyjnych nie zawsze takie rozwiązania są możliwe, dlatego prowadzenie kursów za pośrednictwem internetu pozwala nam  sprostać także tym oczekiwaniom. Platforma edukacyjna dała uczniom dodatkową możliwość kształcenie kompetencji kluczowych bez konieczności dojeżdżania na zajęcia i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez rodziców.

Wybór platformy edukacyjnej poprzedziło rozeznanie rynku. Porównywaliśmy oferty i zdecydowaliśmy się na platformę Librusa. Oceniliśmy, że jest ona najatrakcyjniejsza pod względem graficznym, możliwości, a także łatwości w obsłudze. Pod koniec października odbyło się szkolenie dla nauczycieli w zakresie pracy z platformą.

Już w listopedzie uruchomiono na platformie 5 e-kursów z takich przedmiotów jak: matematyka, j, polski, j. angielski, przyroda, historia, zajęcia komputerowe. W ramach tych kursów nauczyciele tworzyli autorskie lekcje, ćwiczenia, testy i sprawdziany.  Przede wszystkim e-kursy ukierunkowane były na wyrównywanie wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów i uzupełniały ofertę zajęć wyrównawczych. Ponadto e-kursy skierowane były do uczniów zdolnych i rozwijały ich zainteresowania poprzez prezentowanie treści dodatkowych, wykraczajacych poza podstawę programową i uzupełniały ofertę kółek przedmiotowych.

Oprócz tego wykorzystując ptatformę zorganizowano i przeprowadzono dwa konkursy szkolne: "Spotkanie z mitologią" oraz "Co wiesz o Unii Europejskiej?". Wszelkie materiały potrzebne do przygotowania się do konkursów umieszczono na platformie. Również same konkursy zostały przeprowadzony w oparciu o platformę.

W chwili obecnej jesteśmy ciągle w trakcie realizacji e-kursów, wynika to z planowania i realizacji projektu unijnego. Chcę zaznaczyć, że w naszym wypadku prowadzenie e-kursów jest działaniem systematycznym i prowadzonym na bieżąco i zakończy się dopiero 23 czerwca,  wtedy też zamierzamy przeprowadzić ewaluację oraz testy  badające poziom umiejętności uczniów. 

Niemniej jednak mogę stwierdzić, że drugie obowiązkowe działanie w tym zadaniu - czyli stworzenie przez przynajmniej 3 nauczycieli autorskich materiałów edukacyjnych, zostało przez nas zrealizowane z nawiązką. 5 nauczycieli od października prowadząc e-kursy, stworzyło bogatą bazę autorskich materiałów edukacyjnych, które były i są wykorzystywane na bieżąco do wzbogacenia lekcji, utrwalenia poznanych treści, pogłębiania zainteresowań uczniów. Wielkim naszym osiągnięciem jest to, że nasza platforma żyje i systematycznie są umieszczane na niej materiały edukacyjne, zaś ich zakres i treść ma związek z tym, co dzieje się w szkole. Stanowi to olbrzymie ułatwienie dla uczniów mających trudności w nauce, ale także nieobecnych, którzy w ten sposób mogą też nadrobić materiał. E-kursy adresowane są do wszystkich uczniów klas IV-VI. E-konkursy szkolne zaś adresowane były do zainteresowanych uczniów.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Niewątpliwie dużą pomocą dla nas było powiązanie zadania Szkoły z klasą z realizacją projektu unijnego, dzięki któremu pozyskaliśmy środki na realizację tego zadania. To pozwoliło nam na wybór platformy, która odpowiadała naszym oczekiwaniom (nie musieliśmy się kierować najniższą ceną), dzieki temu po pierwszym szkoleniu nauczyciele mogli realizować e-kursy i nie napotykali na większe trudności. Drobne problemy rozwiązywaliśmy samodzielnie w ramach wzajemnego wsparcia. Platforma i jej obsługa okazała się też przyjazna dla dzieci, strona graficzna, łatwość w obsłudze powodowała, że  uczniowie chętnie z niej korzystali. 

Ogromnym osiągnięciem jest wytworzenie całej bazy autorskich materiałów edukacyjnych z 5 przedmiotów, które będą mogły być wykorzystywane w kolejnych latach. Już teraz ich prezentowanie w czasie lekcji wzbogacało zajęcia, uczniowie mieli w domu możliwość utrwalenia wiadomości, rozwijania swoich zainteresowań. Dostęp do takiego zasobu ułatwiał też nauczycielom realizację zajęć niezaplanowanych np. doraźnych zastępstw. 

Systematyczna praca nauczycieli na platformie powodowała, że uczniowie wyrobili sobie nawyk częstego logowania się, nie byłoby to możliwe, gdyby materiały były tam umieszczane sporadycznie. Aby uruchomić plaltformę edukacyjną, która sprawnie funkcjonuje, potrzebne jest duże zaangażowanie ze strony nauczycieli, zwłaszcza na początku tworzenie materiałów edukacyjnych wymaga od nauczycieli sporej pracy dodatkowej. Przezwyciężenie tej trudności jest możliwe, kiedy nauczyciele zauważą korzyści płynące już z posiadania bazy materiałów dydaktycznych. W naszej sytuacji mieliśmy zadanie ułatwione, w realizowanym projekcie unijnym założyliśmy zlecenie prowadzenia e-kursów nauczycielom, nauczyciele realizując projekt zobowiązali się do przeprowadzenia  40 godzin e-kursu w zamian za wynagrodzenie. To zaś pozwoliło na kontrolę i egzekwowanie realizacji założonych zadań, a także na monitoring nad jakością umieszczanych materiałów. Dzięki temu możliwe stało się stworzenie tak sprawnie działającej platformy, zaś powstanie  bazy materiałów dydaktycznych jest wartością dla nas dodatkową, bo będziemy mogli ją wykorzystywać także po zakończeniu projektu.

Uruchamiając platformę założyliśmy realizację tylko 5 e-kursów, w trakcie roku szkolnego okazało się jednak , że jej użytkownicy: nauczyciele i uczniowie wykorzystują także inne opcje, które daje im platforma. Dla uczniów najbardziej atrakcyjny okazał się czat, umawiali sie na spotkania na czacie, wymieniali się tu informacjami, wiadomościami, umieszczali linki do ciekawych stron.

Nauczyciele zaczęli wykorzystywać platformę do prowadzonych działań ewaluacyjnych, zbierać opinie na temat różnych obszarów pracy szkoły. Korzystali też z czatu, przede wszystkim wykorzystując go do kontaktów z uczniami.

 

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Po kilku miesiącach pracy z platformą muszę stwierdzić, że realizacja tego zadania została u nas dobrze zaplanowana i przeprowadzona. Dzięki pozyskanym środkom udało nam się pokonać największą trudność związaną z uruchomieniem platformy - konieczność poświęcenia dodatkowego (niemałego) czasu pracy nauczycieli. Oczywiście bez tych dodatkowych środków należałoby na początek zaplanować mniej działań. Myślę, że olbrzymią motywacją dla nauczycieli mogą być korzyści płynące już z posiadania bazy materiałów dydaktycznych. Nasz projekt unijny zaplanowany jest na dwa lata i na tyle mamy zagwarantowane środki na opłacenie pracy nauczycieli przy realizacji e-kursów, ale już teraz wiemy, że po dwóch latach dopracujemy sie tak bogatej bazy materiałów, że nie sposób będzie z niej zrezygnować i będziemy chcieli nadal wykorzystywać platformę.

Co należałoby zrobić inaczej?

Nie mając zagwarantowanych środków unijnych nie porywalibyśmy się na realizację tak wielu działań. Taka jest jednak specyfika projektów unijnych - krótko lecz intensywnie, a my takie działania  (w sumie 200 godzin e-kursów w roku szkolnym) mamy zapisane w projekcie i musimy się z tego wywiązać. 

O czym należy pamiętać?

Uruchamiając szkolną platformę należy bezwzględnie zaplanować dostęp w szkole  do komputerów dla uczniów, którzy z różnych powodów nie mają dostępu do internetu w domu (w bibliotece, świetlicy szkolnej);

E-learning jest formą uczenia się, która wymaga dużej odpowiedzialności i samodzielności od ucznia. W przypadku grupy wiekowej 10 -13 lat, dzieci uczą się często dla ocen, a nie po to, aby więcej umieć. Dobrze jest zastanowić się nad systemem oceniania pracy na platformie, istnieje bowiem spore ryzyko, że niektórzy uczniowie, jeżeli nie otrzymają oceny, nie zrobią lekcji, ćwiczeń, z drugiej strony nie bardzo można wprowadzać oceny negatywne (zawsze może zdarzyć sie sytuacja braku dostepu do internetu), nadmierne zaś szafowanie dobrymi ocenami prowadzi do prób włączenia do pracy na platformie starszego rodzeństwa.

Podobnie, jeżeli chcemy mieć gwarancję, że lekcja naprawdę przez ucznia została zrealizowana, a nie tylko otwarta, musimy dołączyć do niej test sprawdzajacy. 

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

 

Nauczyciele doceniają zwłaszcza to, że platforma dostarcza dodatkowe wsparcie dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Tę jej zaletę doceniają też rodzice. Uczniowie zwracają uwagę na atrakcyjniejszy dla nich przekaz (przy uzyciu TIK), nagminne są pytania: Czy sprawdzian będzie "pisany" czy na platformie? A zdanie: "Wyciągnijcie laptopy, napiszemy kartkówkę" można w naszej szkole dość często usłyszeć.

Ponieważ nasza praca na platformie zaplanowana jest aż do końca czerwca, wtedy też zamierzamy przeprowadzić ewaluację oraz testy badające przyrost wiedzy i umiejętności, będziemy dopiero wtedy mogli przedstawić szczegółowe wnioski. Termin czerwcowy zwiazany jest znowu z planowaniem działań w projekcie unijnym. Jeżeli będzie taka potrzeba, uzupełnimy sprawozdanie w czerwcu.

Na razie opinie na temat platformy pozyskujemy w trakcie rozmów z rodzicami, uczniami, a także wymieniajac się doświadczeniami z innymi nauczycielami.

 

 

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Na pewno w przyszłym roku szkolnym nie będziemy mieli żadnych trudności z podtrzymaniem uzyskanego efektu, wynika to z realizacji projektu i kolejnych zaplanowanych do realizacji godzin e -kursów. Natomiast juz wiemy, że nie będziemy chcieli z platformy zrezygnować po tym czasie. Platforma stanie się bazą materiałów dydaktycznych i zaniechanie ich wykorzystania byłoby olbrzymią stratą. Wydaje mi się, że platforma raz dobrze wprawiona w ruch będzie się już kręcić.

Platforma daje mnóstwo innych możliwości, z których jeszcze nie do końca skorzystaliśmy, na pewno będziemy bardziej chcieli wykorzystać platformę do przygotowania dzieci do konkursów pozaszkolnych, do prowadzenia ewaluacji wewnątrzszkolnej, do realizacji projektów szkolnych.