Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasz e-dziennik (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Katarzyna Głusek-Wojciechowicz (sp353wesola) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 353 w Warszawie-Wesołej, Warszawa-Wesoła (zaawansowany harmonogram)

Źródło: koła z klasą 2.0; Vulcan Optivum NET +

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

1. Określenie obszaru działania: diagnoza i wybór zadania.

Po przedstawieniu propozycji i argumentów przemawiających za jej wdrożeniem na spotkaniu otwarcia podjęliśmy jednogłośnie decyzję o wyborze e-dziennika jako obszaru działań dyrektora. E-dziennik ma usprawnić działania szkoły w zakresie pracy edukacyjno-wychowawczej i kontaktów z rodzicami. Dotyczy działań na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i klas 4 – 6. E-dziennik nie będzie funkcjonował w oddziałach przedszkolnych. 

2. Sprawdzenie bazy i podjęcie działań pozwalających na wdrożenie e-dziennika.

Nasza baza jest średniozaawansowana. Sieć Wi-fi nie obejmuje całego obiektu, ale nie stanowi to zasadniczej przeszkody. Praktycznie wszystkie sale są wyposażone w komputer. Brak urządzeń w salach 21 i 28 – będą w trybie przyspieszonym zakupione. Naszą siecią zarządza firma zewnętrzna. Brak kłopotów z łączem, a usterki i zakłócenia są usuwane na bieżąco. Dysponujemy dużym pokojem nauczycielskim, w którym docelowo zostaną zainstalowane trzy stanowiska komputerowe, umożliwiające na bieżąco prowadzenie e-dziennika. Wszyscy nauczyciele zostaną przeszkoleni. Będą prowadzone rozmowy i konsultacje, których zadaniem będzie budowanie przyjaznej atmosfery wokół e-dziennika.

 3. Wybór programu Optivum NET+ firmy Vulcan.

Po przeanalizowaniu różnych ofert i zebraniu wstępnych opinii o oferowanych programach wybraliśmy Optivum NET + firmy Vulcan. Oferta ta jest  kontynuacją współpracy z tą firmą, ponieważ w szkole działają już jej programy.

 4. Przydzielenie zadań w związku z wprowadzaniem e-dziennika do szkoły.

a) Wyznaczyłam z grona dwie osoby (po jednej z edukacji wczesnoszkolnej i klas 4 – 6) i jedną z sekretariatu jako administratorów i skierowałam na szkolenie z zakresu administrowania dziennikiem. 

b) Zobowiązałam nauczycieli do wstępnego testowania dziennika zaraz po zakończeniu szkoleń.

c) Administratorzy  monitorują zapisy  (w każdy poniedziałek), służą pomocą, kontaktują się z producentem i zgłaszają wszelkie uwagi i sugestie użytkowników programu (e-dziennika).

 5, Monitorowanie wprowadzania e-dziennika

Decyzja o wprowadzeniu e-dziennika była wynikiem wcześniejszych pozytywnych opinii nauczycieli o takiej formie dokumentowania wyników pracy. Także rodzice dopytywali się o e-dziennik.  Oczywiście była spora grupa sceptyków, którą należy przekonywać do słuszności podjętej decyzji. Początkowo grupa niezadowolonych była znaczna. Nawet wśród potencjalnych zwolenników byli nauczyciele, którzy uważali, że jest to dodatkowe zwiększenie obowiązków, a prowadzenie przez rok dwóch wersji dziennika (papierowej i elektronicznej) z pewnością obowiązków nie umniejszy. Dlatego decydując się na wprowadzenie e-dziennika zadbałam, żeby grono otrzymało pełen pakiet informacji (jaka firma, kiedy szkolenia, jak długo potrwa testowanie). Szkoleniem zajął się producent programu. Decyzja o przeszkoleniu wszystkich nauczycieli była słuszna. Już po pierwszych dniach wdrażania elektronicznego zapisu widać jego plusy (usprawnienie liczenia frekwencji, obliczanie średniej ocen, wydruki zestawień). Te obserwacje sprawiają, że grupa zwolenników e-dziennika się zwiększa. Większość ocenia obsługę dziennika jako łatwą. Coraz częściej słychać opinie, że roczny okres prowadzenia dwóch wersji dziennika jest zbędny. Nauczyciele oczekują skrócenia tego czasu (niestety względy formalne nie pozwalają na to).

Planuję przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, której zadaniem ma być ocena zadowolenia użytkowników e-dziennika (na razie tylko nauczycieli).

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Wybór zadania dla dyrektora w naszej placówce był oczywisty, Już na podsumowaniu pracy w roku szkolnym 2012/2013 członkowie Rady Pedagogicznej w swych wypowiedziach poruszali kwestię e-dziennika. Kiedy w spisie zadań zobaczyłam tę opcję, dla mnie wybór był jednoznaczny. Pozostawało przekonać zespół nauczycieli z programu Szkoła z klasą 2.0 i pozostałych członków Rady Pedagogicznej.

Na spotkaniu otwarcia nauczyciele zaproponowali dwa obszary: Komputery po lekcjach i Zapraszamy inne szkoły.  Z mojego punktu widzenia, a to ja miałam być wykonawcą tego zadania, żadna z propozycji nie była bardziej aktualną potrzebą dla szkoły niż e-dziennik. Po wysłuchaniu argumentów przedstawiłam swoje racje. Jesteśmy placówką na starcie i nie widzę powodów, by to co nieuniknione odkładać w czasie. E-dziennik i tak musielibyśmy w bliżej nieokreślonej przyszłości wprowadzić. Cyfryzacja postępuje, a w szkolnictwie ma szczególne pole do popisu. Powołałam się także na postanowienia Rady kończącej ubiegły rok i tej, która rozpoczynała nowy. W obu przypadkach była mowa o wprowadzeniu e-dziennika w najbliższym  czasie. Uważam, że ten czas właśnie nastąpił. Na spotkaniu podkreślano, że właśnie to  iż jesteśmy nową placówką, sugerowałoby aby nie wchodzić w kolejny obszar, dopóki pozostałe strefy nie osiągnęły fazy końcowej. Po wysłuchaniu mojej argumentacji  jednogłośnie zaakceptowano propozycję kierunku działań. W naszej szkole wybraliśmy e-dziennik.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

We wrześniu 2013 roku poinformowałam Radę Pedagogiczną o podjęciu decyzji wprowadzającej e-dziennik. 

Zaplanowanie szkoleń dla administracji i grona pedagogicznego:

- początek listopada – szkolenie administratorów e-dziennika

- koniec listopada 2013 roku – szkolenie dla nauczycieli klas 4 – 6

- początek grudnia 2013 roku – szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Ustalenie zasad wprowadzania e- dziennika i zaplanowanie etapów wdrożenia:

- Nauczyciele maja obowiązek na bieżąco uzupełniać zapisy w e-dzienniku.        Równolegle obowiązuje papierowa wersja dziennika.

- Wszelkie problemy powinny być natychmiast zgłaszane do administratorów.

 -Postanowiliśmy rozpocząć testowanie e-dziennika zaraz po odbytych szkoleniach, czyli od grudnia dla klas 4 – 6.

- W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 kontynuujemy testowanie dziennika w szkole na obu poziomach nauczania.

- E-dziennik jest dokumentem szkolnym. wszyscy nauczyciele mają obowiązek prowadzić dokumentację elektroniczną i papierową w roku szkolnym 2014/2015

- Od wrzesnia 2014 roku e-dziennik będzie udostępniony dla rodziców i uczniów (przed udostępnieniem e-dziennika zostaną przeprowadzone spotkania informacyjno-szkoleniowe).

 

 

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ewaluacja jest przeprowadzana już na starcie. Zaraz po szkoleniach administratorów (1 przedstawiciel sekretariatu i po jednym nauczycielu z poziomów nauczania, czyli 2 (edukacja przedszkolna nie prowadzi dokumentacji w formie elektronicznej) wprowadziłam testowanie e-dziennika. Pod koniec miesiąca przeprowadzana będzie ankieta, której celem jest sprawdzenie technicznego stanu opanowania funkcji związanych z wprowadzeniem e-dziennika, oraz zbadanie nastrojów, emocji związanych z opracowywaniem dokumentacji w nowej formie, Opracowaniem ankiety i jej analizą zajmuje się zespoł WDN i ZDN.  Ankieta będzie podlegała nowelizacji w miarę pojawiających się  sugestii uzytkowników e-dziennika. Planujemy przeprowadzanie systematycznego badania opinii co 2 miesiące, czyli do wdrożenia e-dziennika do pracy Szkoły w roku 2014/2015 użytkownicy będą trzykrotnie ankietowani. Taki system juz na starcie pozwoli wyłapać problemy typu technicznego, ale także te, które są po stronie ludzi.

Na bieżąco działa uruchomiony kącik porad/konsultacji. Problemy można zgłaszać na e-mail lub osobiście do administratorów. W razie większej ilości zgłoszeń podobnych problemów będą organizowane krótkie szkolenia "przypominajki", wyjaśniające zgłaszane trudnosci.

Przyjęliśmy zasadę nieingerowania w sposób zaznajamiania się nauczycieli z e-dziennikiem do końca 1 semsetru. W II semestrze zamierzamy wprowadzić obowiązek prowadzeniania e-dziennika i wersji papierowej w celu przygotowania kadry pedagogicznej do pracy z e-dziennikiem w roku szkolnym 2014/2015. 

Dotychczas przeprowadzone sondaże wskazują na pozytywne przyjęcie e-dziennika jako formy dokumentacji. Grono dostrzega jego plusy, niemniej wciąż pozostaje spora grupa sceptyków niechętnie nastawionych do zmiany. Elementem najbardziej denerwującym jest obowiązek prowadzenia obu wersji dokumentacji, elektronicznej i papierowej.

Przed nami podsumowanie semestru. Myślę,że będzie to dobry czas na docenienie e-dziennika (przez tych, którzy systematycznie z nim pracowali). Mam nadzieję, że do nowego roku szkolnego większość grona z przyjemnością przystąpi do pracy z nowym narzędziem, doceniając jego niewatpliwe walory.