Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Bogumiła Kopacka-Gajec (bkopasia) dyrektor

Szkoła: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72, Wrocław (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Komputery po lekcjach

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Komputery po lekcjach

Realizacja:

Działanie

Sposób realizacji, efekty

Zakup sprzętu i systematyczne uzupełnianie zasobów szkoły

Zostały zakupione dwa nowe rzutniki multimedialne i laptopy oraz tablica interaktywna do pracowni języka obcego. Sprzęt zostanie wykorzystany w pracy z uczniami.

Udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego poza lekcjami: na przerwach i po lekcjach

Wszyscy uczniowie odwiedzający bibliotekę szkolną (w godzinach jej pracy) mieli możliwość korzystania ze znajdujących się tam komputerów. Przy ich pomocy odrabiali zadania domowe i przygotowywali się do lekcji. Wykorzystywali zasoby Internetu przygotowując referaty. Teksty, uzupełniali zdjęciami lub ilustracjami. Wyszukiwali informacji o nowościach wydawniczych, wydarzeniach kulturalnych, propozycjach filmowych wrocławskich kin itp.

Znajdujące się w bibliotece komputery były wykorzystywane również do zabawy. Uczniowie grali w dostępne gry, często gry edukacyjne. Nad pracą i zabawą uczniów czuwał bibliotekarz.

Kontynuacja działań w ramach projektu „Język Maszyn”

W tym roku szkolnym nasi uczniowie brali udział w pilotażowym programie "Język Maszyn". Celem programu było uczenie dzieci w sposób masowy programowania. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych (w klasach 1-3 i w klasach 4-6) przez nauczycieli informatyki, matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnicy zajęć zapoznawali się z funkcjonowaniem komputerów oraz doskonalili umiejętność logicznego myślenia.

Wykorzystywanie TIK podczas redagowania gazetki „Zwariowana Szkoła”

„Zwariowana Szkoła” wydawana jest w naszej szkole od lat. Gazetka redagowana jest przez Zespół Redakcyjny w którego skład wchodzą: Redaktor Naczelny (nauczyciel bibliotekarz), nauczyciele (dwie osoby) oraz uczniowie z klas V i VI (6-8 osób). Celem nadrzędnym tworzenia i dystrybucji gazetki szkolnej jest informowanie środowiska szkolnego o wydarzeniach szkolnych lub znaczących sprawach związanych z życiem kulturalnym, sportowym. Dzięki „Zwariowanej Szkole” SSP nr 72 promowana jest w środowisku lokalnym. Uczniowie pracują po swoich lekcjach. Przygotowując gazetkę zbierają informacje, selekcjonują je i wybierają najciekawsze. Powstają interesujące wywiady i fotoreportaże. Podczas pracy wykorzystuje się TIK.

Zorganizowanie warsztatów filmowych

Członkowie koła przyrodniczego (Klub młodego przyrodnika”) pod opieką nauczyciela przyrody rozwijali swoje przyrodnicze pasje.

W trakcie jednego ze spotkań „Klubu młodego przyrodnika” uczniowie „bawili się” w prawdziwych filmowców. Warsztaty prowadzone były przez pracowników EMPIRIAFILM. Dzieci, pracując w grupach, były aktorami i reżyserami. Zajmowały się scenografią i pisały dialogi. Pod koniec zajęć same, dzięki specjalnemu programowi montażowemu, korzystając tylko z niewielkiej pomocy prawdziwych filmowców, same zmontowały krótkie filmy o tematyce przyrodniczej. Efekty pracy młodych przyrodników można podziwiać na:


http://www.youtube.com/watch?v=wt2C0LOWAM4 ,

http://www.youtube.com/watch?v=27joZ1srplE

http://www.youtube.com/watch?v=dRZ-k9LaTmo

W przygotowaniu kolejne warsztaty filmowe. Tym razem montowane będą filmy nakręcone podczas zajęć terenowych.

Zajęcia otwarte dla nauczycieli- dzielenie się wiedzą na temat wykorzystywania TIK podczas zajęć pozalekcyjnych

Podczas szkoleniowej rady pedagogicznej, która odbyła się w miesiącu lutym, nauczyciele zostali zapoznani ze sposobami wykorzystywania TIK podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nauczycielka przyrody biorąca udział w projekcie opowiadała o pracy z programami multimedialnymi i podręcznikami multimedialnymi. Swoje wystąpienie wzbogaciła interesującą prezentacją e-lekcji przyrody z portalu Scholaris.

 

Prowadzenie blogu

Pod koniec stycznia nauczycielka języka polskiego wraz z grupą sześciu uczniów z klasy VIc założyła uczniowskiego bloga - PlanetaTIK. Wśród blogujących uczniów są chłopcy i dziewczynki. Uczniowie spotykają się z opiekunem bloga w każdy wtorek, po lekcjach. Na tych spotkaniach konsultują się w sprawach technicznych oraz wspólnie omawiają wygląd i wpisy umieszczane na blogu. Wszyscy wywiązują się z powierzonych zadań rzetelnie i systematycznie, czyniąc stronę bloga coraz bardziej atrakcyjną.

Wykorzystywanie TIK podczas zajęć pozalekcyjnych

Opiekunowie kół przedmiotowych - nauczyciele biorący udział w projekcie oraz inni zainteresowani nauczyciele wykorzystywali TIK podczas zajęć pozalekcyjnych. Dzieci podczas zajęć oglądały filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne. Często uczniowie klas starszych sami wykonywali prezentacje multimedialne i prezentowali swoim kolegom i koleżankom efekty swojej pracy.

 

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

* Główny cel główny sformułowany przez nauczycieli: „Wdrożenie uczniów do wykorzystywania TIK w pracy na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz prezentowania własnych działań” został osiągnięty.

* Naszej szkole została przyznana odznaka „Szkoły eksperckiej” co świadczy o tym, że zarówno nauczyciele jak i uczniowie zaangażowani w realizację programu dobrze pracują.

* Prowadzenie blogów przez uczniów to zupełnie nowy obszar działań naszej szkoły.

* Właściwy dobór kadry, zaangażowanie nauczycieli – pasjonatów, pozwolił na skuteczną realizację zadania.

* Wdrożyliśmy z pozytywnym skutkiem KODEKS 2.0. Cieszy zwłaszcza przestrzeganie dwóch pierwszych punktów naszego kodeksu:

1. Staramy się stosować „TIK” w szkole i podczas odrabiania zadań domowych

2. Twórczo wykorzystujemy zasoby sieci, pamiętamy o tym, że kopiowanie tekstów bez podania źródła informacji to kradzież

* Zajęcia pozalekcyjne prowadzone z wykorzystaniem TIK, zajęcia podczas których uczniowie samodzielnie pracują ze sprzętem multimedialnym cieszą się dużym powodzeniem (dobra frekwencja)

* Realizacja zadania „Komputery po lekcjach” pozwoliła uczniom zamkniętym i skrytym otworzyć się i zaistnieć w rzeczywistości szkolnej

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

* W dobie kryzysu ekonomicznego skromniej należy planować wydatki. Niestety nie udało się zakupić niezbędnego sprzętu w odpowiedniej ilości i w odpowiednim terminie.

* Dobrym pomysłem jest zorganizowanie odrębnej, zaopatrzonej w odpowiedni sprzęt, multimedialnej pracowni do zajęć popołudniowych np. przy świetlicy szkolnej. Pozwoliłoby to na sprawną realizację zadania „Komputery po lekcjach” (bez „kolizji”, bez problemów organizacyjnych).

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

* Zarówno nauczyciele zgłoszeni wcześniej do programu jak i pozostali zainteresowani starali się upowszechnić wykorzystywanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkoły, zwłaszcza podczas zajęć pozalekcyjnych. Np.: nauczycielka historii poświęciła cykl zajęć omawianiu zagrożeń jakie niesie nieumiejętne wykorzystywanie Internetu, a nauczycielka języka angielskiego wykorzystywała TIK podczas zajęć teatralnych. - Obserwacja zajęć i omawianie ich, analiza sprawozdań zespołów przedmiotowych.

* O zainteresowaniu uczniów programem świadczy rosnąca frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem TIK.

* Wytwory uczniów świadczą o tym, że przyswoili sobie niezbędne umiejętności i dobrze czują się w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

* Nauczyciele podkreślają, że udział w projekcie wymaga dużego nakładu pracy i zaangażowania ale daje satysfakcję. - Ewaluacja ustna przeprowadzana wśród nauczycieli przez lidera oraz debata pracowników dydaktycznych podczas rady pedagogicznej.

* Podczas rozmów, rodzice uczniów wskazywali na znaczenie udziału ich dzieci w projekcie, zwłaszcza przy realizacji zadania „Komputery po lekcjach”. Dzięki niemu często znajdowali „wspólny język ze swoimi dziećmi”, poprawiały się relacje w rodzinie.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

* Ten system pracy z młodym człowiekiem jest wyznacznikiem czasu. Szkoła przygotowuje młode pokolenie do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości. Udział w programie i realizacja zadania ułatwiają ten proces

* Uzyskane efekty zostaną omówione na radzie pedagogicznej. W przyszłości chciałabym zainteresować programem całą społeczność szkolną, rodziców i placówki współpracujące - Mówmy jednym głosem.