Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Spacery edukacyjne (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Ewa Gano (zsgora.e.gano) dyrektor

Szkoła: Technikum, Góra (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Spacer edukacyjny

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

W pierwszym semestrze spośród wielu propozycji zadań dla dyrektorów szkół uczestniczących w  programie Szkoła z klasą 2,0 wybrałam spacer edukacyjny. Pomogli mi w tym nauczyciele z Zespołu 2,0, z którymi rozmawiałam na ten temat na pierwszym spotkaniu Zespołu.
Spacery zaplanowałam na miesiące luty – maj 2014 r. Były one organizowane systematycznie (raz w miesiącu).

Przed rozpoczęciem spacerów poinformowałam nauczycieli poprzez platformę Fronter o terminach spacerów. Dotyczyły one wszystkich nauczycieli i różnych zajęć, ale w pierwszej kolejności odwiedzane były lekcje prowadzone przez tych nauczycieli, którzy deklarowali chęć odwiedzenia ich. Byli oni też chętni wysłuchać uwag spacerowiczów i odpowiedzieć na ich pytania. Przed spacerami rozmawiałam z nauczycielami, na zajęcia których mieli wchodzić obserwujący.

Pierwszym krokiem przed przeprowadzeniem spacerów edukacyjnych było ustalenie, kto weźmie udział w spacerze i co będzie obserwowane. Ustaliliśmy, że w spacerach będą mi towarzyszyli ( w miarę możliwości) wicedyrektor, pedagodzy, psycholog, koordynator programu. Będziemy obserwowali wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i imprezach szkolnych.
Kolejnym krokiem były odbywane raz w miesiącu spacery edukacyjne, podczas których robiliśmy notatki.
Po zakończeniu cyklu spacerów zespół spacerujący zebrał się w celu podsumowania spacerów. Wymieniliśmy się spostrzeżeniami, wyciągnęliśmy wnioski na przyszłość i  zaplanowaliśmy następne kroki.

 

Harmonogram odbytych spacerów:

5.02.2014 r. (obserwacja zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych)

język polski – wykorzystanie tablicy interaktywnej (interpretacja dzieła sztuki)

biologia – prezentacja multimedialna, karty pracy

spotkanie zespołu realizującego projekt edukacyjny w ramach programu „Opowiem ci o wolnej Polsce”– wykorzystanie internetu do zbierania informacji, wykorzystanie platformy Fronter do gromadzenia materiałów

 

19.03.2014 r. (obserwacja zajęć lekcyjnych i warsztatów)

zawodowe przedmioty logistyczne – praca w grupach

podstawy przedsiębiorczości – pogadanka

zajęcia ekonomiczne – praca indywidualna z komputerem + prezentacja multimedialna

warsztaty Szkoły Dialogu – praca w grupach, praca indywidualna, wykorzystanie tablicy interaktywnej

 

Kwiecień (obserwacja imprez szkolnych)
25.04.2014 r. – obserwacja dotyczyła przygotowania przez wybrane klasy trzecie uroczystości zakończenia nauki  w klasach maturalnych ( zwracaliśmy uwagę na wykorzystanie tablicy interaktywnej, prezentacji multimedialnej, programów do obróbki dźwięku itp.)
W tym samym dniu razem z panią psycholog obserwowałam lekcję online o kobietach w opozycji, w której uczestniczyli uczniowie klasy I technikum ekonomicznego ( w ramach programu Solidarna Szkoła)

29.04 2014 r. -  podczas dnia otwartego  szkoły, połączonego z Festiwalem 2,0 razem z wicedyrektorami i szkolnym koordynatorem obserwowaliśmy stanowiska reklamujące poszczególne zawody, zwracając szczególną uwagę na   wykorzystanie wszelkich możliwości TIK (tablica interaktywna, telewizor, komputery + oprogramowanie, prezentacje multimedialne, programy transportowe, programy ekonomiczne, programy budowlane, kamera – film, ulotki, foldery, banery  itp.)
Tego samego dnia razem ze szkolnym koordynatorem programu i panią psycholog obserwowałam udział uczniów klasy I technikum hotelarskiego, I technikum informatycznego, I technikum ekonomicznego i I zasadniczej szkoły zawodowej w Wirtualnym Festiwalu Solidarnej Szkoły. Zwracałyśmy uwagę na korzystanie z internetu i rozwiązywanie zadań festiwalowych.

 

16.05.2014 r. (obserwacja zajęć lekcyjnych)

fizyka – doświadczenia wykonywane przez młodzież

zawodowe przedmioty budowlane – lekcja architektury i rysunku w terenie

historia – wykład, pogadanka, praca z mapą

matematyka – karty pracy, praca w grupach, praca przy tablicy

geografia – podręcznik, praca z mapą

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Udało mi się:
- ustalić dogodne dla wszystkich terminy spacerów, biorąc pod uwagę specyfikę naszej szkoły (staże, praktyki, egzaminy maturalne)

-zaangażować wicedyrektora szkoły, pedagogów szkolnych, panią psycholog i koordynatora programu Szkoła klasą 2,0 do udziału w spacerach

- opracować kartę obserwacji lekcji

- zebrać informacje zwrotne od wszystkich spacerujących na temat stosowanych przez nauczycieli metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii

- obserwować nie tylko zajęcia lekcyjne, ale także zajęcia pozalekcyjne i imprezy szkole

- utworzyć listę dobrych praktyk

- w oparciu o wnioski ze spacerów przeprowadzić analizę potrzeb sprzętowych (największa bariera w wykorzystywaniu TIK na zajęciach przez nauczycieli) i szkoleniowych w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania

Najbardziej zadowolona jestem z faktu, że spacery edukacyjne w naszej szkole stały się faktem. Do tej pory nigdy się nie odbywały. Ja dopiero od tego roku kieruję szkołą i wcześniej nie byłam w niej zatrudniona. Wielu nauczycieli podeszło do mojej propozycji pozytywnie. Było widać, że wiedzą na czym polega i czemu służy spacer edukacyjny. Od tej pory będzie on stałym elementem mojej pracy.
Spacery jeszcze raz pokazały, że w naszej szkole wielu nauczycieli stosuje metody aktywizujące na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i podczas organizacji uroczystości szkolnych.

Wśród nich są:
- praca w grupach, przedstawianie realizacji zadań na forum klasy

- burza mózgów i dyskusja w klasie oraz np. poprzez forum internetowe

- doświadczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji (wcześniej opisane i zatwierdzone do realizacji)

- praca z tablicą interaktywną, mapą interaktywną

- prezentacja multimedialna opracowana przez uczniów lub nauczycieli (udostępnianie uczniom często jako karta pracy)

- nagrywanie i wykorzystywanie filmu stworzonego przez uczniów

- wykorzystywanie nagrań z You Tube, Vimeo, fragmentów filmów fabularnych i dokumentalnych

- przygotowywanie przez nauczycieli kart pracy i udostępnianie ich uczniom za pomocą platformy Fronter

- tworzenie bazy pytań przez uczniów i nauczycieli

- przeprowadzanie testów online

- wykorzystywanie platformy Fronter do organizowania spotkań online z uczniami

- wykorzystywanie telefonów komórkowych do pracy z uczniami (nagrania, zdjęcia)

- wykorzystanie zasobów internetowych udostępnianych przez innych nauczycieli

- zadawanie zadań domowe online

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

W przyszłości chciałabym, aby nawet sceptycznie podchodzący do spacerów edukacyjnych nauczyciele zauważyli ich zalety i nie mieli przed nimi oporów. Być może warto by było zadbać o to, aby drzwi do pracowni były otwarte. Wówczas nie byłoby  zakłócania toku lekcji przez otwieranie drzwi. Tym razem drzwi były pozamykane. W naszej szkole nie na szyb w drzwiach ani luster weneckich.
Zauważyłam, żewiększość nauczycieli sporadycznie korzysta na lekcjach z TIK.Nie wynika to jednak z braku umiejętności. Główny problem stanowi ubogie wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny.
W miarę możliwości będę się starała zadbać o:

- doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny

- poprawę infrastruktury sieci internetowej w szkole

- zorganizowanie profesjonalnego szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania platformy Fronter

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Osoby, które poprosiłam o towarzyszenie mi w spacerze, bez problemu się na to zgodziły. Na różnych lekcjach inne osoby mi towarzyszyły. Grupa spacerujących składała się z 2, 3 lub 4 osób. Dzięki temu mamy więcej wniosków. Każdy z nas coś innego zauważył i podkreślił.
Warto dodać, że spacerujący pamiętali o udzieleniu krótkiej informacji zwrotnej nauczycielom, których lekcje odwiedzili. Nie raz były to tylko pojedyncze zdania typu: „Podobała mi się wykorzystana aplikacja, z chęcią z niej skorzystam”. Sprawiało ono, że nauczyciel czuł się doceniony i wyróżniony.
Osoby te już zgłosiły swoją aprobatę do udziału w spacerach w kolejnym roku szkolnym. Poza tym uznały, że należy zaangażować nauczycieli poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych do udziału w spacerach.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Uważam, że spacer edukacyjny nie może być jednorazową przygodą, a cyklicznym wydarzeniem, stale obecnym w pracy szkoły. W związku z tym od przyszłego roku szkolnego spacery edukacyjne zostaną wpisane w harmonogram pracy naszej szkoły i ewaluacji wewnętrznej. Będą się odbywały systematyczne i pod różnym kątem. Będą stałym  elementem monitoringu i ewaluacji procesu nauczania. Być może uda mi się zainteresować spacerami edukacyjnymi nauczycieli różnych przedmiotów. Chciałbym, aby towarzyszyli mi matematycy, językowcy, poloniści i wszyscy inni nauczyciele, którzy dobrowolnie zechcą wziąć udział w spacerze.

Aby efekty były jeszcze lepsze nauczyciele wezmą udział w szkoleniu z zakresu obsługi tablicy interaktywnej. Będę się starała wspierać  rozwój nauczycieli w zakresie stosowania TIK w codziennej pracy.