Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

zadanie realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Urszula Łapińska-Łubniewska (unika210) dyrektor

Szkoła: XXVII Liceum Ogólnokształcące, Lublin (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

SZKOŁA Z E-DZIENNIKIEM

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z załozonycm harmonogramem.

1.Wybór e-dziennika -Z ofert na rynku wybraliśmy dziennik Librus.

2. Szkolenie wprowadzające przygotowane przez przedstawicieli firmy Librus (kwestie techniczne). Szkolenie praktyczne prowadzone przez vicedyrektora innej placówki (Librus w praktyce szkolnej)

Podczas szkolenia nauczyciele oraz pracownicy szkoły mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi funkcjami dziennika. Omówiono szczegółowo wszystkie zakładki dziennika oraz moduły dodatkowe (wycieczki, rozkłady materiału).

3. Szkolenia rady pedagogicznej - rozwiązywanie problemów na bieżąco

W ciągu całego roku szkolnego przeprowadzono szereg spotkań Dyrekcji z nauczycielami, w celu rozwiązywania trudności pojawiających się  w związku z korzystaniem z e-dziennika. Osobne spotkanie dotyczyło miniedzy innymi tworzenia rozkładów materiałów przy pomocy publikacji zamieszczanych na platformie m.in. Elektronicznej Biblioteki Rozkładów Materiałów Nauczania (EBRMN).

4. Kontrola dokumentacji - w ciągu całego roku szkolnego Dyrekcja sprawdzała terminowośc i poprawność zapisów w dzienniku.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Wprowadzenie dziennika elektronicznego było dobrym posunięciem i udało się w całości.

e-Dziennik to system usprawniający pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi ucznia. Zapewnia on kompleksowe spełnianie wymogów najważniejszych aktów dotyczących systemu oświaty oraz ochrony danych osobowych. Gwarantuje pełne wsparcie dla realizacji zadań edukacyjnych i administracyjnych stawianych przed dyrektorami oraz nauczycielami. Wychowawca ma możliwość wprowadzania ocen z przedmiotów, zachowania, frekwencji, prac domowych czy informacji dla rodziców dotyczących bieżących spraw klasowych. Wszystkie wprowadzone dane może przeglądać rodzic-uczeń, który otrzymuje od wychowawcy indywidualne konto w serwisie. Wprowadzanie danych jest bardzo szybkie i wygodne. Nauczyciel może jedną operacją wydrukować zestawienie ocen dla wybranych uczniów — w sam raz na wywiadówkę. Pomimo tego rodzice i tak na co dzień widzą oceny swoich podopiecznych i mogą w dowolnej chwili zobaczyć zestawienie wszystkich ocen swoich dzieci. Na koniec roku nauczyciele mogą przygotować świadectwa do wydrukowania na giloszach.

E-dziennik to także narzędzie komunikacji. Pozwala na systematyczna wymianę informacji miedzy pracownikami szkoły oraz uczniami i ich rodzicami.

Podsumowując, narzędzie to zapewnia zarówno szkole, jak i rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce ucznia, a dyrektorowi placówki stały monitoring pracy rady pedagogicznej.

 

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Wprowadzając dziennik elektroniczny w szkole należy niewatpliwie zrócić uwagę na szerokie spektrum możliwości jakie oferuje program. E- dziennik to nie tylko oceny i frekwencja, to także możliwośc przygotowania ankiet, prowadzenia dokumentacji nauczania indywidualnego, dodatkowych godziny nauczyciela (art. 42 KN), tworzenia rozkładów nauczania według autorskich programów, jak i tych zaproponowanych przez wydawnictwa.

Przy wprowadzaniu wszystkich powyższych elementów naraz nauczyciele mogą mieć poczucie "zagubienia", ogromu pracy jaki muszą włożyć w opanowanie wszystkich nowych dla nich modułów. Dlatego zasadne jest zacząć pracę od podstawowych funkcji dziennika (związanych z tzw. interfejsem lekcyjnym) a nastepnie wprowadzać funkcje dodatkowe.

Po poczatkowych trudnościach zawiązanych z przełamaniem się z pracą z komputerem, korzystający z intuicyjnego menu docenią możliwości programu - łatwośc dostępu do informacji oraz szybkość ich wymiany.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Metody przyjete w ewaluacji pozwoliły na sformułowanie wniosków wynikających z systematycznej kontroli postępów pracy z e-dziennikiem wśród Grona Pedagicznego oraz administratorów dziennika,  poprzez zebranie informacji zwrotnych na temat korzyści i trudności wynikających z pracy z dziennikiem Librus.

Realizacja niniejszego zadania oceniona została pozytywnie. A oto korzyści jakie wymieniają poszczególne grupy osób:

Korzyści dla Dyrektora

 • poprawa frekwencji uczniów w szkole – natychmiastowe przesłanie informacji o nieobecności dziecka do Rodzica;
 • poprawa wyników nauczania dzięki stałemu monitorowaniu postępów w nauce;
 • skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym poprzez stałą współpracę nauczycieli z rodzicami;
 • zwiększenie zaangażowania rodziców w planowanie i realizację zadań szkoły;
 • poprawa systematyczności pracy nauczycieli;
 • oszczędność czasu dyrektora i nauczycieli dzięki automatycznemu generowaniu zestawień oraz statystyk frekwencji i postępów w nauce, wymaganych w dokumentacji szkolnej;
 • ograniczenie biurokracji w szkole i możliwość efektywniejszego wykorzystywania danych;
 • dostosowanie poziomu informatyzacji szkoły do standardów europejskich;
 • wyeliminowanie konieczności dodatkowej pracy nauczycieli po lekcjach poprzez zastosowanie skanerów i kart ocen.

Korzyści dla Nauczyciela

 • realizowanie funkcji wychowawczej poprzez zwiększenie frekwencji uczniów na lekcjach dzięki wzmocnieniu współpracy z rodzicami;
 • poprawienie komfortu pracy dzięki bezobsługowemu wprowadzaniu danych do systemu;
 • duża oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce;
 • usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia;
 • możliwość eksportu kompletnych danych do programów i aplikacji drukujących świadectwa (eksport danych uczniów oraz ocen);
 • szybka wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości w systemie.
 • wykorzystywanie gotowych rozkładów materiałów nauczania zawartych w EBRMN umożliwia nauczycielom uproszczenie codziennych czynności wykonywanych podczas lekcji, jak również usprawnia proces przygotowywania się do nauczania konkretnego przedmiotu. Nie oznacza to, iż nauczyciele nie mogą tworzyć własnych autorskich programów na platformie.

Korzyści dla Rodzica:

 • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności;
 • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny, wagę oceny w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę ocenę wystawił;
 • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.
 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Całoroczna praca z e-dziennikiem to dopiero początek. Uzyskany efekt bedzie podtrzymywany poprzez systematyczne kontrolowanie poprawności prowadzonej dokumentacji oraz wykorzystywanie kolejnych modułów programu.