Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

zadanie dyrektora planowanie i działanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Grażyna Daniewska (dyrektor@zs8.lublin.pl) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum Nr 25 w Lublinie, Lublin (podstawowy harmonogram)

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

1.Przegląd sprzętu: komputerów, laptopów, rzutników, tablic interaktywnych. Termin do 10.XII.2013

2.Przyłączenie szybszego łącza internetowego. 23 XII 2013

3.Lista koniecznych zakupów: pamięć, rzutnik, głośniki.

4.Wymiana słabych komputerów na laptopy w 4 pracowniach.

5.Montaż zakupionych części w komputerach. 15 XII 2013

6.Przegląd zasobów SPE, instalacja lekcji interaktywnych do informatyki i muzyki. Do 7 I 2014

7.Wykaz statystyk logowań nauczycieli i uczniów do dziennika elektronicznego i na szkolną Platformę Edukacyjną(SPE). 20 XII 2013

8.Rozmowa z nauczycielami na temat wykorzystania SPE w nauczaniu. 10 XII2013

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Podczas spotkania otwierającego po omówieniu i analizie zadań dyrektora, stwierdziliśmy, że od kilku lat jesteśmy e - szkołą, w której pracują e - nauczyciele  na  różnym poziomie w zakresie TI. Większość nauczycieli prezentuje wysoki poziom wykorzystania TI, 10 nauczycieli z 30 wykorzystuje SPE w nauczaniu i uczeniu się uczniów.

Wybór zadania był oczywisty - szkoła na platformie. Wynikał z naszej analizy poszczególnych zadań, wszyscy stwierdziliśmy, że wykorzystanie SPE jest Naszą słabą stroną i wymaga doskonalenia. Na wykorzystanie SPE nalegają uczniowie i rodzice.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

PLAN DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ”SZKOŁA Z KLASĄ 2.0”

Zadanie dyrektora – szkoła na platformie, zadania zgodne z NP

L.p.

Działanie

Termin

Uwagi

1.

Rada Pedagogiczna szkoleniowa: Szkolna Platforma Edukacyjna 

13 XII 2013r.

Przykłady dobrych praktyk:

 

  1. J. Kulhawczuk
  2. P. Bataszow.
  3. W. Żydek .
  4. S. Potręć .
  5. M.Kosacka- Ozygała
  6. A.Łukasik

2.

Zapoznanie się z zasobami, zestawienie nauczycieli w formie elektronicznej i papierowej. Przesłanie na konto wicedyrektora i zamieszczenie w teczce nauczyciela.

do 20 XII 2013

Wszyscy nauczyciele

3.

Przypisanie zasobów SPE- lekcje, testy do poszczególnych tematów w rozkładach materiałów(planach wynikowych)

do 3 II 2014r.

Wszyscy nauczyciele

4.

Wykorzystanie SPE na lekcji 1x w tygodniu dla klasy z danej edukacji lub przedmiotu.

Od 3 II 2014

Wszyscy nauczyciele

5.

Przypisywanie lekcji interaktywnych, testów z zasobów SPE dla uczniów na bieżąco.

Od 3 II 2014

Wszyscy nauczyciele

6.

Tworzenie własnych lekcji, testów, projektów.

 

 od 3 III 2014r.

Wszyscy nauczyciele

7.

RP szkoleniowa – przykłady dobrych praktyk.

4 IV 2014

Chętni nauczyciele

8.

Udostępnienie własnych  zasobów na SPE, uczniom, nauczycielom

Zamieszczenie do 3 II 2014

Wszyscy nauczyciele

9.

Spacer Edukacyjny: geografia, j. polski, j. angielski, biologia, informatyka, edukacja wczesnoszkolna, matematyka i fizyka,

8,9 V 2014

Chętni nauczyciele

10.

Prezentacja SPE oraz własnych zasobów -  rodzicom.

 

10 IV 2014

12 VI 2014

wychowawcy

11.

Opracowanie ankiety przez SU  dotyczącej wykorzystania SPE przez nauczycieli. Wyniki ankiety.

Zebranie z rodzicami.

 

V-VI 2014

 

 

12 VI 2014

M. Michalik, S. Potręć

12.

Wykorzystanie SPE do przeprowadzenia ankiet wśród uczniów i rodziców.

II semestr

M. Michalik

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

1. Ankieta skierowana do nauczycieli, uczniów  i rodziców, zamieszczona na SPE.

2. Ponieważ wykorzystanie SPE zostało zapisane w NP jedną z metod ewaluacj będzie bieżący monitoring i 1x w miesiącu kontrola.

3. Spacer edukacyjny.

4.Obserwacje w ramach NP.

5.Monitoring SPE przez koordynatora.

6.Wykaz materiałów edukacyjnych przygotowany przez nauczycieli - VI 2014.