Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Bogdan Zalewski (bzalew) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum nr 3, Płock (podstawowy harmonogram)

Źródło: opis zadania dyrektora

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

W realizacji wybranego zadania podejmę następujące kroki:

1.Określę zasoby (ludzkie i sprzętowe) jakimi dysponuje szkoła, które będą niezbędne do korzystania z e-dziennika.

2.Doporowadzę sieć komputerową do wszystkich klasopracowni.

3. Zakupię brakujące laptopy do klasopracowni.

4.Wystąpię o zwiększenie szybkości Internetu, aby dziennik działał bezproblemowo w  całym budynku szkolnym.

5.Dokonam weryfikacji ofert firm zajmujących się obsługą e-dziennika. Wybiorę najkorzystniejszą ofertę.

6.Zorganizuję spotkanie z radą pedagogiczną, podczas którego omówione zostaną wszystkie obawy związane z wprowadzeniem e-dziennika. Przeprowadzę dyskusję nad długością okresu przejściowego, podczas którego będziemy testować e-dziennik i jednocześnie używać papierowej wersji.

7.Zorganizuje spotkanie z przedstawicielami firmy obsługującej e-dziennik, na którym rada pedagogiczna zostanie zapoznana z możliwościami tego narzędzia. 

8.Wraz z radą pedagogiczną wezmę udział w w szkoleniach przygotowujących do pracy z e-dziennikiem.

9.Zorganizuję spotkania z rodzicami, podczas którego omówię korzyści dla rodziców i uczniów płynące z wprowadzenia e-dziennika. Podczas  spotkania zaprezentuję rodzicom możliwości tego narzędzia oraz rozdam loginy i hasła dostępowe.

10.Zorganizuję spotkania szkoleniowe dla uczniów poszczególnych klas, na których zostaną rozdane młodzieży loginy i hasła.

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Rada pedagogiczna jest zdania, że dziennik elektroniczny będzie dużym ułatwieniem pracy szkoły. Podczas spotkania otwierającego nauczyciele przedstawili swoje oczekiwania wynikające z wprowadzenia e-dziennika. Mają oni nadzieję, iż usprawni on ich pracę, ponieważ dzięki jego prowadzeniu, wszystkie żmudne i pracochłonne obliczenia, bardzo istotne w prowadzeniu dokumentacji szkolnej, tj. liczenie średniej ocen, frekwencji będą odbywać się automatycznie. Nauczyciele oczekują też, iż dzięki wprowadzeniu e-dziennika ułatwiony będzie kontakt pomiędzy nimi, a rodzicami. Dziennik elektroniczny pozwoli bardzo sprawnie i szybko przekazywać uwagi o zachowaniu ucznia, informacje o ocenach i nieobecnościach w szkole. Umożliwi też szybkie informowanie o terminach wywiadówek, „dni otwartych”, imprezach okolicznościowych itp. Ważnym elementem, na który zwracali uwagę uczestnicy spotkania był fakt, że mają oni nadzieję, iż dziennik elektroniczny usprawni przepływ informacji w szkole -  nauczyciele będą mogli sprawnie kontaktować się między sobą oraz z dyrekcją szkoły.

Podsumowując, rada pedagogiczna wyraziła nadzieję, iż e-dziennik poprawi efektywność i jakość nauczania naszego gimnazjum. Szkoła postrzegana też będzie jako placówka nowoczesna, otwarta na nowe technologie.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

 1. Określenie zasobów (ludzkich i sprzętowych) jakimi dysponuje szkoła, które będą niezbędne do korzystania z e-dziennika - I semestr 2013/2014: odpowiedzialni - wicedyrektor, nauczyciel informatyki i opiekun ICM.
 2. Doporowadzenie sieci komputerowej do wszystkich klasopracowni - wrzesień-październik 2013, odpowiedzialni: dyrekcja szkoły, nauczyciel informatyki, pracownicy administracji i obsługi.
 3. Zakup brakujących laptopów do klasopracowni - wrzesień 2013 - październik, odpowiedzialni: dyrekcja szkoły, nauczyciel informatyki, pracownicy administracji.
 4. Wnioskowanie o zwiększenie szybkości Internetu, aby dziennik działał bezproblemowo w  całym budynku szkolnym - listopad 2013r, odpowiedzialni: dyrektor szkoły.
 5. Weryfikacja ofert firm zajmujących się obsługą e-dziennika. Wybranie najkorzystniejszej oferty - wrzesień 2013, odpowiedzialni: dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki.
 6. Organizowanie cyklicznych spotkań dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z przedstawicielami firmy obsługującej e-dziennik, podczas których udzielane będą wskazówki do pracy z tym nowoczesnym narzędziem - I i II semestr 2013/2014 - odpowiedzialni: dyrektor szkoły.
 7. Zorganizowanie spotkań szkoleniowych dla rodziców uczniów, na których zostaną rozdane loginy i hasła przedstawiona instrukcja obsługi e-dziennika, listopad 2013, odpowiedzialni: dyrekcja szkoły, nauczyciel informatyki.
 8. Zorganizowanie spotkań szkoleniowych dla uczniów poszczególnych klas, na których zostanie przedstawiona instrukcja obsługi e-dziennika oraz rozdane młodzieży loginy i hasła - listopad 2013, odpowiedzialni: dyrekcja szkoły, nauczyciele.
 9. Prowadzenie bloga, na którym zainteresowani (nauczyciele, rodzice, młodzież) wymieniać się będą swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziennika elektronicznego - II semestr 2013/2014 - odpowiedzialni: nauczyciel informatyki, nauczyciele.
 10. Rozwinięcie kontaktu z rodzicami za pomocą systemu wiadomości wbudowanego w dziennik elektroniczny - I i II semestr 2013/2014 - odpowiedzialni: dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy.
 11. Zbieranie opinii od dyrektorów, nauczycieli z innych szkół dotyczących praktycznego wykorzystywania e-dziennika w ich placówkach, I i II semestr 2013/2014 - odpowiedzialni: dyrekcja szkoły i nauczyciele.
 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

 1. Przeprowadzenie wywiadu z nauczycielami, rodzicami i uczniami, podczas którego zebrani będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania e-dziennika.
 2. Konsultacje dyrektora i nauczycieli z rodzicami podczas „dni otwartych". Przyjmowanie uwag, propozycji od rodziców dotyczących korzystania z e-dziennika.
 3. Przeprowadzenie ankiety dla rodziców, w której zostaną oni zapytani o przydatność i funkcjonalność dziennika elektronicznego. Wnioski z ankiety posłużą do doskonalenia pracy z tym nowoczesnym narzędziem.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety skierowanej do uczniów, w której będą oni mogli podać pozytywne i negatywne ich zdaniem aspekty dotyczące korzystania z e-dziennika.