Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Bogdan Zalewski (bzalew) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum nr 3, Płock (podstawowy harmonogram)

Źródło: Sprawozdanie z realizacji - Zadanie dyrektora

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

W związku z długotrwałą chorobą dyrektora - Pana Bogdana Zalewskiego, jako wicedyrektor szkoły przejęłam jego obowiązki. Mimo trudności podjęłam wyzwanie i kontynuowałam działania w ramach projektu SZKOŁA Z KLASĄ 2.0.

Elżbieta Chmura
wicedyrektor
Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku

Realizujemy zadanie 6: Szkoła z e-dziennikiem.

Pierwszym etapem realizacji zadania było określenie zasobów ludzkich i sprzętowych, jakimi dysponuje szkoła, niezbędnych do korzystania z e-dziennika. Na spotkaniu rady pedagogicznej zebrałam przydatne informacje uzyskane od nauczycieli ze szkoleń z zakresu TIK. Wspólnie z nauczycielami omówiłam obawy związane z wprowadzeniem e-dziennika i przeprowadziłam dyskusję nad długością okresu przejściowego, podczas którego będziemy testować e-dziennik i jednocześnie używać jego papierowej wersji. Podjęliśmy decyzję, że dwie wersje dziennika będą obowiązywać przez jeden rok szkolny. Następnie wyznaczyłam osoby odpowiedzialne za wdrożenie tego zadania: wicedyrektora, nauczyciela informatyki i opiekuna ICM.

Jednym z pierwszych etapów wdrażania tego przedsięwzięcia był wybór firmy obsługującej e-dziennik. W tym celu  skonsultowałam się z przedstawicielami UM i zasięgnęłam opinii dyrektorów szkół, w których już w latach ubiegłych wprowadzony został dziennik w wersji elektronicznej. Dokonałam analizy i weryfikacji ofert firm zajmujących się obsługą e-dziennika i wybrałam tę najkorzystniejszą dla naszej placówki (mobidziennik - WizjaNet firmy Krakfin).

Kolejnym krokiem było dokonanie analizy potrzeb sprzętowych oraz możliwości technicznych niezbędnych do wprowadzenia e-dziennika w naszej placówce. Pracowałam nad tym wraz z informatykiem, opiekunem ICM oraz kierownikiem administracyjnym. Następnie przystąpiłam do przygotowania infrastruktury koniecznej do wdrożenia elektronicznego dziennika. Zadanie to rozpoczęliśmy od doprowadzenia sieci komputerowej do klasopracowni oraz gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego, w których nie było takich możliwości technicznych. Do działania przystąpiliśmy w październiku, prace wykonywane były podczas dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Proces ten został zakończony w połowie grudnia. Aby wyposażyć wszystkie klasopracownie w niezbędny sprzęt wykorzystałam część komputerów ze „starej pracowni komputerowej” oraz zakupiłam 5 stacjonarnych zestawów w sprzedaży poleasingowej i 3 nowe laptopy. I semestr zakończony został sukcesem, bowiem wszystkie pomieszczenia szkolne (klasopracownie, gabinety) zostały wyposażone w sprzęt dający możliwość korzystania z e-dziennika.

W związku z tym, że zwiększyła się ilość stanowisk dostępowych m.in. do dziennika elektronicznego, szybkość internetowa uległa zmniejszeniu. Z tego powodu wystąpiłam do dostawcy Internetu o zwiększenie jego szybkości, aby dziennik działał bezproblemowo w  całym budynku szkolnym.

Bardzo ważnym elementem we wdrażaniu e-dziennika było przeszkolenie w tym zakresie nauczycieli, rodziców i uczniów. Zorganizowałam spotkanie rady pedagogicznej z przedstawicielami firmy obsługującej dziennik elektroniczny w naszej szkole. Wspólnie ustaliliśmy terminy szkoleń dla rady pedagogicznej związanych z obsługą e-dziennika. Odbyły się dwa takie spotkania dla nauczycieli, podczas których zapoznano ich z możliwościami tego narzędzia oraz jeden kurs dla administratorów e-dziennika tj. dyrektora, wicedyrektora, informatyka i opiekuna ICM. Dużo uwagi problemowi wprowadzenia e-dziennika poświęciliśmy na zebraniach rady pedagogicznej. Na jednych z takich spotkań powołaliśmy zespół do spraw wdrażania e-dziennika, którego zadaniem było m.in. opracowanie wewnątrzszkolnych procedur bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i archiwizacji danych, w tym zasad postępowania dla użytkowników aplikacji. Wdrożenie e-dziennika w naszej szkole przebiegło sprawnie dzięki liderom zmiany, którzy oferowali pomoc innym nauczycielom w ramach WDN-u.

Istotną sprawą było dla nas przeszkolenie rodziców w obsłudze e-dziennika i pokazanie im możliwości tego narzędzia. Podczas „dni otwartych” zorganizowałam 2 spotkania z rodzicami, na których omówiłam korzyści dla rodziców i uczniów płynące z wprowadzenia e-dziennika. Wychowawcy również włączyli się w to zadanie. Na zebraniach rozdali rodzicom loginy i hasła dostępowe oraz szczegółowo przedstawili instrukcje korzystania z tego nowoczesnego narzędzia. W czasie trwania okresu próbnego wdrażania e-dziennika prowadzono również konsultacje indywidualne, podczas których udzielane były rodzicom niezbędne wskazówki i wyjaśnienia.

Tworząc harmonogram szkoleń nie można było nam zapomnieć o uczniach. Zorganizowałam ogólne spotkanie młodzieży szkolnej z dyrekcją, podczas którego zaprezentowałam możliwości działania e-dziennika oraz udzieliłam instruktażu dotyczącego jego obsługi. Następnie wychowawcy klas rozdali uczniom loginy i hasła dostępowe, szczegółowo wyjaśnili zasady bezpiecznego korzystania z e-dziennika z odpowiednim instruktażem. Poinformowali również, iż razie zaistniałych problemów przy korzystaniu z e-dziennika mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony dyrekcji, administratora i wychowawców.

Po zakończeniu I semestru i próbnym półrocznym korzystaniu z e-dziennika w celu sprawdzenia poprawności jego prowadzenia wydrukowaliśmy dokument.

Większością głosów rady pedagogicznej stwierdziliśmy, że korzystanie z e-dziennika znacznie ułatwiło nam pracę i dało możliwość lepszego komunikowania się między sobą, rodzicami i uczniami. Podczas zebrania rady pedagogicznej w maju ustalono, że od 1.09.2014r. będziemy używać tylko wersji elektronicznej dziennika.

Istotne dla mnie było zebranie informacji zwrotnej od nauczycieli, rodziców i uczniów na temat korzystania z e-dziennika i jego przydatności.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Dziennik doskonale służy szkole, nauczycielom, uczniom i rodzicom.

Jestem zadowolona przede wszystkim z możliwości bezpośredniego i szybkiego dostępu do wszystkich informacji o bieżącym funkcjonowaniu szkoły. Narzędzie to pozwala m.in. na sprawne planowanie zastępstw, udostępnia wgląd do dzienników i umożliwia monitorowanie ocen, frekwencji i zachowania uczniów wszystkich oddziałów. E-dziennik daje też obraz pełnych statystyk procesu nauczania. Dzięki wdrożeniu dziennika elektronicznego usprawnił się przepływ informacji między wszystkimi podmiotami szkoły.

Dziennik elektroniczny okazał się też dużym udogodnieniem dla mnie, szczególnie w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego. Dzięki niemu łatwiej było mi m.in. monitorować realizację podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania z wszystkich przedmiotów. Zauważyłam, że e-dziennik zdyscyplinował nauczycieli do systematycznego umieszczania w nim wpisów. Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie. Duży wpływ na to ma fakt, że zarówno rodzice, uczniowie i dyrekcja mają do dziennika bieżący wgląd.

Zapraszam na stronę internetową szkoły:

http://www.g3plock.pl/en/szkolazklasa?showall=&limitstart=

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Z badań ankietowych i przeprowadzonych wywiadów wynika, że niektórzy rodzice i uczniowie nie korzystają z dziennika elektronicznego lub też nie do końca wykorzystują jego możliwości. Dzieje się tak dlatego, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, bądź nie potrafią obsługiwać różnych funkcji e-dziennika.

W następnym roku planuję położyć większy nacisk na przeszkolenie rodziców i uczniów (w szczególności klas I) w tym zakresie. Podczas spotkania wrześniowego przeprowadzę szkolenie z obsługi różnych funkcji e-dziennika, logowania, zakładania kont e-mail itp.

Wydaje mi sie, że większy nacisk należy położyć na przekonanie wszystkich rodziców do stosowania e-dziennika. Postaram się więc pokazać rodzicom i uczniom, jak duże daje możliwości i korzyści to nowoczesne narządzie. Dodatkowo zorganizuję w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego cotygodniowe dyżury nauczyciela - informatyka mające na celu pomoc rodzicom w obsłudze e-dziennika. Planuję otworzyć na szkolnej stronie internetowej specjalną zakładkę zawierającą szczegółową instrukcję jego obsługi.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Cieszy mnie fakt iż o funkcjonowaniu w szkole e-dziennika pozytywnie wypowiadają się  nauczyciele, rodzice i uczniowie. Opinie te uzyskałam z rozmów indywidualnych, wywiadów i przeprowadzonych ankiet on-line oraz korespondencji mailowej pozyskanych m.in. z e-dziennika.

Nauczyciele podkreślili fakt, że z większym zdyscyplinowaniem dokonują wpisów w dzienniku elektronicznym. Zauważyli, że systematyczne i rzetelne prowadzenie e-dziennika ułatwia im pracę, ponieważ program przetwarza wiele informacji i generuje gotowe zestawienia.

Rodzice dostrzegają sprawniejszą komunikację w wielu zakresach, np. dostęp na bieżąco do ocen, monitorowanie frekwencji, informowanie o terminach sprawdzianów, ważnych uroczystościach klasowych i szkolnych. Pozwala to unikać wielu nieporozumień, czy wręcz eliminuje zapominanie o istotnych terminach i zadaniach. Zdaniem rodziców e-dziennik przyczynił się do zwiększenia kontroli nad dzieckiem, co w konsekwencji zaowocowało podniesieniem efektów kształcenia i wychowania.

Zdecydowana większość uczniów w przeprowadzonych dyskusjach i ankietach oraz nadesłanych e-mailach pozytywnie wypowiedziała się na temat e-dziennika. Młodzież zwróciła uwagę na to, że dzięki błyskawicznej informacji o otrzymanych ocenach może zaplanować swoje dalsze działanie np. przygotować się do poprawy. Nie zapomnieć o terminach planowanych sprawdzianów czy dostarczeniu usprawiedliwień nieobecności.

Ankieta do nauczycieli

Ankieta do uczniów

Ankieta do rodziców

uczniowska skrzynka pocztowa:   g3plock@o2.pl


 

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Uzyskany efekt jest zadowalający i pobudza nas do dalszej pracy nad doskonaleniem działań w zakresie usprawnienia komunikacji szkoła - uczeń i szkoła - rodzice.

Dzięki temu przedsięwzięciu nasza placówka została wyposażona w profesjonalną sieć komputerową i sprzęt. Mamy jednak świadomość tego, że możemy zrobić więcej.

Planujemy rozmieszczenie punktów dostępowych do sieci bezprzewodowej tak, by z każdego miejsca w szkole można byłoby uzyskać połączenie z Internetem i skorzystać z e-dziennika

Zamierzamy zakupić m.in. przenośne urządzenia umożliwiające korzystanie z e-dziennika w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym.

W okresie wakacji zaplanowaliśmy dodatkowe szkolenia dla liderów, którzy w nowym roku szkolnym będą wspomagali dyrekcję i administratora oraz wspierali pozostałe grono nauczycieli w prowadzeniu e-dziennika.