Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

szkoła z Wi-Fi (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Agnieszka Wierzchowska (Agnieszka Wierzchowska) dyrektor

Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, Płock (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a z Wi-Fi

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

 

            W Zespole Szkół Nr 3 w Płocku w roku szkolnym 2013/2014 realizujemy zadanie szkoła z Wi-Fi. Nasze działania przebiegały zgodnie z harmonogramem działań. Jeszcze w pierwszym semestrze roku szkolnego przeprowadziliśmy szerokie konsultacje wśród społeczności szkolnej, tj. pośród uczniów, administratorów pracowni informatycznych, nauczycieli i rodziców, by wybrać najlepsze rozwiązanie dotyczące restrukturyzacji dotychczasowej sieci Internetowej. Była ona dalece niedoskonała i działała tylko w nielicznych częściach szkoły. Naszym celem było zainstalowanie takich routerów, by można było korzystać z Internetu w każdym miejscu naszej szkoły. W tym celu ogłoszony został przetarg na firmę zewnętrzną, która przygotowała i zainstalowała nowe Wi-Fi. Obecnie można korzystać z Internetu w każdym miejscu szkoły. Na lekcjach matematyki, fizyki, chemii, bologii pokazywane są eksperymenty, które nie byłyby do przeprowadzenia w warunkach szkolnych. Z kolei na przedmiotach humanistycznych można odbywać wirtualne wyciecz kipo muzeach świata, oglądać dzieła sztuki nawet z najodleglejszych zakątków świata. Nasi uczniowie indywidualnie korzystają z sieci podczas przerw i czasu wolnego, wykorzystując komunikatory i portale społecznościowe. Poprawiono także działanie Wi-Fi w sekretariacie szkoły, a nad sprawmi technicznymi czuwają zarówno firma zewnętrzna, jaki i kierownik gospodarczy placówki.

            Doposażyliśmy pracownie, zakupując odpowiednią liczbę laptopów, by były w każdej pracowni, jak również doposażyliśmy sale w rzutniki, i 5 tablic interaktywnych, co wynikało z analizy potrzeb zasobów materialnych (została ona dokonana przez pracowników szkoły).  Wszystko po to, by wprowadzić nowy e-dziennik. Poprzedni dziennik elektroniczny był jedynie wersją testową i w ogóle się nie sprawdził. W tym celu przeprowadziliśmy szereg konsultacji społecznych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, diagnozując potrzeby społeczności szkolnej. Wspólnie więc została wybrana firma, która zaproponowała sprawdzony na rynku produkt, gwarantujący bezpieczeństwo danych osobowych, płynność przepływu informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. W celu przeszkolenia Rady Pedagogicznej przeprowadzono zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli i administratorów w kwietniu b.r. Narzędzie okazało się bardzo pomocne i kompleksowo obsługujące dokumentację szkolną, ale jednocześnie wymagające testowania przez użytkowników, więc wspólnie podjęto decyzję o wprowadzeniu go do użytku dopiero we wrześniu następnego roku szkolnego.  O tych zmianach w harmonogramie uruchamiania e-dziennika zostali poinformowani wszyscy rodzice podczas zebrań rodzicielskich. Uzyskaliśmy też informację zwrotną o zadowoleniu rodziców z podjętych działań. Obecnie dziennik elektroniczny stał się faktem i jest systematycznie testowany.

            Aktualnie natomiast  systematycznie uczniowie korzystają z sieci na lekcjach i poza nimi. Powołano punkt informacyjny dla uczniów prowadzony przez nich samych (głównie uczniów klas o rozszerzeniu informatycznym). W nim rozdawane są loginy i hasła do Internetu oraz wykonywane drobne korekty np. przy aplikacjach darmowych. Wykorzystują sieć uczniowie także twórczo z inspiracji m.in. wicedyrektora szkoły, który opracował regulamin i przeprowadził konkurs na nagranie filmu lub przygotowanie prezentacji multimedialnej TRZECIE W NECIE, SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA  promujących szkołę, a zamieszczonych na szkolnej stronie WWW. W drodze konkursu wyłoniono i nagrodzono 2 prace, które zdecydowanie uatrakcyjniły szkolną stronę internetową i są dowodem na autentyczne zaangażowanie w życie placówki.    

Aby uczyć dojrzałego i mądrego korzystania z Internetu, przeprowadziliśmy warsztaty z zakresu cyberprzemocy przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Płocku. Uczniowie dowiedzieli się o formach przemocy, jej zapobieganiu i ewentualnych konsekwencjach prawnych.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Szczególnie jesteśmy zadowoleni z doposażenia pracowni, w których mamy już bardzo nowoczesny sprzęt i możemy przeprowadzać lekcje XXI wieku. Zajęcia dla uczniów zyskały na atrakcyjności i możemy śmiało planować prace domowe z wykorzystaniem Internetu. Najwięcej zyskały pprzedmioty ścisłe, bo na lekcjach matematyki, fizyki i chemii zaistniały nowe możliwości. Można obserwować ciekawe eksperymenty, które w warunkach szkolnych w ogóle byłyby nie do zrealizowania. Dodatkowo nawet tradycyjne zadania nabrały nowego, ciekawszego wyrazu, gdy wykorzystuje się technologie informatyczne. Na lekcjach historii można odbywać wirtualne wycieczki po zabytkowych miastach, grodach czy zamkach.

Dodatkowo cały czas sie rozwijamy i mamy perspektywę uruchomienia dziennika elkektronicznego, na co czeka cała społeczność szkolna. nasza placówka w odbiorze środowiska staje się miejscem nie tylko pracy, ale i nowoczesnego wypoczynku, ponieważ uczniowie mogą w kąciku relaksacyjnym korzystać z sieci przy wykorzystaniu prywatnego sprzętu typu telefony komórkowe czy tablety.

Warto zwrócić uwagę też na wizerunek sal lekcyjnych, będących nowoczesnymi pracowniami, a nie tylko miejscami nieprzystającymi do nowych czasów i wyzwań współczesności. Podczas drzwi otwartych w kwietniu tego roku przyszli uczniowie byli pod wrażeniem tak dużego zastosowania w naszej szkole technologii informatycznych i dostępności komputerów nawet w świetlicy szkolnej czy bibliotece. Doceniali dostępność sieci Wi-Fi i w ich ocenie wyrażonej w ankiecie, dotyczącej wrażeń z pobytu w III Lo w Płocku, to ogromna zaleta placówki.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

 

Innym placówkom radzimy w przyszłości dużo wcześniej rozpocząć konsultacje społeczne, dotyczące wyboru dziennika elektronicznego, jeżeli chcą działać demokratycznie tak jak my. Niestety, rozmowy z Radą Rodziców i nauczycielami trwały nadspodziewanie długo i kilka razy musieliśmy przekładać terminy szkoleń dla pracowników. Trzeba bowiem bardzo dobrze przygotować argumenty, które przemawiaja za tym, a nie innym narzędziem. My takie prezentacje oferty przeprowadziliśmy bardzo rzetelnie, ale zawsze występowały czynniki od nas niezależne, które opóźniały prace wdrożeniowe, np. nieobecność przedstawicieli Rady Rodziców z niektórych klas lub wypadki losowe. W sumie konsultacje społeczne bardzo się przeciągały w czasie. Gdy podjęto decyzję, okazało się że nauczyciele potrzebuja kolejnych około 2 miesięcy na testowanie nowego narzędzia, by dobrze i w pełni je wykorzystywać. w sumie pełne wdrożenie e-dziennika byliśmy zmuszeni przełożyć na wrzesień przyszłego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że mimo przeciwności losu wprowadzimy dziennik elektroniczny profesjonalnie i szybko odejdziemy od dokumentacji papierowej, co jest celem przyszłości.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

 

Swoje działania oceniamy bardzo pozytywnie. szczególnie ważne były dla nas informacje zwrotne, które otrzymywaliśmy od rodziców na spotkaniach rodzicielskich. W 100% klas otrzymaliśmy poparcie w jawnych głosowaniach. Samorząd Uczniowski przeprowadził ankietę, z której jasno wynika, że uczniowie dostrzegli zmianę jakości w zajęciach lekcyjnych. Pochwalili także możliwość korzystania zsieci indywidualnie w swoim czasie wolnym. Wg raportu pani psycholog dobrze ocenione zostały warsztaty, dotyczące bazpiecznego korzystania z Internetu i możliwych tego konsekwencji.

Koordynator działań Szkoły z klasą podsumował więc nasze działania i uznał za celowe i pożądane. Rada Pedagogiczna chwali sobie przede wszystkim pełną dostępność nie tylko do szybkiego Internetu, ale też do sprzętu znajdującego się we wszystkich klasach. Atrakcją okazały się rzutniki i tablice interaktywne.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Mamy nadzieję, że owoce naszej pracy już są widoczne, a w przyszłym roku szkolnym wprowadzimy dziennik elektroniczny. Będziemy korzystać z dobrych praktyk i podtrzymamy pozytywne relacje i współpracę z rodzicami, które udało się nam wypracować. Będziemy też kontynuować cotygodniowe spotkania z samorządem uczniowskim, bo to najcenniejsze źródło informacji o pracy szkoły.

Będziemy też prowadzić systematyczne rozmowy z administratorami pracowni komputerowych i nauczycielami, by można uzyskiwać informacje o nowoczesnych metodach i formach pracy przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Sprawdzimy, czy tablice interaktywne, rzytniki są rzeczywistym elementem motywującym uczniów do pracy, poszerzania wiedzy, rozwoju ich pasji albo po prostu intelektualną rozrywką.

Z pewnością zwłaszcza uczniów nowych klas pierwszych będzie należało wdrażać do takiego typu pracy oraz przeszkolić metodą warsztatową w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, jego  zalet i wad.