Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła z e-dziennikiem (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Maria Pirecka (mariapirecka) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Fanianowie, Fanianowo (podstawowy harmonogram)

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

To zadanie obejmowało wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości pracy szkoły.

Wybór zadania dla dyrektora w naszej placówce był oczywisty, ponieważ  na podsumowaniu pracy w roku szkolnym 2012/2013 członkowie Rady Pedagogicznej w swych wypowiedziach poruszali kwestię e-dziennika. Konieczność i sugestie dotyczące wprowadzenia dziennika elektronicznego wynikały z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły, koncepcji rozwoju szkoły i bieżących potrzeb rodziców w zakresie wygodnego dostępu do informacji o postępach w nauce, możliwości kontroli swojego dziecka.

W związku z powyższym umieściłam e-dziennik w koncepcji rozwoju szkoły na lata 2013-2018 i w swojej koncepcji pracy na lata 2013-2018 stając do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Wprowadzenie e-dziennika jest jednym z elementów cyfryzacji szkoły i wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się społeczeństwa obcującego z cyfrowym światem.

Wykonanie zadania ułatwił mi fakt, że:

-  Pokój nauczycielski wyposażony jest w komputer stacjonarny. Oprócz tego nauczyciele mają dostęp do komputerów przenośnych i dość szybkiego łącza internetowego.

- Sale lekcyjne wyposażono w przenośny sprzęt komputerowy, zabezpieczony hasłami dostępowymi. Sprzęt odpowiednio oznakowany i zinwentaryzowany przeznaczono na stałe wyposażenie sal lekcyjnych.

Realizację tego zadania rozpoczęłam od ponownego rozpoznania potrzeb szkoły w tym zakresie, z prostych powodów grono pedagogiczne się zmienia i zmieniają się też rodzice.

 1. Czas rozpoznawania potrzeb i zapoznawania z e-dziennikiem przypadał na miesiące X-XII 2013r. Proces zapoznawania rodziców z dziennikiem elektronicznym rozpoczęłam z początkiem roku szkolnego 2013/2014.
  W pierwszej kolejności zapoznawałam z dziennikiem elektronicznym Radę Rodziców, a następnie na zebraniu ogólnym omawiałam istotę wprowadzenia e-dziennika i korzyści z  tego faktu wynikające (27.I.2014). Omówiłam również zasadę bezpieczeństwa w zakresie danych przetwarzanych informatycznie i zabezpieczeń. Dość dużo czasu poświęciłam na rozwianie obaw zakresie przetwarzania danych osobowych. Dziennik elektroniczny jest szczególną usługą, która przetwarza dane osobowe i podlega ustawie o ochronie danych osobowych. E-dziennik musi być zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. II semestr roku szkolnego 2013/2014 upłynął na wyposażeniu szkoły w e-dziennik i zabezpieczeniu w postaci pisemnej umowy usług, która chroni szkołę jako administratora zbiorów danych osobowych zgromadzonych w dzienniku lekcyjnym.
 3. Następnym krokiem było uzyskanie zgody rodziców na elektroniczne przetwarzanie danych za pomocą e-dziennika. Zadanie to  nie było trudne po okresie przygotowawczo – informacyjnym (II 2014r.)
 4.  Kolejnym zadaniem było szkolenie  nauczycieli w korzystaniu z e-dziennika- warsztaty, które przeprowadzono dwuetapowo:
          -  pokaz multimedialny,
  • prezentacja funkcjonalności e-dziennika,
  •  e-learning w zakresie obsługi e-dziennika.
 5.   Wydano upoważnienia do przetwarzania danych elektronicznych wszystkim nauczycielom.
 6. Wprowadzenie danych do e-dziennika - administrator i nauczyciel informatyki (III 2014r. Wprowadzono  bezpłatny e-dziennika dla szkół firmy NOVO  SZKOŁA.
 7. Pierwotnie chciałam ograniczyć się do wprowadzenia pilotazowo e-dziennika tylko dla nauczycieli, bez przekazywania loginów rodzicom. Jednak po porocesie informacyjno-wdrożeniowym postanowiłam wprowadzić konta dla rodziców, ale w wersji podstawowej. W nowym roku szkolnym myśle, że można wprowadzić konto tzw. premium, dajace możliowści pełnego wykorzystania e- dziennika.
 8.   Przekazanie nauczycielom i rodzicom haseł dostępu do e-dziennika.
 9.   Nadzór nad poprawnością korzystania z e-dziennika i administrowanie danymi  pozostało w zakresie prac  dyrektora szkoły , administratora sieci i nauczyciela informatyki.
 10. Nauczyciele w całym okresie II półrocza mieli obowiązek na bieżąco uzupełniać zapisy w e-dzienniku:      

  -równolegle obowiązywała jako podstwowy dokument papierowa wersja dziennika,

  - wszelkie problemy z dziennikiem były na bieżąco zgłaszane do administratora i na bieżaco rozwiązywane.

 11. Podczas zebrań zespołów nauczycielskich zajmowaliśmy się również rozwiązywaniem ewentualnych problemów z e-dziennikiem. Na bieżąco dział  uruchomiony kącik porad/konsultacji. Problemy można było zgłaszać na e-mail lub osobiście do administratora. W razie większej ilości zgłoszeń podobnych problemów  organizowane były krótkie szkolenia , wyjaśniające zgłaszane trudności/ udzielano instruktażu.
 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

 Dzienniczek elektroniczny wypełnia zadanie informowania o ocenach ucznia, realizując informacyjny poziom usługi. Umożliwia szybki i zdalny dostęp uczniom i opiekunom do informacji o wynikach w nauce. Jest narzędziem bardzo mocno wspierającym ucznia w budowaniu jego odpowiedzialności za własny rozwój, dostarczając mu pełnej informacji zwrotnej o jego wynikach.

 

E- dziennik został przyjęty przez nauczycieli i rodziców. Jest łatwy w obsłudze. Daje duże możliwości w zakresie oszczędności czasu w wykonywaniu pracy w zakresie statystyki i klasyfikacji rocznej, łącznie z możliwością szybkiego drukowania świadectw i arkuszy ocen. E-dziennik umożliwia dyrektorowi i nauczycielom, wychowawcom na płynne korzystanie z analiz w ramach codziennej pracy zarządczej i dydaktycznej. Pozwala na sprawne planowanie np. zastępstw za nauczycieli nieobecnych. Daje możliwości monitorowania systematyczności oceniania i realizacji podstawy programowej ksztalcenia ogólnego.

 

Najbardziej jestem zadowolona z faktu, że nauczyciele chętnie pracują z dziennikiem, mimo tego że na początku budził wiele obaw i kontrowersji.

 

Cieszy mnie fakt, że sukcesywnie zmierzam do   eSzkoły, która wykorzystuje technologie-informacyjno-komunikacyjne w procesie swojego rozwoju ku lepszemu, bardziej skutecznemu wypełnianiu swojej misji edukacyjnej, wychowawczej i społecznej. Jestem zadowolona z faktu, iż moja szkoła mimo to, że jest małą wiejską szkołą podąża za nowoczesnymi technologiami i stwarza  wirtualne   środowisko kształcenia (uczenia się i nauczania), zarządzania i komunikacji.

 

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Myślę, że przy wprowadzaniu e-dziennika od samego początku / pilotażu, należało od razu wykupić tzw. konta „Premium” dla rodziców, aby sprawdzić pełną funkcjonalność e-dziennika.

Warto zwrócić uwagę na koszty wprowadzenia dziennika elektronicznego. Wiele firm informatycznych oferuje e-dziennik za darmo. Proszę pamiętać jednak o tym, że wiele z nich oferuje ten dziennik w wersji bezpłatnej tylko przez rok. NOVO SZKOŁA  jest firmą, która oferuje e-dziennik w wersji bezpłatnej przez cały okres użytkowania dziennika, ma odpowiednie zezwolenia GIODO do informatycznego przetwarzania danych. Baza danych jest gromadzona na polskich serwerach, a więc i podlegająca polskiej ustawie o ochronie danych osobowych.

Nieoceniona jest też intuicyjna obsługa programu, które jest bardzo ważna przede wszystkim dla nauczycieli początkujących i tzw. „starszego pokolenia”.
Przy wprowadzaniu e-dziennika należy zadbać o sprawdzenie zgodności dziennika z rozporządzeniem MEN w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Należy sprawdzić, czy firma która oferuje obsługę informatyczną dziennika elektronicznego ma odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do elektronicznego przetwarzania danych osobowych. Warto tak jak ja zadbać o podpisanie umowy w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych elektronicznie z firmą oferującą e-dziennik.

Ponadto należy zwrócić uwagę na oferowane szkolenia i serwis oraz dostępność i kompatybilność z innymi programami wykorzystywanymi w szkole np. Sekretariat, Biblioteka, a przede wszystkim wspólpracy z SIO.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

 Z przeprowadzonej ankiety wśród nauczycieli wynika, że na obecnym etapie wszyscy oceniają pozytywnie wprowadzony dziennik.

Podczas zebrania zespołów nauczycielskich omówiliśmy wszystkie aspekt wprowadzenia e-dziennika. na ostateczną ocenę należy jednak poczekać do zakończenia roku szkolnego, gdyż musimy sprawdzić funkcjonalność programu w drukowaniu świadectw i arkuszy ocen oraz generowaniu danych statystycznych do analiz końcowych. Jednak ze wstępnych ocen wynika, że program ten w naszej szkole sprawdza się, przede wszystkim dlatego, że jest prosty w obsłudze.

Monitorowanie wrażania e-dziennika dowiodło, że wybór był trafny.  W okresie wdrażania programu nie było problemów. E-dziennik należy zastosować w roku 2014/2015 w pełnym zakresie z uwagi na jego łatwość w obsłudze, tanią eksploatację i funkcjonalność, a przede wszystkim kompatybilność z SIO.

Pozytywnie o e-dzienniku wypowiadają się zarówno uczniowie jak i rodzice.

 

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Wprowadzone dane do e-dziennika pozwolą na jego  pełne i sprawne wprowadzenie do działalności szkoły w roku szkolnym 2014/2015. Rok ten będzie kolejnym rokiem jednoczesnej pracy z dziennikiem papierowym i elektronicznym.

Od początku roku szkolnego należy zadbać o ponowienie zgody rodziców na elektroniczne przetwarzanie danych osobowych oraz przeprowadzenie szkoleń w grupach oddziałowych w zakresie korzystania z usługi e-dziennik.

Od samego początku należy wprowadzić możliwość korzystania z konta "Premium" dla rodziców. Wyposażyć szkołę w program "Sekretariat".