Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasza e - szkoła (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Łucja Hinc (l_hinc) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Gostkowie, Gostkowo (podstawowy harmonogram)

Źródło: Łucja Hinc

Kategoria: Nasz pomys? na e-szko??

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Od kilku lat pracujemy w szkole nad wprowadzeniem technologii informacyjno – komunikacyjnej. Sukcesywnie kupowaliśmy sprzęt audio - wizualny. Na dzień dzisiejszy  szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Między innymi dzięki udziałowi w pilotażowym programie rządowym „Cyfrowa szkoła”, współpracy z Radą Rodziców i Gminą Bytów placówka posiada w każdej sali dydaktycznej tablicę interaktywną, projektor multimedialny,  wizualizer  i komputer  z dostępem  do Internetu. Klasy I – III  ( 3 sale lekcyjne) mają do dyspozycji 1 zestaw komputerów mobilnych, podobnie  klasy IV – VI (3 sale lekcyjne). Posiadamy pracownię komputerową, która mieści się w czytelni i jest ogólnie dostępna dla uczniów i nauczycieli, pracownię językową i trzy zestawy systemów do głosowania TESTICO. Od kilku lat systematycznie  wprowadzamy programy do zarządzania szkołą: i - arkusz,  i –uczniowie, I - plan , świadectwa, kadry, płace, przelewy, finanse, rachunkowość, wyposażenie, sprawozdawczość, biblioteka. W ubiegły roku zapewniliśmy stały  dostęp do Internetu   w  związku  z  czym  pokusiliśmy  się o wprowadzenie  i – dziennika.

Baza, którą mamy do dyspozycji nie wymaga zatem rozpisania grafiku wykorzystania sprzętu TIK na lekcjach

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

  Wyboru zadania dokonaliśmy wspólnie na zebraniu otwierającym po konsultacji     z pozostałymi nauczycielami. Stwierdziliśmy, że najważniejszym zadaniem będzie opracowanie sposobu optymalnego wykorzystania zasobów szkoły.  W trakcie dyskusji stwierdzono, ze tablice interaktywne, projektory, wizualizery, e- booki wykorzystywane są codziennie, warto natomiast poszukać innych ciekawych możliwości wykorzystania tych narzędzi w oparciu o zasoby Internetu: portale edukacyjne, dobre praktyki itp… . Kolejnym ważnym postulatem jest częstsze wykorzystywanie laptopów uczniowskich  w relacjach 1:1, systemów do głosowania TESTICO i pracowni językowej. Należy w dalszym ciągu kontynuować szkolenia, głównie wewnętrzne z obsługi i wykorzystania sprzętu.

 

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

                  W pierwszym semestrze począwszy od grudnia wszyscy nauczyciele ( z wyłączeniem nauczyciela wychowania fizycznego)  zobowiązani min. są raz  w miesiącu przeprowadzić lekcje z wykorzystaniem TIK . Do 1  lekcji w danym miesiącu  należy przygotować formatkę i dostarczyć ją do dyrektora. Wszystkie zajęcia przeprowadzone  z wykorzystaniem TIK oznaczyć w dziennikach kolorem zielonym obok tematu lekcji  według legendy:  T – TESICO, L – LAPTOPY, P.KOM- PRACOWNIA KOMPUTEROWA, PJ – PRACOWNIA JĘZYKOWA, W – WIZUALIZER, P.M. – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE, P – PROGRAMY KOMPUTEROWE, Ćw. – ĆWICZENIA ON-LINE, O.W. – OPRACOWANIE WŁASNE.

W drugim semestrze ( II- V ) każdy nauczyciel ma przeprowadzić 3 lekcje miesięcznie z wykorzystaniem TIK    w tym 1 – z  laptopami bądź pracownią językową, 1 lekcję z TESTICO i jedną dowolną ( z wyłączeniem nauczycieli oddziałów przedszkolnych, ich  dotyczą ustalenia z  pierwszego semestru).  Do  1  lekcji w danym miesiącu  należy przygotować formatkę i dostarczyć ją do dyrektora. Wszystkie zajęcia przeprowadzone  z wykorzystaniem TIK oznaczyć w dziennikach kolorem zielonym obok tematu lekcji  według legendy:  T – TESICO, L – LAPTOPY, P.KOM- PRACOWNIA KOMPUTEROWA, PJ – PRACOWNIA JĘZYKOWA, W – WIZUALIZER, P.M. – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE, P – PROGRAMY KOMPUTEROWE, Ćw. – ĆWICZENIA ON-LINE, O.W. – OPRACOWANIE WŁASNE.

Zamierzamy zaangażować uczniów nie tylko jako odbiorców procesu dydaktycznego, ale jako współtwórców m.in. poprzez przygotowywanie prezentacji     multimedialnych, graficzne    opracowanie szaty fragmentu lekcji ( tablica interaktywna, wizualizer) – termin XII – V – wykaz w formie tabelarycznej uzupełniają nauczyciele, a znajduje się on w dziennikach lekcyjnych.

Dla rodziców planujemy przygotować szkolenie z obsługi lapotopów, obsługi i - dziennika w relacji rodzic – uczeń., prowadzone przez uczniów pod nadzorem nauczyciela i zajęcia otwarte – termin – III – odpowiedzialny koordynator

Zamierzamy nawiązać współpracę z Centrum Kształcenia – „Wioską internetową” –  kształcenie     na odległość na terenach wiejskich, która działa w naszej miejscowości. Planujemy wprowadzić tam nasz kodeks TIK i ustalić zasady współpracy w zakresie pomocy naszym uczniom w przygotowywaniu się do lekcji i odrabianiu lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK – termin- II – odpowiedzialny dyrektor

W zakresie szkoleń zostaną zorganizowane 3 rady szkoleniowe na których chętni nauczyciele będą przedstawiać swoje dobre praktyki. Tematyka szkoleń będzie dostosowana do propozycji nauczycieli   i problemów zgłaszanych przez nich – termin – II, IV, V – odpowiedzialny - dyrektor

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Wymiernym efektem pracy powinien być stworzony „bank dobrych praktyk” na naszej stronie internetowej. Ewaluacja w tak małej szkole  ( 6 oddziałów szkolnych i 2 przedszkolne) polegać będzie na:

  • przeprowadzeniu ankiety skierowanej do uczniów, rodziców, nauczycieli
  • obserwacji lekcji, zajęć
  • spontanicznych rozmowach z zainteresowanymi
  • analiza dokumentacji szkolnej