Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadania dyrektora - realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Edyta Pękala-Jakubowska (pawejak) dyrektor

Szkoła: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707, Karpacz (zaawansowany harmonogram)

Kategoria: Szko?a w sieci

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

 Kategorią wyznaczoną do realizacji jest „szkoła w sieci”. Jej głównym zadaniem było określenie skuteczności nowej strony internetowej szkoły. Do wyznaczonych punktów należały:

zadanie wyznaczone do realizacji

realizacja

1. zbalansowanie funkcji komunikowania

Wśród obecnych użytkowników strony internetowej (uczniowie i rodzice) przeprowadzono ankietę, która wykazała, ze 100% respondentów korzysta ze strony internetowej szkoły, a 84% z łatwością odnajduje niezbędne treści. Nowi kliencie w trakcie wywiadów przeprowadzanych przy diagnozach rekrutacyjnych wskazywali, że o szkole dowiedzieli się od znajomych lub rodziny, a szczegóły pozyskali na stronie internetowej. Na podstawie tych danych można wnioskować, że funkcje komunikowania są w miarę zbilansowane.

Aby udoskonalić funkcję zewnętrzną dodano na stronie głównej zakładkę „zapisy 2014/2015 rozpoczęte” ze szczegółowymi informacjami dla nowych klientów, oraz zamieszczono w widocznym miejscu numer telefonu, co zmniejsza konieczność przeszukiwania całej strony w celu nawiązania kontaktu. Dodatkowo na prośbę rodziców zamieszczono zakładkę z godzinami trwania zajęć lekcyjnych, dodano także zakładkę „nasza twórczość”, gdzie uczniowie prezentują swoje prace.

Dane pozyskane z „Google Analytics” potwierdzają proporcje określonych funkcji (załącznik).

2. zdiagnozować spójność strony z kampanią reklamową szkoły (elementy graficzne)

Diagnoza obejmowała: obecność logotypu szkoły, szatę graficzną (tło, znaki, czcionka, rozkład graficzny, osoby obecne na plakatach, banerach, bilbordach). Diagnoza wskazała spójny obraz systematycznie realizowany w kampanii reklamowej. Dodatkowe czynności mające na celu promocję szkoły (obecność na imprezach, zakup balonów, długopisów, czyścików do telefonów komórkowych, bilbord umieszczany w mieście powiatowym– załączniki) realizowały wyznaczony kierunek. Dodatkowym elementem potwierdzającym spójność przesłania są działania szkół konkurencyjnych (tzn. na reklamie szkoły o podobnym profilu pojawiała się modelka o bardzo podobnej stylizacji).

3. zmodyfikować i uaktualnić adresy mailowe szkoły, sekretariatu i dyrektora

Formalnie zmiana jest możliwa, oczekuje na realizację ze względu na dostępne jeszcze ulotki i banery z obecnym adresem mailowym szkoły (wirtualna polska). Po wykorzystaniu wszystkich dostępnych materiałów reklamowych ruszy proces zmiany ww. kontaktów

4. unowocześnić bazę komputerową szkoły

Jednym z głównych miejsc odpowiedzialnych za uaktualnianie strony szkoły jest sekretariat (pozyskiwanie i obróbka zdjęć, dodawanie znaku wodnego, zamieszczanie informacji na stronie, kontakty z klientami – obecnymi i potencjalnymi, pozyskiwanie danych statystycznych dot. funkcjonowania strony).

W związku z tym w grudniu 2013r. zakupiono nowy komputer stacjonarny (zastąpiono nim laptopa) z monitorem 22”, dyskiem zewnętrznym, nagrywarką i pełnym oprogramowaniem oraz pakietem Office. Dodatkowo w związku ze zmianą pracownika na stanowisku „asystent dyrektora” nastąpiło przeszkolenie nowej pracownicy w zakresie obsługi strony internetowej.

5. przeprowadzić ewaluację działań podjętych w zakresie zabezpieczenia zdjęć umieszczanych na stronie www

Działania mające na celu zabezpieczenie zdjęć umieszczanych na stronie szkoły to:

 • zamieszczenie znaku wodnego szkoły
 • zablokowanie możliwości pobierania zdjęć

Na podstawie informacji pozyskanych od rodziców strona szkoły jest postrzegana jako bezpieczna. Dodatkowo biorąc pod uwagę wytężone kontakty rodziców z nauczycielami i ich prośby o udostępnienie zdjęć (przesłanie na skrzynkę mailową) niepowołane osoby nie są w stanie pobrać zdjęć ze strony internetowej.

6. kontrola poprawności danych umieszczanych na stronie

Nauczyciele zostali poinformowani kto z rodziców wyraził zgodę na umieszczanie wizerunku na stronie internetowej oraz zamieszczanie danych osobowych, zarówno nauczyciele jak i osoby kontrolujące (dyrektor, wice dyrektor) przestrzegają tych zasad bez konieczności większej ingerencji. Dodatkowo w bieżących artykułach nie pojawiają się nazwiska uczniów.

7. ewaluacja danych pozyskanych z ankiet zamieszczanych na stronie internetowej szkoły

Ankiety zamieszczane na stronie dotyczyły m.in.: oferty żywieniowej szkoły, organizowanych konkursów, proponowanych lektur, proponowanych gier zespołowych, zrealizowanych imprez szkolnych itp. Dane w ten sposób pozyskane wyznaczyły jakie dziedziny wymagają dalszego badania, i tak jako wynik ankiety internetowej przeprowadzono wśród uczniów ankietę szczegółoą dot. żywienia, dzięki której wprowadzono zmiany w proponowanych posiłkach.

8. analiza statystyki strony internetowej szkoły

Dzięki dostępowi do strony „od zaplecza” (Google Analytics) szkoła uzyskała informacje w zakresie

 • ruchu z witryn odsyłających (skąd klienci trafiali na stronę szkoły)
 • stosowanych urządzeń (zakres kompatybilności)
 • stosunku nowych a powracających wejść
 • lokalizacji wejść
 • stosowanych przeglądarek i systemów
 • najczęściej odwiedzanych zakładek
 • częstotliwości odwiedzania czterech głównych okien
 • ilości odsłon i średniego czasu spędzanego w konkretnych zakładkach strony
 • danych demograficznych (płeć i wiek odwiedzających, kategoria ich zainteresowań)
 • częstotliwości odwiedzin

Na podstawie tych danych opracowano wnioski do wdrożenia (załącznik).

9. pozyskać i analizować informacje zwrotne od nauczycieli dot. pracy na nowej stronie

W trakcie wywiadów i ankiet nauczyciele wyrazili poniższe opinie:

 • początkowe trudności z obsługą strony (zwłaszcza w zakresie zdjęć i ich obróbki) wraz z praktyką i upływem czasu zmniejszają się
 • troje z nauczycieli nadal wymaga wsparcia w zakresie umieszczania zdjęć na stronie (odbywają się dalsze szkolenia i zamieszczanie zdjęć pod okiem informatyka bądź wice dyrektora)
 • nauczyciele zgłaszali trudności sprzętowe w zakresie zamieszczania artykułów (sprzęt komputerowy w pokoju nauczycielskim). Program zmniejszający zdjęcia i umieszczający znak wodny zainstalowano na wszystkich laptopach dostępnych w szkole co zmniejszyło czas oczekiwania nauczycieli i przyspieszyło proces (nowszy sprzęt komputerowy).

10. wyznaczyć miejsce na artykuły uczniów

w zakładce „dla uczniów” powstał odnośnik do „naszej twórczości”, przeznaczonej dla uczniów. Dodatkowo uczniowie mają możliwość projektowania ankiet zamieszczanych na stronie. Jako wniosek z obserwacji tegorocznej pracy: w przyszłym roku każda kolejna klasa w następnym miesiącu będzie samodzielnie opracowywała ankietą później zamieszczaną na stronie (zwiększenie aktywności uczniów i ich odpowiedzialności za tworzenie strony).

11. przeprowadzić analizę dokumentacji zebranej w sprawie obecności szkoły na facebooku

Analiza wykazała sprzeczne decyzje rodziców co do zamieszczania podobizny uczniów na facebooku. Jako wynik podjęto decyzję o stworzeniu profilu szkoły jako instytucji bez przetwarzania ani zamieszczania danych i wizerunków uczniów. Prace przygotowawcze rozpoczęły się w marcu, zakończenie i uruchomienie profilu zaplanowano na sierpień (powołanie zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie profilu, szczegóły techniczne i formalne).

12. przeprowadzić analizę działalności strony szkoły

Zrealizowano w dwojakiej formie: ankieta oraz dane pozyskane z „Google Analytics” (załącznik). Uzyskane informacje zostały przekazane nauczycielom na Radzie Pedagogicznej.

13. analiza pracy szkoły na nowym serwerze i nowej domenie

Strona funkcjonuje bez zastrzeżeń

14. wykupić dodatkowe zabezpieczenie strony

Dokonano zakupu szyfrowania

15. wzmocnienie zabezpieczeń strony szkoły

Dokonano zmiany haseł i loginów, ich funkcjonowanie jest analizowane, zmieniane raz w półroczu.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Do najważniejszych działań zakończonych sukcesem można zaliczyć:

 1. unowocześnienie bazy komputerowej szkoły
 2. zwiększenie bezpieczeństwa danych na stronie Szkoły, zwłaszcza zdjęć

(dodanie znaku wodnego, który jest także formą reklamy szkoły)

 1. zmiana stosunku większości nauczycieli do nowowprowadzonych zadań
 2. usprawnienie pracy strony
 3. przekonanie rodziców i uczniów do nowej szaty graficznej i formy strony internetowej
 4. pozyskanie informacji co do czterech okien wyrzuconych na stronie szkoły – ich ewaluacja i modyfikacja okazała się koniczna

Najwymierniejszą zmianą w tym roku szkolnym jest unowocześnienie bazy komputerowej, co przekłada się na funkcjonowanie zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie strony www.

Ponadto, zamieszczanie znaku wodnego nie tylko zwiększyło bezpieczeństwo, ale wpłynęło również na wizerunek Szkoły jako placówki profesjonalnej i rzetelnej.

Dzięki zrealizowanym analizom i ankietom Szkoła pozyskała istotne informacje już teraz wskazujące działania niezbędne  do podjęcia w przyszłym roku szkolnym.

Dodatkowo rozwiązania wypracowane w ubiegłych edycjach „Szkoły z klasą 2.0” świetnie funkcjonują i nadal są realizowane.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

W przypadku naszej szkoły dalszej pracy wymaga angażowanie uczniów w prowadzenie strony. Pośrednio jego kształt wynika z charakteru szkoły (szkoła bez obwodu), gdzie uczęszczanie wiąże się z dojazdami, a co za tym idzie dodatkowym wysiłkiem. Kontakty uczniów po szkole są utrudnione przede wszystkim logistycznie, co przekłada się także na ich zaangażowanie w prowadzenie szkoły.

Przy edycji ankiety dla rodziców dot. atrakcyjności oferty szkoły (a co za tym idzie także formy strony internetowej) konieczne jest uwzględnienie dostępności zajęć dodatkowych – rozdział kolejnych etapów edukacji. W naszym wypadku przy braku tego rozdziału, informacja zwrotna została zaburzona, ponieważ rodzice uczniów starszych, którzy nie mają dostępu do określonych warsztatów, nie wyznaczyli ich jak „atrakcyjnych”, ponieważ zwyczajnie ich nie znają.

Elementem pominiętym przy planowaniu działań była kontrola i ewaluacja informacji zamieszczonych na portalach edukacyjnych, które jak się później okazało stanowią ważne źródło informacji dla potencjalnych klientów.

Ponadto, rodzice w ankiecie nie wskazali strony internetowej jako źródła informacji  dotyczących różnorakich działań podejmowanych w szkole. Co za tym idzie, informacje zamieszczane na stronie zbytnio skupiają się na tym co już się wydarzyło, zbyt mało pojawia się zapowiedzi wydarzeń nadchodzących.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Do działań sprawdzających stopień realizacji działań zaliczono:

 - ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli – zrealizowano (załącznik). Formę ankiety z nauczycielami zastąpiono wywiadem. Strona szkoły postrzegana jest pozytywnie: rodzice często ją odwiedzają, deklarują, że łatwo odnajdują niezbędne treści. Informacje pozyskano od rodziców, uczniów i nauczycieli.

 - ankiety porównujące dane pozyskane ze strony – zrealizowano. Dane pozyskane ze strony odbiegają od danych pozyskanych w tradycyjnej ankiecie. Wskazuje to, że rzetelność ankiet umieszczanych na stronie wymaga jeszcze weryfikacji. Stąd też planowana zmiana charakteru ankiet mająca na celu większe zaangażowanie uczniow. Informacje pozyskano od uczniów.

 - analiza danych statystycznych – zrealizowano (załącznik). Do wniosków należy zaliczyć:

 • należy rozpocząć działania mające na celu założenie oficjalnego profilu szkoły na facebooku, z wykluczeniem zamieszczania zdjęć i danych osobowych uczniów
 • analiza treści zawartych na portalach edukacyjnych dot. oferty szkoły
 • analiza kompatybilności strony z różnymi urządzeniami
 • potwierdzony stopień zbilansowania charakteru strony (funkcja „zewnętrzna” i „wewnętrzna”).
 • wzmocnienie wejść na stronę przez nowych klientów (pozycjonowanie, reklama itp.)
 • Biorąc pod uwagę charakter klienta Szkoła skupić należy się na rynku polskim, ewentualnie wzmocnienie wejść brytyjskich (biorąc pod uwagę klienta anglojęzycznego wracającego na teren Polski po emigracji zarobkowej).
 • rozważenia wymaga zmiana charakteru okien, które miały skrócić czas wyszukiwania informacji a są najrzadziej odwiedzane (nie wiemy czy częstotliwość odwiedzin nie wynika z proporcji funkcji zewnętrznej do wewnętrznej). Konieczna jest dalsza analiza i próby modyfikacji.
 • Okno „oddział przedszkolny” spełnia swoją funkcję (ogromne zaangażowanie nauczyciela)

Informacje pozyskano ze strony internetowej z pomocą nauczyciela informatyki.

 - ilość nowych zapisów – w trakcie realizacji (zapisy trwają do sierpnia). Jak dotąd średnia zapisów utrzymuje się na ubiegłorocznym poziomie. Informacje pozyskano z obserwacji.

 - zmiany w karcie zapisu (pozyskanie informacji dot. źródła zainteresowania szkołą): zmieniono formę na element wywiadu z „nowym klientem”. Zdecydowana większość (97%) wskazuje na „pocztę pantoflową”, tzn. polecenie krewnych lub znajomych. Pozostałe 3% wskazują na obecność artykułów na portalach informacyjnych. Zmiana źródła informacji z karty zapisu na element wiwatu została oparta na konieczności dostępu do szerszej grupy klientów: nie każdy kto dociera na diagnozę rekrutacyjną, a co za tym idzie na wywiad, decyduje się wypełnić kartę zapisu. Informacje pozyskano od rodziców rozważających zapis dziecka do szkoły.

 - porównanie comiesięcznych informacji – zrealizowano (załącznik). Informacje pozyskano ze strony internetowej z pomocą nauczyciela informatyki.

 - opinie zespołu „szkoła w sieci” – zbierane na bieżąco, działania podejmowane na bieżąco (np. powrót do założenia profilu szkoły, dodatkowe szkolenia nauczycieli itp.). Informacje pozyskano od zespołu.

 - analiza SWOT – zrealizowano. Wyniki pokrywają się z analizą wyników „Google Analytics”. Analizę przeprowadził zespół.

 - wprowadzanie zmian na stronie wynikających z bieżących obserwacji – dodanie godzin rozpoczęcia i zakończenia kolejnych zajęć, modyfikacje paska informacyjnego itp.). Zmiany wprowadzał zespół oraz pracownik sekretariatu.

Dodatkowo Szkoła 707 przyłączyła się jako beneficjent do programu współfinansowanego z  funduszy europejskich (Europejski Fundusz Społeczny) „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”, w ramach którego Rada Pedagogiczna wytypowała obszar „szkoła promuje wartość edukacji”. Obszar ten jest niejako kontynuacją działań podjętych w trakcie pracy nad projektem „Szkoła z klasą 2.0”.

Do pozostałych osób zaangażowanych w realizację należą: nauczyciel informatyki, asystent dyrektora, wice dyrektor (czyli zespół „szkoła w sieci”), pedagog szkolny i jako osoba z zewnątrz opiekun szkoły w ramach realizacji projektu, SORE. Informacje zwrotne pozyskano od rodziców, uczniów i nauczycieli. 

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Działania wyznaczone do realizacji na stałe weszły do procedur funkcjonowania szkoły. W kolejny roku szkolnym funkcjonować będzie nadal:

 • zamieszczanie na stronie głównej szkoły elementów przeznaczonych dla nowych klientów
 • nowe przedsięwzięcia reklamowe będą zintegrowane z dotychczasową szatą graficzną
 • kontrola danych umieszczanych na stronie
 • zabezpieczanie zdjęć znakiem wodnym i blokadą ich pobierania
 • analiza statystyki odwiedzin strony i ich charakteru
 • pozyskiwanie informacji zwrotnej co do poziomu zadowolenia ze strony (ankiety, wywiady)
 • cykliczne zmiany zabezpieczeń strony (zmiany haseł)
 • monitorowanie aktywności na stronie internetowej w zależności od miesiąca – zbadane czy występuje zależność między kalendarzem pracy szkoły a ilością wejść na stronę

 

Udoskonalenia wymaga:

 • analiza treści dot. szkoły na portalach edukacyjnych (ich aktualność, forma itp.)
 • utrzymanie atrakcyjności strony szkoły jako drugiego w kolejności źródła wiedzy o szkole dla  nowych klientów
 • przeanalizowanie hasła: „Przejdźmy to razem” jako elementu promocji szkoły
 • zwiększenie aktywności uczniów na stronie szkoły (ankiety, „nasza twórczość”, „koła zainteresowań”), powołanie zespołu edytorskiego
 • zamieszczanie zapowiedzi ważnych wydarzeń na stronie szkoły
 • utworzenie profilu szkoły na facebooku, powołanie zespołu miniaturującego jego działanie
 • zmiana adresów mailowych jak tylko obecne materiały reklamowe na to pozwolą
 • rozdział ankiet badających ofertę szkoły na kolejne etapy edukacyjne
 • analiza kompatybilności strony z różnymi urządzeniami
 • biorąc pod uwagę charakter klienta Szkoła skupić należy się na rynku polskim, ewentualnie wzmocnienie wejść brytyjskich (biorąc pod uwagę klienta anglojęzycznego wracającego na teren Polski po emigracji zarobkowej).
 • rozważenia wymaga zmiana charakteru okien, które miały skrócić czas wyszukiwania informacji a są najrzadziej odwiedzane (nie wiemy czy częstotliwość odwiedzin nie wynika z proporcji funkcji zewnętrznej do wewnętrznej). Konieczna jest dalsza analiza i próby modyfikacji.