Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasi e-nauczyciele (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Grażyna Kalinowska (gkalinowskazs2) dyrektor

Szkoła: Technikum Nr 2, Wyszków (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

 Deklarując udział naszej szkoły w programie „Szkoła z klasą 2.0” zorganizowaliśmy spotkanie z wicedyrektorami, koordynatorem oraz nauczycielami biorącymi udział w programie, podczas którego dokonano analizy rzeczywistych potrzeb placówki, zarówno dotyczących uczniów jak i całej kadry pedagogicznej. W efekcie wybraliśmy w roku szkolnym 2013/2014 realizację zadania: „Nasi e – nauczyciele”, dzięki której szkoła będzie miała większe możliwości rozwoju oraz pozwoli w pełni wykorzystać i rozwinąć wcześniej nabyte umiejętności.

Działania:

1. Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz powiązanie ich z realizowanym planem pracy szkoły.

2. Określenie zasobów szkoły i potrzeb (sprzęt, infrastruktura, plan doposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, udział w projekcie unijnym realizowanym przez organ prowadzący).

3. Informowanie nauczycieli o interesujących formach doskonalenia w zakresie TIK (odpowiedzialny koordynatorem wraz z nauczycielami informatyki).

4. Udział grupy nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych:

Kurs internetowydla nauczycieli „Włącz się. Młodzi i media”

"Systemy operacyjne - kurs e-learningowy"

"Technologie internetowe łączą ludzi" - kurs e-learningowy

„Korzystanie z elektronicznych pomocy dydaktycznych w edukacji finansowej w ramach programu Moje finanse”

„Jak zrealizować dobry projekt w e-Twinningu”

5. Organizacja cyklu spotkań, podczas których nauczyciele podzielą się z pozostałymi członkami Rady Pedagogicznej zdobytą wiedzą i materiałami wypracowanymi w ramach tzw. dobrych praktyk.

6. Zaplanowanie warsztatów dla nauczycieli, podczas których uczniowie staną przewodnikami po nowych technologiach (Facebook, Twitter, Skaype itp.).

7. Realizacja, wg przyjętego przez organ prowadzący harmonogramu, projektu doposażania szkoły w pomoce dydaktyczne (Starostwo Powiatowe, projekt unijny).

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Wybraliśmy to zadanie ze względu na wciąż zwiększająca się ilość nauczycieli korzystających z technik multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych. Szkoła  posiada cztery pracownie komputerowe ,w tym centrum multimedialne – łącznie 60 stanowisk komputerowych. Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w komputer, projektor multimedialny oraz Vizualizer. W związku z tym zauważa się zwiększone potrzeby kadry nauczycielskiej w zakresie doskonalenia warsztatu pracy z wykorzystaniem TIK.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Zadanie

Zakres

Termin realizacji

Odpowiedzialni

I Identyfikacja potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

 

 

 

Zdefiniowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz powiązanie go z realizowanym planem pracy szkoły.

 

IX-X 2013

 

 

Dyrektor, wicedyrektorzy

 

II Realizacja potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

1. Plan szkoleń wewnętrznych z zakresu wykorzystywania TIK (nauczyciele dla nauczycieli):

  • Wykorzystanie tablicy interaktywnej
  • Tworzenie materiałów dydaktycznych na zajęcia z tablicą interaktywną –warsztaty zespołów przedmiotowych
  • Prezentacje w Power Point, czyli jak uczynić lekcje ciekawszymi
  • Szkolenie z dziennika zajęć innych - VULCAN

2. Plan szkoleń zewnętrznych związanych ze stosowaniem TIK w edukacji (uzupełniany w zależności od oferty rynku)

- Kurs internetowydla nauczycieli „Włącz się. Młodzi i media”

- "Systemy operacyjne - kurs e-learningowy"

- "Technologie internetowe łączą ludzi" - kurs e-learningowy

- „Korzystanie z elektronicznych pomocy dydaktycznych w edukacji finansowej w ramach programu Moje finanse”

- „Jak zrealizować dobry projekt w e-Twinningu”

3. Informowanie nauczycieli o ciekawych formach doskonalenia w zakresie TIK (we współpracy z koordynatorem i nauczycielami informatyki).

IX.2013-IV.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.2013-V.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco

Koordynator, A.R, K.B, D.K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg harmonogramu

organizatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.B, A.R, D.K koordynator

III Zasoby szkoły i potrzeby

Określenie zasobów szkoły i potrzeb (sprzęt, infrastruktura)

 

X-XI 2013

 

 dyrektor, nauczyciele 2.0

 

Plan doposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, udział w projekcie unijnym realizowanym przez organ prowadzący).

 

I półrocze

 

II półrocze

 

dyrektor

 

Poprawa jakości połączeń internetowych – łącze kablowe     i WiFi.

do końca

I półrocza

dyrektor,

 

Zaplanowanie warsztatów dla nauczycieli, podczas których uczniowie będą przewodnikami po nowych technologiach.

II-III 2014 (po uzgodnieniu z koordynatorem)

 nauczyciele 2.0

IV Modyfikacja metod pracy i komunikowania się z wykorzystaniem TIK

Wykorzystanie nabytych kompetencji z zakresu TIK na zajęciach

cały rok

nauczyciele 2.0, wychowawcy

Udostępnienie nauczycielom platformy wymiany informacji i materiałów

II 2014

 

V Ewaluacja

Ankiety ewaluacyjne online

po zakończeniu działania

dyrektor, nauczyciele 2.0

Obserwacje zajęć pod kątem wykorzystania TIK

na bieżąco

 

Blogi uczniowskie i nauczycielskie – wpisy i komentarze.

na bieżąco

uczestnicy projektu

Wywiady grupowe

po zakończeniu poszczególnych działań

nauczyciele 2.0

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Ewaluacja przedsięwzięcia, cel: 

sprawdzenie efektów działań,

formułowanie wniosków do dalszej pracy,

wprowadzanie zmian.

Kryteria:

poziom realizacji zaplanowanych działań

efektywność

wprowadzenie zmiany

Metody:

Obserwacja zajęć pod kątem wykorzystania TIK

blogi uczniowskie i nauczycielskie– wpisy i komentarze

ankiety ewaluacyjne online

wywiad grupowy z zespołem 2.0.