Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Komputery po lekcjach - realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Bożena Długosz (szpgrala) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie, Grala-Dąbrowizna (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Komputery po lekcjach

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

 

W porozumieniu z Radą Pedagogiczną wybrałam zadanie „Komputery po lekcjach”.
W ramach realizacji tego zadania w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 zostały podjęte następujące działania:

      Zainstalowanie komputerów w każdej pracowni szkolnej (dotychczas były w pracowni komputerowej, centrum multimedialnym i na świetlicy).

      Analiza dostępu uczniów do komputerów i Internetu w domu.

      Stworzenie harmonogramu wykorzystania komputerów i Internetu  przez uczniów w  czasie wolnym w pracowni komputerowej, centrum multimedialnym, w klasopracowniach i na świetlicy szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem uczniów nie mających dostępu do komputera/Internetu w domu.

      Analiza planów i programów pracy nauczycieli pracy  pod kątem wykorzystania TIK na zajęciach pozalekcyjnych: redagowanie szkolnej gazetki, praca kół zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

      Praca nauczycieli i uczniów oparta na wykorzystaniu  komputerów i sprzętu multimedialnego po lekcjach.

 

  • Zainstalowanie komputerów w każdej pracowni szkolnej (dotychczas były w pracowni komputerowej, centrum multimedialnym i na świetlicy).

Realizacja zaplanowanych działań rozpoczęła się od zainstalowania w klasopracowniach komputerów. Zainstalowano 8 komputerów wraz z odpowiednimi programami i antywirusem. W ten sposób w każdej pracowni w szkole dostępny jest komputer z podstawowym oprogramowaniem.

 

  • Analiza dostępu uczniów do komputerów i Internetu w domu

Wśród uczniów została przeprowadzona ankieta, której wyniki pokazały, że na 94 uczniów, 28 nie posiada komputera/Internetu w domu, czyli prawie 30% społeczności szkolnej. Większość uczniów posiadających komputer w domu z dostępem do Internetu korzysta z niego wspólnie z rodzicami i rodzeństwem ( 87% dzieci mających w domu komputer). Tylko 13% dzieci ma komputer tylko do własnej dyspozycji.

  • Stworzenie harmonogramu i zasad wykorzystania komputerów i Internetu przez uczniów w  czasie wolnym w  pracowni komputerowej, centrum multimedialnym, w  klasopracowniach i na świetlicy szkolnej.

Po zainstalowaniu sprzętu komputerowego we wszystkich salach lekcyjnych wyznaczono nauczycieli odpowiedzialnych za opiekę nad komputerami w poszczególnych klasopracowniach. Następnie Zespół 2.0 opracował grafik korzystania z komputerów po lekcjach oraz zasady ich udostępniania. W wyniku debat klasowych i debaty szkolnej powstał też Kodeks 2.0, w którym zawarte są zasady, reguły bezpiecznego i uczciwego wykorzystywania TIK. Debaty poprzedzone były pogadankami i dyskusjami przeprowadzonymi w każdej klasie. W ramach popularyzowania odpowiedzialnego, bezpiecznego i legalnego korzystania z technologii informacyjnej odbyły się w naszej szkole: zajęcia edukacyjne „Dziecko w sieci” dla klas 0 – 6, zajęcia edukacyjne „Netografia” dla klas 4 – 6, szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu, w ramach którego powstała gazetka ścienna, odbył się apel szkolny oraz dla wszystkich uczniów i rodziców została opracowana broszura obejmująca w/w zagadnienia.

 

  • Analiza planów i programów pracy nauczycieli pracy pod kątem wykorzystania TIK na zajęciach pozalekcyjnych i  uroczystościach szkolnych.

Z analizy planów i programów pracy nauczycieli wynika, że wszyscy nauczyciele zaplanowali ok. 50% zajęć dodatkowych z wykorzystaniem TIK. Dotyczy to zajęć pozalekcyjnych i obudowy uroczystości szkolnych.

  • Wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych przez nauczycieli i uczniów.

W roku szkolnym 2013/2014 zwiększono wykorzystywanie TIK zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych oraz uroczystości szkolnych. Wprowadzono również możliwość indywidualnego korzystania ze sprzętu komputerowego w szkole przez uczniów po uzgodnieniu z nauczycielem – opiekunem klasopracowni.

Z przeprowadzonych obserwacji, ankiet, wywiadów – rozmów, sprawozdań z realizacji działań  i analizy wpisów w dziennikach/ zeszytach wynika, że:

Wszystkie ustalenia odnośnie korzystania z komputerów po lekcjach zostały w pełni zrealizowane (100%).

Uczniowie korzystają z komputerów w klasopracowniach, ICIM, świetlicy szkolnej i pracowni komputerowej, zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w czasie wolnym, za zgodą nauczyciela.

Komputery wykorzystywane są podczas zajęć wyrównawczych, zajęć ortograficznych, korekcyjno – kompensacyjnych, kół zainteresowań: historycznego, j. angielskiego, polonistycznego, dziennikarsko – teatralnego, matematycznego, informatycznego, technicznego i chóru szkolnego.

W czasie wolnym uczniowie najczęściej używają sprzętu komputerowego do odrabiania prac domowych, gromadzenia materiałów na zajęcia, ich redagowania i przygotowania do prezentowania innym, a także do celów zabawowych.

Uczniowie podczas zajęć grupowych i indywidualnych wykorzystują encyklopedie multimedialne, programy i gry dydaktyczne np. Gry ortomagiczne, Porusz umysł, Zwierzaki, Interaktywna gramatyka, Ćwiczenia interaktywne dla 4/5/6 latków, Puzzle,  Klik uczy liczyć, Klik uczy czytać, Multimedialny świat bajek, Jan Brzechwa, Edukacja dla najmłodszych, Multimedialny świat bajek, Julin Tuwim, Edukacja dla najmłodszych, Przygody Pola i Oskara, Tabliczka mnożenia i dzielenia, 3…2…1…internet, Przyroda, Matematyka, Encyklopedia PWN, Atlas Świata i.t.p.

Uczniowie korzystają z dobrodziejstwa Internetu, czyli wyszukują potrzebne informacje, zdjęcia, filmy itp. Korzystali m.in. z:

www.szpgrala.pl, www.skorzec.eu, www.anglomaniacy.pl, http://www.necio.pl, http://www.ciufcia.pl, http://www.minimini.pl, http://www.dziecionline.pl, http://www.dzieci.wp.pl, http://www.bajki.pascal.pl, www.przedszkolaki.sieciaki.pl www.misie.com.pl, www.ciufcia.pl, www.mis.edu.p, www.bajkidladzieci.13tka.com  www.dzieci.wp.pl, www.qlturka.pl, www.wierszegosi.prv.pl , www.krasnoludki.pl www.wyspa.interia.pl, www.kulturalnyplaczabaw.pl, www.puchatek.pl, www.profesor-rozumek.pl, www.reedukacja.prv.pl, www.promyczek.pl, http://gwo.pl/, http://wsip.pl, http://google.pl, http://polszczyzna.pwn.pl, http://kula.gov.pl, http://www.sjp.pl

Wykonują prace plastyczne wykorzystując pomoc programów graficznych. Uczą się selekcji zgromadzonego materiału, jego krytycznego odbioru, poszanowania praw autorskich, bezpiecznego udostępniania własnych wytworów, ciekawych sposobów prezentowania przygotowanego przez siebie materiału. 

Nauczyciele chętnie korzystają z pomocy uczniów w przygotowaniu środków dydaktycznych, przykładowych ćwiczeń. Często też używają poczty elektronicznej do wzajemnej komunikacji – porady, konsultacje, polecone strony, zadania do wykonania.

Programy komputerowe i Internet oraz pozostały sprzęt: rzutnik, drukarki, aparat fotograficzny, laminator, skaner itp. były przydatne podczas realizacji zadań TIK i projektów edukacyjnych związanych z realizacją nie tylko programu Szkoła z Klasą, ale także innych, np. Akademia Przyjaciół Pszczół, Porcja Pozytywnej Energii, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dziecko w Sieci, Mam kota na punkcie mleka, Poczytaj mi, Przyjacielu. Wykorzystując techniki TIK przygotowaliśmy debaty klasowe i szkolne związane z programem Szkoła z Klasą oraz akademie, apele i uroczystości szkolne, np.: Dzień Praw Dziecka, Dzień Seniora, Choinka szkolna, Apel Wielkanocny, zebranie rodziców, spotkanie z panią dietetyk– były to głównie prezentacje multimedialne i fotorelacje z przebiegu spotkań.

Informacje z w/w działań są publikowane na szkolnej stronie internetowej i fanpage szkolnym. Materiały do opublikowania opracowują również chętni uczniowie, korzystając ze sprzętu szkolnego po lekcjach.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Zadanie „komputery po lekcjach” udało się w naszej szkole zrealizować dzięki aktywnej postawie nauczycieli i dużym ich zaangażowaniu.  Zadawalającym efektem naszej działalności był ogólny dostęp do komputerów i Internetu zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Duże znaczenie miało udostępnienie komputerów na zajęciach kół zainteresowań. Uznaniem wśród uczniów cieszył się też pomysł indywidualnego korzystania przez nich z komputerów w czasie „wolnym”, np. po lekcjach, gdy czekają na autobus. Do dyspozycji mieli nie tylko komputery w świetlicy, ale także po uzgodnieniu z opiekunami w klasopracowniach.

Uczniowie pracujący w programie zdobyli wiele nowych umiejętności TIK mimochodem przy okazji realizacji kolejnych zadań. Ważne, że cały czas wdrażani byli do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.

 

Kolejnym sukcesem było zdobycie wielu ,, Dobrych praktyk’’ przez nauczycieli naszej szkoły. Odznaki uzyskali nauczyciele zarówno podczas realizacji Zadań TIK, jak i podczas zadań projektowych.

Jako dyrektor szkoły jestem zadowolona z tego, że działania naszej placówki zostały zauważone i docenione poprzez przyznanie aż 16 „Dobrych praktyk”, odznaki „Szkoły eksperckiej” i odznaki „Działamy z TIK” za bloga uczniowskiego.

 

Poszczególne działania pokazały ogrom pracy wykonanej przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Za sukces uznaliśmy również fakt, że projekty zostały zgłoszone do udziału w Festiwalu Projektów 2.0 w Centrum Nauki i Techniki – Kopernik w Warszawie.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Z perspektywy czasu oceniam wykonane zadanie za w pełni zrealizowane. Wymagało ono jednak dużego zaangażowania i nakładu pracy od wszystkich uczestników projektu. Jego sprawna realizacja była możliwa dzięki dobrej współpracy nauczycieli, o co w naszym zespole nie trudno.

Większą uwagę można by zwrócić na możliwość korzystania, po uzgodnieniu z rodzicami i za ich zgodą, z prywatnych sprzętów uczniów, np. telefony, aparaty, notebooki, tablety itp. 

 

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Ewaluacja przedsięwzięcia polegała na przeprowadzeniu ankiet i  wysnutych z nich wnioskach, wnioskach z obserwacji zajęć, apeli, akademii i innych uroczystości szkolnych, analizie wpisów w dziennikach dokumentujących pracę na zajęciach pozalekcyjnych oraz w  zeszytach wykorzystania komputerów przez uczniów (opiekunowie klasopracowni, centrum multimedialnego, świetlicy szkolnej), analizie i podsumowaniu sprawozdań z zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli, analizie wpisów na szkolnej stronie internetowej, funpage, blogu, platformie Szkoły klasą.  

Z przeprowadzonej ewaluacji przedsięwzięcia „komputery po lekcjach” wynika, że jest to pożyteczne działanie, które warto kontynuować. Wszystkie osoby zaangażowane w działanie miały szansę się wykazać, podniosły też swoje kompetencje w zakresie pracy z TIK. 

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że w kolejnym roku szkolnym nasza szkoła powinna przystąpić do programu Szkoła z klasą 2.0.

Szczegółowy plan działań na kolejny rok szkolny opracujemy we wrześniu.

Na razie cieszymy się sukcesami i marzymy o odpoczynku.

Aby wzmocnić efekty naszych działań należałoby komputery w klasopracowniach do Internetu.