Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - realizacja. (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Izabela Jakubowska (izajak) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum w Borzechowie, Borzechów (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Wybrałam do realizacji zadanie – Szkoła z e-dziennikiem. Decyzja poprzedzona była rozpoznaniem potrzeb środowiska szkolnego w zakresie wdrożenia dziennika elektronicznego oraz dostępu uczniów i ich rodziców do komputera i Internetu poza szkołą. Diagnoza wypadła pomyślnie dla realizacji zadania. Z przeprowadzonego badania wynikało, że tylko 3 uczniów na 135 nie posiada komputera i  dostępu do Internetu w domu. Wynik był tym bardziej zadowalający, że jest to niewielka grupa, której można indywidualnie pomóc . Szkoła wystąpiła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o pomoc w zakupie sprzętu w ramach programów pomocowych. Wniosek zastał pozytywnie zaopiniowany i  jest na etapie realizacji. Uczniowie ci zostali objęci pomocą  pedagoga szkolnego oraz nauczyciela informatyki w celu zapoznania ich z zasadami działania dziennika.

Po odbytych spotkaniach z radą pedagogiczną oraz rodzicami podjęta została decyzja o wdrożeniu e-dziennika   w szkole w okresie przejściowym.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Wprowadzenie dziennika elektronicznego przyczyniło się przede wszystkim do doposażenia szkoły. W każdej sali lekcyjnej zostały  umieszczone komputery  z dostępem do Internetu. Konieczna była wymiana urządzenia do wi-fi  w serwerowni szkolnej, tak aby w każdej klasie działał Internet bezprzewodowo. Zwiększyła się frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych i zdecydowanie  wyeliminowane zostały wagary uczniów poprzez natychmiastowe przesyłanie informacji o nieobecności dziecka w szkole. Nastąpił wzrost zaangażowania rodziców w życie szkoły poprzez skuteczniejsze współdziałanie przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, planowaniu pracy szkoły oraz współpracy przy realizacji zadań szkoły. Największą radość sprawiło mi jako dyrektorowi możliwość  generowania zestawień i statystyk wykorzystywanych w podsumowaniu pracy szkoły.

 

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Wprowadzenie e-dziennika musi być podyktowane zaangażowaniem i wolą zdecydowanej większości nauczycieli, którzy muszą także widzieć potrzebę funkcjonowania i korzyści z prowadzenia dokumentacji elektronicznej.

Największe „zagrożenie” stanowią jednak ci, którzy sceptycznie podchodzą do wprowadzanych zmian i otwarcie je prezentują. Negują dla zasady. W każdym gronie nauczycieli znajdą się takie osoby. U nas też ich nie zabrakło. Ale podjęte próby przekonania ich do tego, że komputer nie jest trudnym do opanowania urządzeniem powiodły się, zwłaszcza gdy był to wychowawca klasy i przygotowując wykaz ocen na wywiadówkę czy sprawozdanie semestralne - statystyki frekwencji  i zestawienia ocen wygenerował je z własnego konta. Pomogli mi w pracy nad oponentami, nauczyciele świetnie posługujący się sprzętem multimedialnym oraz oprogramowaniem. Służyli pomocą, wyjaśniali . Dla wszystkich tych, którzy zamierzają wprowadzić e-dziennik radziłabym dogłębne zapoznanie się z ofertą firm produkujących oprogramowanie dziennika elektronicznego. Jest to trudny wybór, ale niezwykle istotny zwłaszcza dla dyrektora „nieinfomatyka” – tak jak moja osoba – humanisty.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Ocenę wdrożenia e-dziennika przeprowadzałam w różny sposób.  Z rozmów z uczniami wiem, że są zadowoleni z funkcjonowania takiego dziennika.  Mimo, że ocena szkolna jest jawna i każdy z nauczycieli przestrzega tej zasady, uczniowie na bieżąco mogą „zajrzeć” do dziennika, zobaczyć także usprawiedliwienie godzin czy „przypomnieć” sobie zadaną pracę domową czy termin jej realizacji. Ponadto mogą prowadzić korespondencję z nauczycielami. Rodzice także podkreślają zalety e-dziennika. Mają możliwość na bieżąco kontrolować postępy uczniów, frekwencję na zajęciach. Ponadto – często uczniowie gimnazjum „nic nie mają zadane”. Wobec takiego stwierdzenia, rodzic zawsze może sprawdzić czy słowa dziecka znajdują potwierdzenie. Owszem, istnieje takie ryzyko, że nie zawsze wszyscy nauczyciele pamiętają o wpisie do e-dziennika pracy domowej. Rodzice korzystają z poczty elektronicznej, by wymieniać informacje z wychowawcą czy nauczycielami dziecka. Nauczyciele w swoich sprawozdaniach śródsemestralnych podkreślali  zasadność utrzymania e-dziennika.  Szczególnie usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki, dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców, możliwość eksportu kompletnych danych do programów i aplikacji drukujących świadectwa. Ogromnym ułatwieniem jest także szybka wymiana informacji z rodzicami.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Na czerwiec planuję przeprowadzić ankiety ewaluacyjne, skierowane do rodziców, uczniów i nauczycieli, by dokładnie poznać opinię wszystkich zainteresowanych. Z pewnością pomoże mi to w ocenie zasadności utrzymania e-dziennika.  Być może konieczne okaże się rozszerzenie oferty o e-nauczanie, eduPlan. Zamierzamy zorganizować  kiermasz podręczników za pośrednictwem platformy e-dziennika, który pozwoli zaoszczędzić wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów przez ich rodziców.