Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Elżbieta Bieńkowska (dyrektor@zpo3.mlawa.pl) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 7, Mława (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasz pomys? na e-szko??

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Nasza szkoła od 3 lat podejmuje działania, aby zapewnić wysoki standard usług edukacyjnych w nowocześnie wyposażonej szkole z naciskiem na cyfryzację szkoły. Poprzez realizację programów „EDUSCIENCE” oraz „Cyfrowa szkoła” szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną, uczniowie poznali nowe metody nauczania, a nauczyciele zostali zmobilizowani do doskonalenia kompetencji i umiejętności posługiwania się technologią informatyczno – komputerową w procesie uczenia się i nauczania. Dokonując ewaluacji realizowanych programów stwierdziliśmy, że nie w pełni wykorzystujemy swoje możliwości. Dlatego, aby zoptymalizować wykorzystanie sprzętu i zachęcić większość nauczycieli do stosowania TIK w nauczaniu przystąpiliśmy do programu „Szkoła z Klasą 2.0”.

Na zebraniu organizacyjnym, wspólną decyzją dyrekcji szkoły i nauczycieli wybraliśmy do realizacji Zadanie 1 „Nasz pomysł na e-szkołę”. Wspólnie z nauczycielami Zespołu 2.0 dokonaliśmy analizy zasobów szkolnych. Analiza ta pozwoliła nam postawić cele do dalszej pracy nad wdrażaniem e-nauczania w szkole.

 

Cel 1

Poprzez nauczycieli stosujących systematycznie TIK na swoich lekcjach, należących do Zespołu 2.0 zmotywować i zachęcić do zmiany nauczycieli również tych, którzy nie są w Zespole 2.0, pokazać, że komputery i Internet mogą pomóc w nauce.

Na zebraniu rady pedagogicznej, na którym wspólnie z koordynatorem przedstawiłyśmy nasze założenia związane z realizacją programu, cele i zadania, podzieliłam się również swoją koncepcją i formą realizacji zadania dyrektorskiego. Kiedy zaproponowałam organizację lekcji otwartych przez nauczycieli Zespołu 2.0 ukierunkowanych na korzystanie z nowych technologii, zgłosili się chętni nauczyciele. Powstał harmonogram lekcji otwartych uwzględniający jedną taką lekcję w miesiącu. Nauczyciele przeprowadzili lekcje z języka angielskiego, przyrody, matematyki, języka polskiego, otwarte zajęcia koła przyrodniczego, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz godzinę wychowawczą. Zainteresowanie otwartymi lekcjami było duże, wszyscy chętni nauczyciele mieli możliwość wzięcia w nich udziału, gdyż odbywały się na 6 lub 7 lekcji. Każde z zajęć obserwowało 10 – 15 nauczycieli oraz dyrekcja szkoły. Wspólne omawianie lekcji było okazją do podzielenia się uwagami na temat wykorzystania TIK, wymiany doświadczeń. Nauczyciele korzystają z różnych programów edukacyjnych, platform edukacyjnych, w różny sposób wykorzystują oprogramowanie tablic interaktywnych. Część nauczycieli tworzy z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych na platformie Eduscience własne interaktywne materiały. Po każdym takim spotkaniu nauczyciele wychodzili z nowymi pomysłami do własnej pracy. Bardzo często nauczyciele w grupach lub indywidualnie umawiali się na kolejne spotkania z prowadzącymi zajęcia otwarte w celu dokładnego poznaniu wykorzystanego programu, nauczenia się tworzenia własnych materiałów.

Uważam, że lekcje otwarte spełniły swój cel – znacznie wzrosło zainteresowanie i wykorzystanie szkolnej bazy dydaktycznej. Nauczyciele, wspierani przez „Pogotowie TIK”, motywowani i zachęcani przez dyrekcję szkoły, w coraz większym stopniu wykorzystują możliwości, jakimi dysponuje szkoła. Nauczyciele zajęć komputerowych, którzy pracują w „Pogotowiu TIK” mają ustalone konkretne godziny popołudniowe, w których dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) pomagają nauczycielom, czasami, również uczniom, pokonywać pojawiające się trudności. Wsparcia zainteresowanym nauczycielom udziela również zatrudniony w szkole administrator sieci.

W trakcie realizacji programu, od września do chwili obecnej każdy z nauczycieli kl. IV – VI poczynił ogromne postępy w posługiwaniu się TIK . W I półroczu szkoła dysponowała 10 salami wyposażonymi w tablice interaktywne, projektory, laptopy. Nauczyciele, którzy chcieli podczas lekcji wykorzystać TIK wpisywali się do zeszytu. Analiza wpisów wskazała, że TIK były stosowane w czasie 891 lekcji i zajęć pozalekcyjnych. W ciągu bieżącego roku szkolnego udało nam się wyposażyć w tablice interaktywne i projektory dodatkowych 5 klas. Trzy tablice pozyskaliśmy w ramach realizowanych programów dwie zakupili rodzice, którzy cieszą się, że w szkole ich dzieci rozwijają swoje umiejętności posługiwania się technologią informatyczno – komputerową oraz poznają nowe metody nauczania.

Obecnie szkolne zasoby pozwoliły nam dokonać zmiany w przydziale sal dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Od II półrocza każdy nauczyciel w planie zajęć ma zaplanowaną realizację godzin swojego przedmiotu w każdej klasie, w wymiarze co najmniej 50 % w pracowniach umożliwiających korzystanie z TIK. Nie ma więc konieczności zapisywania się, umawiania z innym nauczycielem – wszyscy nauczyciele mają do nich równy dostęp. Wszyscy nauczyciele klas IV – VI oraz większość nauczycieli klas I – III (60%) prowadzą codziennie zajęcia z wykorzystaniem TIK. Potwierdzają to zapisem TIK w dzienniku, obok tematu lekcji.

Nauczyciele stosują TIK nie tylko na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Wiara w swoje możliwości i umiejętności oraz sens tego, co robimy spowodowała, że rozszerzyliśmy krąg stosowania TIK. Udało nam się zmienić formułę organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły konkursów powiatowych. Uczestnicy odbywającego się w naszej szkole finałowego etapu Powiatowego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego SOWA odpowiadali na pytania dotyczące zaprezentowanej bajki ekologicznej, z kolei uczestnicy Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego Poszerz swoje horyzonty rozwiązywali różnorodne zadania korzystając ze szkolnych laptopów. Również coraz częściej TIK uatrakcyjnia podsumowania konkursów, duże zainteresowanie wzbudził prezentowany na podsumowaniu szkolnego konkursu Moja Ziemia na Ziemi film o historii Mławy.

Na bieżąco obserwuję dzielenie się przez nauczycieli swoimi umiejętnościami w zakresie wykorzystania oprogramowania tablic i możliwości samych tablic i cieszy taka postawa wzajemnego uczenia się, bo TIK otwiera tak dużo możliwości, że poznanie ich wymaga bardzo dużo pracy, wielu godzin ćwiczeń i nie musimy dochodzić do wszystkiego sami, warto korzystać z doświadczeń innych. Doceniam wkład pracy wszystkich nauczycieli, promuję ich konkretne działania na forum szkoły, na zebraniach rodziców, u Burmistrza, przed Radą Miasta.

Aby dodatkowo wesprzeć nauczycieli w ich rozwoju, nawiązałam systematyczną współpracę z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Edukatorom udostępniam bazę szkolną, w zamian pomagają nauczycielom rozwiązywać pojawiające się problemy w korzystaniu z TIK, przeprowadzają szkolenia. Cała rada pedagogiczna została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz ujawniania przez nich danych.

Wykorzystujemy rożne możliwości, aby nauczyciele i uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie TIK. Takie możliwości daje realizacja całorocznych programów edukacyjnych Twoje dane - Twoja sprawa, Eduscience oraz Mistrz kodowania. Poprzez realizacje zaplanowanych przedsięwzięć i projektów wszyscy zdobywamy dodatkowe umiejętności, ale również potrzebną wiedzę do bezpiecznego korzystania z Internetu, ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Kształtujemy świadome i odpowiedzialne postawy wśród uczniów. Realizacja programu Mistrzowie kodowania to nowe, ale ciekawe doświadczenie dla uczniów i nauczycieli. W ramach zajęć dzieci z  klas IV – VI przez 8 tygodni na dwugodzinnych zajęciach uczyły się programowania w języku scratch. Prace wykonane przez uczniów są dostępne na stronie: klasy V – blogiceo.ng/mlawasp7/, klasy IV – blogiceo.ng.pl/mistrzowiesp7mlawa/.

W szkole uruchomiony został Elektroniczny System Wymiany Informacji. Utworzone zostało konto info-dla-nauczycieli@wp.pl. Wprowadzenie systemu podyktowane było coraz to większą liczbą informacji, z którymi powinni zapoznawać się nauczyciele. Z konta korzysta dyrekcja szkoły w sposób szybki przekazując informacje całej radzie pedagogicznej. Poprzez to konto przekazywane są przez koordynatorów szkolnego projektu Akademia Dobrego Wychowania materiały da nauczycieli: harmonogram realizacji projektu, informacje o realizacji poszczególnych zadań, wyniki konkursów. Koordynatorzy ogólnopolskiego programu Twoje dane – twoja sprawa – GIODO dzieciom, na koncie zamieszczają materiały do wykorzystania na poszczególnych przedmiotach: prezentacje, scenariusze zajęć. Nauczyciele zamieszczają swoje pomysły na ciekawe zajęcia, scenariusze lekcji z wykorzystaniem TIK. Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Wymiany okazało się bardzo dobrym pomysłem, nie tylko usprawniło przepływ informacji pomiędzy nauczycielami, dyrekcja szkoły a nauczycielami, ale umożliwiło również dzielenie się przez nauczycieli swoimi doświadczeniami, pomysłami.

 

Cel 2

Zgodnie z koncepcją pracy szkoły stworzyć przestrzeń szkolną do rozwoju aktywności uczniowskiej, zachęcać ich do samodzielnych i twórczych poszukiwań.

W styczniu 2014 roku została zorganizowana szkolna debata na temat Jak optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci w szkole. Wzięły w niej udział delegacje wszystkich klas IV – VI.

Uczniowie wyrazili swoje zadowolenie z tego, że nauczyciele na lekcjach wykorzystują TIK, że uatrakcyjnia to i ułatwia uczniom zdobywanie wiedzy. Jednocześnie wypowiadali się na temat swoich umiejętności i możliwości włączania się w przygotowywanie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zaproponowali prowadzenie „gazetki szkolnej”. Do dyspozycji uczniów zostały udostępnione komputery w bibliotece szkolnej, a w czasie obecności opiekunów klasopracowni również sprzęt  w nich zgromadzony.

Monitoring działań uczniowskich w II półroczu pokazał, że uczniowie lubią TIK i chętnie podejmują się działań z ich udziałem. Przygotowują fragmenty lekcji, nagrywają filmy, przygotowują i nagrywają wywiady, robią zdjęcia, prowadzą blogi, pomagają nauczycielom wskazując im ciekawe rozwiązania. Nauczycielka biblioteki w swoim blogu napisała:

 

W tym roku szkolnym postanowiłam zmierzyć się z nowymi technologiami i wykorzystać je w codziennej pracy, by nie były tylko ozdobnikami, ale przede wszystkim wsparciem dla mnie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

W ostatnich dniach testowałam w praktyce ostatni punkt naszego szkolnego „Kodeksu 2.0 - Jesteśmy nauczycielami w dziedzinie TIK dla innych, mniej doświadczonych koleżanek, kolegów i osób dorosłych”. Dzisiaj uczniowie często lepiej radzą sobie z nowoczesnymi technologiami niż dorośli. Nie boję się przyznać, że czegoś nie wiem. Na tym nie ucierpi mój autorytet nauczyciela, a uczniowie będą szczęśliwi, że mogą mnie czegoś nauczyć. Postanowiłam odwrócić role – ja stałam się uczennicą, a Julia, uczennica klasy VI c wystąpiła w roli nauczyciela. Uczyłam się tworzyć komiks za pomocą programu ToonDoo. Jasne wskazówki pozwoliły mi opanować dość szybko działania tego programu. Współpraca układała się wspaniale i w planach mamy dalsze lekcje.

 

Cieszy mnie taka postawa uczniów i nauczycieli i to, że w szkole jest przestrzeń dla działań uczniów i z niej korzystają. Niestety, zabrakło uczniom i nauczycielom czasu na redagowanie gazetki szkolnej. Okolicznościowy biuletyn planują przygotować z okazji inauguracji nowego roku szkolnego.

Cieszy mnie, że dzięki aktywności społeczności szkolnej i stworzonym w szkole warunkom do korzystania z nowoczesnych technologii stajemy się szkołą atrakcyjną dla uczniów i ich rodziców, szkołą dbającą o nowoczesne metody w nauczaniu.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

~ nauczyciele przezwyciężyli lęk przed nowymi technologiami i stosują je w codziennej pracy (wszyscy nauczyciele klas IV – VI, 60% nauczycieli klas I – III ),

~ uaktywniła się znacznie wzajemna pomoc wśród nauczycieli,

~ nawiązała się współpraca nauczycieli z uczniami i wzajemne uczenie się w zakresie TIK,

~ rozwinęła się komunikacja e-mailowa między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Nauczyciele na bieżąco kontaktują się z dziećmi i ich rodzicami, za pomocą poczty elektronicznej wysyłają bieżące ważne informacje, dodatkowe ćwiczenia i zadania do wykonania,

~ coraz częściej nauczyciele korzystają z kursów i szkoleń on-line, prowadzonych
na określonych platformach edukacyjnych, utrzymują poprzez nie stały kontakt z mentorami
i innymi uczestnikami kursów, wymieniają się doświadczeniami. Obecnie 9 nauczycieli uczestniczy w szkoleniu N@I „Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i jej wykorzystanie w szkole”, jedna nauczycielka ukończyła on-line certyfikowany kurs dotyczący pracy w świetlicy szkolnej z dziećmi 6-letnimi,

~ nauczyciele realizujący program „Szkoła z klasą 2.0” z wielkim zaangażowaniem realizują swoje zadania, a swoją pasją „zarazili” innych,

~ wyposażyliśmy kolejne 5 klas w tablice interaktywne, projektory, nowoczesne pomoce dydaktyczne są każdego dnia wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów,

~ stworzyliśmy wszystkim nauczycielom równe szanse w możliwości korzystania z TIK.

 

Najbardziej cieszy mnie to, że w mojej szkole dzięki TIK nauczyciele każdego dnia prowadzą ciekawe lekcje, pomagają im w tym uczniowie. Działania szkoły są akceptowane
i wspierane przez rodziców uczniów. Czekamy na rezultat tych działań – mamy nadzieję na podwyższenie wyników nauczania oraz dzięki nowoczesnym technologiom większe zainteresowanie uczniów uczeniem się.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Myślę, że planując realizację programu zaplanowałam zbyt wiele zadań, co spowodowało, że nie wszystkie zostały w pełni zrealizowane. Szkoda, że nie udało się w 100% wprowadzić księgozbioru bibliotecznego do programu MOL Optivum (wykonane 62% - 9 203 pozycje) i nie w pełni wykorzystywane są możliwości programu – zamierzony cel będziemy kontynuować.

Również włączanie rodziców w realizację programu nie nastąpiło w takim zakresie, jakim oczekiwaliśmy. Pomimo przekazywanych informacji o lekcjach otwartych, o proponowanych zajęciach z TIK dla rodziców prowadzonych przez nauczycieli i uczniów – nieliczni rodzice korzystali z tej możliwości.

W przyszłym roku szkolnym musimy znaleźć bardziej skuteczne sposoby włączenia rodziców w podejmowane przez szkołę działania.

Należy zwrócić większą uwagę na czynną obecność rodziców w organizowanych lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Uświadomić im, jak ważne dla ich dzieci są akceptacja i uznanie rodziców. Ich obecność, uśmiech i duma z tego, co umie ich dziecko, rozwija skrzydła i mobilizuje do nauki.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Realizacja zadań jest pozytywnie oceniana przez uczestników programu. Potwierdza to bieżący monitoring realizacji poszczególnych zadań prowadzony przez dyrekcję szkoły. Podczas rozmów z nauczycielami po obserwowanych lekcjach otwartych i wynikających z planu nadzoru oraz po realizowanych innych działaniach, nauczyciele mówili o swoich wcześniejszych lękach, ale również w tym, jakie poczynili postępy i jak ważne jest dla nich doskonalenie wewnątrzszkolne. Mają dużą satysfakcję z wykorzystywania TIK, właśnie przystąpienie szkoły do programu, współpraca z Zespołem 2.0 oraz promocja aktywnych w zakresie TIK nauczycieli przez dyrektora zmobilizowała pozostałych nauczycieli do podnoszenia swoich umiejętności i praktycznego ich wykorzystania.

Po każdej obserwowanej lekcji rozmawiam również z uczniami i słucham ich opinii dotyczących działań w zakresie wprowadzania narzędzi TIK. To działanie również dwukrotnie opiniował Samorząd Uczniowski. Wszystkim się podoba nowy sposób prowadzenia lekcji, potwierdzają, że narzędzia TIK stosowane są na wszystkich lekcjach, sami uczniowie się tego domagają. Uczniowie są zadowoleni również z tego, że do celów dydaktycznych mogą na terenie szkoły używać również swoich telefonów komórkowych.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele swoje opinie zamieszczają na prowadzonych przez siebie blogach, np. blogiceo.nq.pl/mlawasp7/. Działania szkoły pozytywnie oceniają rodzice. Wyrażają to podczas spotkań z dyrektorem, na zebraniach klasowych oraz w czasie dokonywanych podsumowań realizowanych przez klasy projektów z wykorzystaniem TIK. Dali temu również wyraz w formie przekazania szkole swoich dwóch tablic interaktywnych. Dyrektor promuje realizowany przez szkołę program na ternie miasta. Uznanie dla szkoły za podejmowane działania Burmistrz Miasta Mława wyraził podczas sesji Rady Miasta.

Ostateczną formą ewaluacji podjętych przez szkołę zadań będzie Festiwal 2.0 i spotkanie podsumowujące Zespołu 2.0. Zaplanowany jest na 6 czerwca w Dniu Patrona Szkoły, o czym w swoich relacjach napisze koordynator projektu i zapewne blogerki.

Dodam, że blogi prowadzone przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ramach Szkoły z klasą 2.0 cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników projektu. Każdy z blogów został uhonorowany odznakami Aktywnie komentujemy, Uczymy z TIK, Działamy z TIK, Tworzymy materiały edukacyjne.

Dwie nauczycielki za swoje blogi otrzymały tytuł Suernauczycieli 2.0. W szkole dwoje nauczycieli zrealizowało 6 ciekawych i dobrze opisanych zadań, które zostały uznane za dobre praktyki, a szkoła uzyskała tytuł Szkoły eksperckiej.

 

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Jest dobrze, ale jestem przekonana, że będzie jeszcze lepiej. Doświadczenie zdobyte w tym roku zachęci do podejmowania dalszych wyzwań.

Już wiem, że będziemy kontynuować wewnątrzszkolne doskonalenie, prowadzić lekcje otwarte, zaplanujemy działania, aby uaktywnić rodziców, zmodernizujemy łącze internetowe, sale, szczególnie klas I-III, wzbogacimy w projektory i tablice multimedialne. Planujemy wprowadzenie dziennika internetowego. Będę monitować realizację zadań, promować i nagradzać nauczycieli i uczniów aktywnych, odnoszących sukcesy.