Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej - Szkoła na platformie-realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Ewa Latoch-Sprycha (ewals) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Krzywdzie, Krzywda (zaawansowany harmonogram)

Źródło: Ewa Latoch - Sprycha

Kategoria: Szko?a na platformie

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planami i ustaleniami. Zadanie realizowane w tym roku to „Szkoła na platformie”. Wybór tego zadania ustaliłam wraz z zespołem 2.0 podczas spotkania otwierającego dnia 22 października 2013 r. (wtorek) po wcześniejszym zasięgnięciu opinii od grona pedagogicznego (mieli się ustosunkować do  możliwych zadań do wyboru spośród zadań dla dyrektora, pomijając już realizowane we wcześniejszych edycjach programu). Decyzja ta była związana ze stopniowym wprowadzaniem dziennika elektronicznego w naszej szkole. W celu realizacji tego zadania umożliwiłam nauczycielom dostęp do platformy poprzez podpisanie umowy wdrożenia Platformy Edukacyjnej nSzkoła w naszej szkole. Wyznaczyłam koordynatora ds. platformy, który założył platformę dla naszej szkoły. Następnie nauczyciele założyli na platformie własne konta. Koordynator platformy powiązał konta nauczycielskie ze szkołą i klasami w których uczą nauczyciele. Zobowiązałam nauczycieli do samodzielnego lub w grupach prześledzenia obsługi i możliwości platformy.  Od momentu uruchomienia platformy (po przyłączeniu kont) nauczyciele mogli prowadzić równolegle oprócz dziennika tradycyjnego dziennik elektroniczny poznając w ten sposób jego funkcje i ucząc się obsługi platformy. Oprócz korzystania z funkcji dziennika nauczyciele korzystali z pozostałych funkcji jakie daje platforma w sposób każdemu najbardziej odpowiadający. Na bieżąco przypominałam nauczycielom o platformie i konieczności ćwiczenia jej obsługi, by było jak najmniej problemów po wprowadzeniu dziennika elektronicznego. Ta świadomość była dla nich wszystkich wystarczająca motywacją do podejmowania działań na platformie. W związku z tym, że nauczyciele uczestniczący w projekcie Szkoła z Klasą 2.0 zostali zobowiązani do zrealizowania zadań na platformie w formie zamieszczenia na niej materiałów (np. scenariuszy zajęć, warsztatów, materiałów dodatkowych na zajęcia, ćwiczeń, testów, tekstów, zdjęć, krzyżówek, plików), każdy nauczyciel Zespołu Szkoła z Klasą 2.0 zamieścił na platformie po jednym scenariuszu działań prowadzonych w ramach Szkoły z Klasą 2.0. I tak pojawiły się scenariusze: odwróconych lekcji (2) – obydwa z matematyki; „uczymy innych” (2) – jeden z religii, drugi z historii; UFoNu – z języka angielskiego, projektów edukacyjnych (3) – jeden z przyrody, drugi z informatyki, trzeci z edukacji wczesnoszkolnej. Podczas realizacji zadania na bieżąco nadzorowałam czy funkcjonowanie platformy jest poprawne i nie sprawia kłopotów technicznych. Byłam w systematycznym kontakcie z koordynatorem, ten z kolei z pracownikami nSzkoła. Obserwowałam platformę podczas własnych wejść pod kątem korzystania z niej nauczycieli (ilość wejść, zamieszczanie materiałów). W międzyczasie pracowałam nad zorganizowaniem dla wszystkich nauczycieli szkolenia bezpośredniego w szkole, które zostało poprowadzone w dniu 1 marca 2014 przez pracownika platformy nSzkoła. Termin był przesuwany przez organizatorów z różnych przyczyn, ale po wielu trudach szkolenie doszło do skutku.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Najbardziej jestem zadowolona z tego, że udało się uruchomić i wdrożyć platformę.
Nauczyciele wykazali się dużym zaangażowaniem. Mimo tego, że początkowo byli sceptycznie nastawieni zaczęli dostrzegać zalety platformy. Nauczyciele stroniący od TIK dzięki platformie zostali wdrożeni do aktywności w obszarze technologii informacyjno – komunikacyjnej. Obowiązek podejmowania działań na platformie zmobilizował ich do działania i uświadomił jak wiele możliwości i korzyści daje platforma - szkole, uczniom, im samym. Cieszę się z tego, bo były to moje główne cele przy realizacji działania.
Ponadto udało się wzbogacić zasoby szkoły w 2 tablice interaktywne (w tym jedna mobilna), dzięki który możliwości prowadzenia lekcji interaktywnych (przygotowywanych na platformie) znacznie wzrosły (w sumie jest 4 tablice interaktywne) oraz wyposażyć kolejne 3 pracownie w komputery dla nauczyciela.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Uważam, że sposób postępowania w tym zadaniu był poprawny. Jednak należy zobowiązać wszystkich nauczycieli do zamieszczania materiałów na platformie. Wtedy wzrośnie zainteresowanie tym co jest zamieszczane oraz motywacja do dzielenia się swoim dorobkiem. Do zamieszczania materiałów zaangażowanych było tylko kilku nauczycieli, poprzez brak obowiązku dla pozostałych nie pojawiły się inne materiały. Uważam też, że należy bardziej uświadomić nauczycieli na wielowymiarowość użytkowania platformy (m.in. oszczędność papieru; oszczędność czasu; brak obaw, że materiał zaginie, skasuje się; doskonały przepływ informacji; łatwe tworzenie lekcji  testów). Ponadto należy zobowiązać nauczycieli do prowadzenia lekcji interaktywnych z wykorzystaniem narzędzi platformy, np. poprzez wymóg prowadzenia w ten sposób lekcji obserwowanej przez dyrektora po wcześniejszym ustaleniu terminu lub lekcji otwartej dla innych nauczycieli.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Zdania na ten temat są różne, ale raczej pozytywne. Pewne zastrzeżenia pojawiły się od osób unikających pracy z komputerem z powodu niewystarczających umiejętności w zakresie TIK. W większości użytkownicy platformy przyznali, że dzięki temu mogli rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie TIK, wymieniać się informacjami, materiałami. Pojawiły się też komentarze, że praca na platformie wymaga więcej czasu i pracy. Argumentem przeciwnym były zdania, że raz wypracowane materiały mogą służyć bardzo długo i mogą być poddawane modyfikacjom dostosowującym materiały do potrzeb własnych. Informacje zwrotne pochodzą z rozmów z nauczycielami, z analizy ilości wejść na platformę i ilości zamieszczonych zasobów.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Uzyskany efekt będzie podtrzymywany poprzez zachęcanie wszystkich do regularnego korzystania z platformy i umieszczonych na niej zasobów (m.in. ogłoszeń zamieszczanych przez dyrektora). Ponadto będzie położony nacisk na wymianę informacji pomiędzy uczestnikami za pośrednictwem  platformy oraz na rozbudowywanie platformy poprzez zintensyfikowanie zamieszczanych na niej materiałów. Dodatkowym wymogiem będzie przeprowadzenie lekcji interaktywnych utworzonych na podstawie narzędzi jakimi dysponuje platforma (obserwowanej przez dyrektora lub otwartej dla nauczycieli). Na częstotliwość użytkowania platformy wpłynie na pewno pełne wprowadzenie e-dziennika i jego pełne funkcjonowanie ponieważ "zmusi" to wszystkich do regularnego odwiedzania platformy. Wdrożenie dziennika umożliwi także udział w platformie uczniów i rodziców. W związku z tym dołożę wszelkich starań by dziennik ten zaczął w pełni funkcjonować, a przez to cała platforma, która wspiera proces nauczania, pozwala maksymalnie zindywidualizować sposób przekazywania wiedzy oraz dostosować proces nauczania do możliwości i sposobu przyswajania wiedzy przez ucznia. Znacząco wpłynie to na rozwój szkoły i podniesie jej poziom kształcenia.