Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora - realizacja (Zadanie dyrektora - realizacja)

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Wybraliśmy zadanie: Pomysł na e-szkołę.

1.1.W dniu 30 października 2013 roku odbyła się dyskusja w gronie nauczycieli na temat wykorzystania technik multimedialnych w nauczaniu. Na spotkaniu ustaliliśmy sposoby i formy stosowania TIK-u w pracy z uczniami. Przeanalizowaliśmy zasoby szkoły, które umożliwiłyby realizację przyjętych planów.

1.2. W październiku  2013 roku została przeprowadzona w szkole inwentaryzacja środków trwałych. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny. Okazało się, że szkoła dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi i centrum multimedialnym,  wyposażonymi w sumie w 42 komputery. Nauczyciele mają do dyspozycji 21 laptopów z dostępem do Internetu, 5 tablic interaktywnych oraz  projektory multimedialne -10  , telewizory -13, odtwarzacze DVD i radioodtwarzacze CD. W szkole jest  Wi-Fi, jednak dostępne tylko dla nauczycieli.

1.3. i 1.4. Począwszy od listopada 2013 roku opracowywałam comiesięczne grafiki umożliwiające pełniejsze wykorzystanie  sal  komputerowych i klasopracowni wyposażonych w tablice multimedialne do prowadzenia zajęć. Nauczyciele chętnie  prowadzili  zajęcia w tych gabinetach. W pracowniach komputerowych odbyło się dodatkowo 85 godzin zajęć lekcyjnych, głównie z języka niemieckiego i angielskiego, geografii, fizyki, języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie oraz biologii. W gabinetach wyposażonych w tablice interaktywne  przeprowadzono  kilkanaście dodatkowych lekcji – godziny wychowawcze, lekcje z zakresu edukacji zdrowotnej i edukacji dla bezpieczeństwa.

1.5. Pod koniec roku 2013 w bibliotece szkolnej przygotowano e- kącik. W tym celu zakupiono sprzęt do odtwarzania audio i e – booków oraz doposażono bibliotekę w audio i e- booki. W tej chwili szkoła dysponuje 101 książkami audiowizualnymi oraz 10 książkami w formacie dźwiękowym.

1.6. Szkolny Festiwal Nauki został wpisany do kalendarza szkolnego i odbędzie się 30 maja bieżącego roku. Część z zaplanowanych projektów będzie wykorzystywała TIK w formie prezentacji multimedialnych, a w przygotowaniach do tych projektów uczniowie wykorzystują zasoby internetowe, korzystają z programów do obróbki zdjęć i tekstu, konsultują się miedzy sobą i nauczycielami drogą elektroniczną.

1.7. Dziennik elektroniczny w naszej szkole funkcjonuje już od kilku lat. Jednak w tym roku szkolnym postanowiliśmy szerzej wykorzystać funkcje oferowane przez wydawcę.  Od drugiego semestru wszyscy nauczyciele wprowadzili rozkłady materiału do nauczanych przedmiotów do zasobów dziennika elektronicznego, dzięki czemu dyrektorowi łatwiej nadzorować realizację podstawy programowej, a nauczycielom zastępującym nieobecnego   orientować się w realizacji kolejnego tematu. Rodzicom i uczniom (szczególnie nieobecnym na lekcjach) daje informacje o realizowanych tematach. Wcześniej zastępstwa były ogólnie dostępne na stronie szkoły, a dzięki nowej funkcji dziennika elektronicznego, informacje docierają tylko do zainteresowanego nauczyciela, uczniów  i rodziców.

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 6 nauczycieli wysyła uczniom zadania drogą elektroniczną i oczekuje od ucznia informacji zwrotnej również tą drogą.

1.8. W tym roku szkolnym wzbogacono dwie klasopracownie o tablice interaktywne, wyposażono 7 nauczycieli w laptopy, a do pracowni komputerowych zakupiono  4 komputery stacjonarne.

1.9. W gronie nauczycielskim jest grupa osób biegle posługujących się nowoczesnymi technologiami  informacyjnymi. Nauczyciele ci chętnie wspierają kolegów, którzy mają trudności z obsługą sprzętu multimedialnego. Prowadzili dla nich lekcje otwarte oraz  szkolenia  w zespołach przedmiotowych.

W drugim semestrze odbyło się szkolenie rady pedagogicznej z obsługi nowych funkcji dziennika elektronicznego.

Kilkoro nauczycieli ukończyło e- learningowe szkolenia poszerzające ich kompetencje np: nauczyciel matematyki „Kurs obsługi programu GeoGebra”, „Tworzenie materiałów dydaktycznych na lekcje matematyki i fizyki”, nauczyciel plastyki/muzyki „Logodydaktyka w szkole- innowacyjna koncepcja wychowania i kształcenia”, nauczyciel języka niemieckiego „ Uczeń aktywny na lekcji języka niemieckiego…. Łatwo powiedzieć?”, nauczyciel języka niemieckiego „Taktyka na dyslektyka”.

Jeden z nauczycieli wziął udział w szkoleniu poszerzającym kompetencje w zakresie TIK-u organizowanym przez CEO pod nazwą „Google Aps”.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Nasza szkoła, przystępując do projektu, podjęła się  wielu zadań. Jesteśmy dumni, że wszystkie udało nam się zrealizować. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z tego, że wszyscy nauczyciele umieją   obsługiwać dziennik  elektroniczny  ze wszystkimi możliwościami, które oferuje wydawca. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to na zrezygnowanie z tradycyjnego dziennika lekcyjnego od nowego roku szkolnego.

Powodem do zadowolenia jest również fakt, że więcej  lekcji jest prowadzonych z użyciem nowoczesnej technologii , co uatrakcyjnia  je  i ułatwia zrozumienie uczniom trudnych zagadnień poruszanych na zajęciach.  Cieszymy się, że część nauczycieli pokonała swój strach przed „nowym”  i wykorzystuje TI na swoich lekcjach.

Wdrożenie programu „Szkoła z klasą 2.0” stało się inspiracją do udziału w przedsięwzięciach wykorzystujących TIK np.:

  • „Kamera!Akcja 2.0!”,  
  • założenie szkolnej strony na  Facebooku.
 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Moim zdaniem nie do końca swoją rolę spełnił e- kącik w bibliotece szkolnej. Z analizy ankiety przeprowadzonej wśród uczniów wywnioskowaliśmy, że nasi gimnazjaliści  w znikomym stopniu korzystają z elektronicznych zasobów biblioteki. Myślę, że uczniowie nie wiedzą, że biblioteka szkolna dysponuje takimi materiałami. W przyszłym roku szkolnym należy zwrócić uwagę, by nauczyciele biblioteki i języka polskiego bardziej popularyzowali taką  formę zdobywania wiedzy wśród uczniów.

Chcielibyśmy, aby od września 2014 roku uczniowie współtworzyli szkolną stronę na Facebooku.

Już w tym roku szkolnym na lekcjach języka polskiego uczniowie posługiwali się własnymi tabletami, szczególnie podczas omawiania lektur. Brak dostatecznej ilości lektur w wydaniu książkowym nie może uniemożliwić uczniom aktywnego udziału w lekcji. Dzięki temu młodzi ludzie uświadamiają sobie, że  sprzęt multimedialny nie służy tylko do celów towarzyskich i rozrywkowych. Dostrzegają,  że jest to doskonałe źródło do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zamiłowań i zdolności.

 

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

W maju b. r. zostały przeprowadzone dwie  ankiety na temat wykorzystania TIK –u  w szkole. W  opinii 28 nauczycieli stosowanie TIK-u może podnieść efektywność kształcenia.  23 spośród badanych nauczycieli wypowiedziało się, że już korzysta z TI,  prowadząc swoje zajęcia. Zdaniem nauczycieli  uczniowie bardziej angażują się w uczenie się podczas lekcji, gdy  stosowane są  prezentacje multimedialne, multibooki i oprogramowania multimedialne podręczników. Potwierdzają to ankiety przeprowadzone wśród uczniów. Tego samego zdania jest   60% gimnazjalistów. 

 

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

W przyszłym roku szkolnym będziemy prowadzić tylko dziennik elektroniczny. Aby lepiej wykorzystywać pracownie komputerowe i sale z tablicami multimedialnymi,  będziemy kontynuować prowadzenie grafików z dostępnością tych gabinetów. Planujemy zorganizować  wśród uczniów grupę, która będzie współtworzyła wraz z nauczycielami szkolnego Facebooka.  Zamierzamy również przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną na temat zasobów naszej szkolnej biblioteki. To zagadnienie zaprezentuje  także nauczyciel  biblioteki na lekcjach bibliotecznych.