Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasz pomysł na e - szkołę (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Artur Cembik (ce.art) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum, Kołbacz (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Nasz pomys? na e-szko??

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Wprowadzenie TIK do szkoły to konieczność podyktowana nieuchronnością ekspansji nowych form komunikacji mędzyludzkiej. Wniosek ten legł u podstaw zadań mojej szkoły nie tylko na biezący rok, ale i najbliższą przyszłość. Nauczyciele na radach pedagogicznych, a uczniowie i rodzice na zebraniach byli na bieżąco informowani z wdrażania zadań zaplanowanych w programie Szkoły z klasą 2.0. Zgodnie z założeniem przeprowadzono inwentaryzacją sprzętu multimedialnego, a ja specjalnym zarządzeniem (8/14) skłoniłem nauczycieli do właściwego dysponowania sprzetem multimedialnym w szkole. Dodatkowo w pokoju nauczycielskim zawisł harmonogram - projekt wykorzystywania TIK w szkole, który był respektowany przez grono pedagogiczne. Nawiązałem współpracę z firmą Librus oraz zacieśniłem kontakty z wydawnictwami i administratorem sieci szkoły w zakresie lepszego wykorzystywania TIK na zajęciach. Zadanie to w bieżącym (lecz również w przyszłym) roku szkolnym było jednym z priorytetów planu nadzoru pedagogicznego - pod kątem TIK dyrekcja obserwowała lekcje i zajęcia pozalekcyjne 16 nauczycieli. Zadbałem o doskonalenie grona w zakresie TIK (5 z nich - Nauczycielska Akademia Internetowa, 8 - ocenianie kształtujące z wykorzystaniem TIK; wszyscy - realizacja zadań projektu "Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych" i in.). TIK pojawiły się na szkoleniowych i zwykłych radach pedagogicznych (słowa poparte ich wizualizacją). Zadanie udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu wszystkich klientów szkoły.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Nasze sukcesy:

1. Dokończyliśmy pełną komputeryzację szkoły i doprowadzenie łącz do każdego pomieszczenia i wszystkich klas w obiekcie.

2. TIK są wykorzystywane podczas imprez i uroczystości szkolnych, co jest udokumentowane na stronie internetowej szkoły i organu prowadzącego.

3. Za pośrenictwem koordynatora Pomeranii udało się w maju zrealizować warsztaty polsko - niemieckie "Jesteśmy tacy sami", gdzie młodzież swobodnie wykorzystywała TIK w grupach projektowych.

4. Nuczyciele (nawet ci niechętni nowoczesnym technologiom) częściej wykorzystują TIK na swoich lekcjach, korzystają z zasobu sprzętu szkoły; podsumowywaniu ankiet, wnioskom z pracy nauczycieli zawsze towarzyszy prezentacja multimedialna (na z tematów: Prace domowe lub Informacje zwrotne dla uczniów) - dawniej tego nie było.

5. Uczniowie wykorzystują w sposób bardziej naturalny (zgodnie z wypracowanym kodeksem) TIK na lekcjach nie tylko informatyki ale i na innych przedmiotach, np. j. polskim (wywiad z ciekawym człowiekiem zarejestrowany na smartfonie, tablecie lub kamerze), historii (zbieranie materiałów do poranka patriotycznego z okazji 3 Maja) czy w zajęciach bibliotecznych (ankieta na temat czytelnictwa i jej podsumowanie) - mogą wypożyczać sprzęt do domu w celu przygotowania materiałów do pracy.

6. Nauczyciele lepiej i chętniej współpracują z sobą w zakresie wykorzystywania TIK w zespołach przedmiotowych i na lekcjach.

7. Klasa II z najlepszą średnią ocen na I półrocze bierze udział w projekcie: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (comiesięczne wyjazdy do kina studyjnego), a obejrzane obrazy inspirują uczniów do działalności z wykorzystaniem TIK (np. po filmie "Paranoid Park" twarzyli sami impresję filmową na zadany temat z wykorzystaniem dostępnych multimediów).

Przed nami szkolna debata z TIK - iem, którą planujemy przeprowadzić w czerwcu br.

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Musimy popracować jeszcze nad:

1. Lepszym wykorzystywaniem TIK na zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych a także w pracach szkolnej świetlicy (zadanie to znajdzie się w planie nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny).

2. Pozyskaniem większej ilości uczniów i rodziców w celu współpracy w realizacji zadań związanych z TIK (teraz zaangażowało się prezydium RR).

3. Przekonaniem nauczycieli, że telefon w rękach ucznia na lekcji nie musi oznaczać lekceważenia ich przedmiotów (należy częściej zapraszać nauczycieli na lekcjie otwarte z wykorzystaniem TIK przygotowane przez ich kolegów).

Dla naśladowców: Należy bardzo dokładnie opracować zasady szkolnego Kodeksu 2.0, aby w przyszłości uniknąć dwuznaczności i nadużyć. Dokument ten winien być dostępny dla wszystkich i respektowany przez ogół społeczności uczniowskiej. W kwestiach spornych zawsze on stanowi dobry punkt odniesienia.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Ocena projektu Szkoła z Klasą 2.0 w Zespole Szkół w Kołbaczu:

a/ uczniów - wychowawcy 3 klas przeprowadzili wśród uczniów ankietę na temat: Jak TIK wpływa na zmianę charakteru zajęć i postaw uczniów? - 98% wypowiedziało się pozytywnie (lekcje są fajniejsze, bardziej atrakcyjne; uczniowie angażują się, przez co są współodpowiedzialni za przebieg lekcji; w przyszłości chcieliby więcej tego typu metod i form pracy) - wnioski zostaną zaprezentowane radzie pedagogicznej na radzie podsumowującej rok szkolny oraz uczniom i rodzicom w postaci informacji zwrotnej;

b/ rodziców - w I semestrze przeprowadzono ankietę wśród rodziców wszystkich klas naszej szkoły: Czy jesteś za wprowadzeniem dziennika elektronicznego? (prawie wszyscy rodzice są za a także zobowiązują się przyjąć zmianę warunków organizacji pracy szkoły wynikającą z tego tytułu. Oprócz tego podsumowano projekt SzK 2.0 na zebraniu Rady Rodziców, którzy stwiedzili, że wymógł on wprowadzanie innowacji dydaktyczno - wychowawczych w szkole. Rodzice bardzo pozytywnie odnieśli się do tej akcji;

c/ nauczycieli - na bieżąco zbieramy informacje na powyższy temat na podstawie wywiadów z nauczycielami oraz rozmów na radach pedagogicznych (przed nami rada, podczas której wyświetlony będzie film "Być czy mieć"; chcemy, by on sprowokował nas do dyskusji na temat misji pracy nauczyciela; całości pragniemy nadać formę szkolnego DKF - u);

d/ organ prowadzący - raporty z kontroli i wizyty organu prowadzącego w szkole skutkują pozytywnymi opiniami na temat wykorzystywania TIK zgodnie z ich przeznaczenie (szkoła nasza uczestniczy w projekcie "Szkoła Odkrywców Talentów", gdzie uczniowie - oprócz projektów gimnazjalnych - mogą eksponować efekty pracy dodatkowej z wykorzystaniem TIK.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Uzyskane efekty działań szkoły w zakresie przystąpienia do projektu Szkoła z Klasą 2.0 byłe możliwe dzięki konsekwentniej i terminowej realizacji przyjętych zadań. Szkoda byłoby zmarnować to, co już zostało wypracowane, dlatego pragniemy dotychczasowe obszary działań wzbogacać o nowe doświadczenia. W związku z tym planujemy:

1. Wprowadzić e - dziennik (bazę już mamy, teraz trzeba będzie popracować nad zmianą mentalności i przyzwyczajeń pedagogów).

2. Wykorzystywać TIK w nowych projektach, do których przystępuje szkoła, tj. "Szkoła Współpracy" (dla nauczycieli, uczniów i rodziców - startujemy od czerwca br.) czy "Lekcje z SITA (innowacje w nauczaniu języków obcych - szkoła jako jedna z 13 w Polsce została zakwalifikowana do projektu w następnym roku szkolnym).

3. "Wychodzić" z TIK z klas i chętniej wykorzystywać je w imprezach nie tylko szkolnych ale i gminnych, środowiskowych (np. lekcje czytania dla mieszkańców czu Noc z fizyką - takie m. in. mamy plany).

Oczywiście wciąż będziemy monitorować wykorzystywanie TIK na zajęciach oraz sposób wykorzystywania sprzętu przez jak największą liczbę nauczycieli i uczniów.