Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Nasz pomysł na e-szkołę. (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Aleksandra Łebek-Jurgielewicz (jurgielola) dyrektor

Szkoła: SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8, Częstochowa (podstawowy harmonogram)

Źródło: www. szkoły, dokumentacja szkolna zdjęcia

Kategoria: Nasz pomys? na e-szko??

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Nasza szkoła przystępując do projektu „Szkoła z klasą” wybrała zadanie Nasz pomysł na e-szkołę. Zaplanowaliśmy  następujące zadania:
Ustalenie harmonogramu korzystania z pracowni komputerowej oraz laptopów.
Ponieważ szkoła nie dysponuje wystarczającą ilością laptopów dla nauczycieli opracowałam grafik korzystania ze sprzętu. Przypisałam każdego laptopa do dwóch nauczycieli starając się tak dobrać pary, aby optymalnie mogli z nich korzystać np. nauczyciel przyrody (cały etat) razem z nauczycielem matematyki ( niepełny etat). Laptopy przechowywane są w jednym miejscu w kasie pancernej na zapleczu sekretariatu. W ciągu dnia nauczyciele pobierają je i zwracają  po zakończonych zajęciach, dzięki czemu zawsze można ustalić kto brał, kto nie oddał i kto z niego korzystał. Ponadto w trosce o właściwe funkcjonowanie sprzętu przy każdym laptopie jest lista zadań  z terminarzem z jaką częstotliwością należy laptop skanować, aktualizować program antywirusowy, przeprowadzać defragmentację czy oczyszczanie dysku. Wykonane zadanie nauczyciele potwierdzają wpisaniem daty i podpisem. Ustalono także grafik korzystania z pracowni komputerowej ujmując w nim godziny wolne po lekcjach zajęć komputerowych nauczyciela  informatyki. Wszyscy zainteresowani zostali przeszkoleni jak logować się na stanowiska komputerowe w szkolnej pracowni.
 Zaplanowanie na cały rok lekcji otwartych dla rodziców z wykorzystaniem multimediów.

Każdy nauczyciel w ciągu roku  szkolnego przygotował lekcję otwartą dla rodziców, na którą też zaproszeni zostali nauczyciele. Godziny lekcji ustalono tak, aby grupa 4-5 nauczycieli  mogła je obserwować( rada liczy 25 nauczycieli). Jako dyrektor uczestniczyłam w każdej lekcji ( w dwóch przypadkach był obecny wicedyrektor). Wszystkie lekcje były przeprowadzone z wykorzystaniem laptopa, projektora, ekranu. Jeden nauczyciel korzystał z tablicy interaktywnej, z wizualizera. Prowadzący lekcje otwarte wykorzystywali własne materiały np. prezentacje, zasoby internetowe, programy multimedialne, które  posiada szkoła lub materiały z płyt CD dołączone do podręczników.    Niestety nie na każdej lekcji byli obecni rodzice, tłumacząc to pracą zawodową. Harmonogram zajęć w załączniku. Poza tym dla rodziców zorganizowano także spotkania w auli, gdzie w formie prezentacji zostali zapoznani z nowymi przepisami oświatowymi, szczepieniami  ochronnymi przewidzianymi w programie zdrowotnym.
Zorganizowanie dla nauczycieli szkoleń doskonalących w dziedzinie stosowania i wykorzystania na lekcji laptopa, projektora, tablicy interaktywnej, wizualizera – udział w projekcie Aktywna edukacja

Szkolenie dotyczące korzystania ze sprzętu szkolnego na początku roku szkolnego  przeprowadził nauczyciel informatyki. Ponadto szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do projektu Aktywna edukacja ( w skład zespołu aktywnej edukacji wchodzi dyrektor, koordynator zespołu – nauczycielka przyrody oraz dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka języka polskiego, matematyki, historii i języka polskiego. W sumie zespół liczy 7 osób. W projekcie tym planowane są etapami zadania dotyczące wykorzystania TIK w szkole, a sami nauczyciele podnoszą swe umiejętności komputerowe samodoskonaląc się na tzw. „samouczkach”, czyli filmikach prezentujących różne programy. Ponadto nauczyciele są przypisani do zespołów, w ramach których odbywają się spotkania w sieci, czyli wzajemna wymiana doświadczeń w stosowaniu TIK. Pozostali nauczyciele według potrzeb doskonalą się indywidualnie korzystając z ofert palcówek doskonalenia.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami TIK między nauczycielami

Przez cały rok szkolny nauczyciele ze sobą współpracują poprzez wymianę wiedzy i  doświadczeń. Dzieje się to  poprzez udostępnianie swoich zasobów, uczestniczenie w lekcjach otwartych. W ramach trzech zespołów przedmiotowych, mają okazję do wspólnego opracowywania materiałów czy poznania zasobów innych. Często podczas posiedzeń rady pedagogicznej poświęcamy czas na wzajemną wymianę doświadczeń. Jako dyrektor, po każdym szkoleniu, w którym uczestniczę przedstawiam radzie pedagogicznej nowe poznane rozwiązanie np. praca w chmurze po szkoleniu w Gliwicach „Google Apps”.  Każde zebranie rady pedagogicznej prowadzone jest  z wykorzystaniem laptopa i projektora. Wszystkie materiały prezentowane są w wersji elektronicznej. Sieć wi-fi w szkole pozwala też w każdej chwili skorzystać z zasobów internetowych. W tym roku szkolnym wprowadziliśmy także zwyczaj organizowania zebrań z rodzicami przy wykorzystaniu TIK. Była to okazja do dzielenia się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem między nauczycielami, a rodzice zostali w ciekawy sposób poinformowani o zmianach w statucie i zobaczyli jak można korzystać z nowej strony internetowej naszej szkoły. Zaangażowanie uczniów przy przygotowywaniu, prowadzeniu lekcji, uroczystości szkolnych  z TIK.

Nasi uczniowie, zwłaszcza z klas IV-VI,  chętnie się angażują w przygotowanie uroczystości czy lekcji z TIK. W tym roku szkolnym zaczęliśmy od zorganizowania debat klasowych, na których uczniowie opracowali w formie prezentacji klasowe kodeksy. Większość uroczystości szkolnych przygotowujemy wykorzystując sprzęt multimedialny w szkolnej auli. W zasadzie odeszliśmy od przygotowywania tradycyjnej dekoracji przypinanej szpilkami. Wszyscy nauczyciele, którzy są odpowiedzialni za daną uroczystość lub podsumowanie konkursu przygotowują prezentację stanowiącą tło do inscenizacji czy wystąpień wykorzystując umiejętności swych uczniów. Uczniowie przygotowali slajdy, zdjęcia do wielu imprez szkolnych w tym:  Rozpoczęcie roku szkolnego, Pasowanie na pierwszoklasistę, Dzień Edukacji, Odzyskanie Niepodległości, Świąteczna gwiazdka, konkurs Jestem widoczny na drodze, Tydzień Kultury, Uroczyste powitanie wiosny, Finał szkolnego konkursu Omnibus, Święta wielkanocne w naszej szkole, Konstytucja 3 Maja, Podsumowanie Międzyszkolnego konkursu literackiej twórczości  dziecięcej na wiersz i opowiadanie 2014.(  http://www.spnr8hposwiatowskiej.czest.pl/ zakładka Informacje, podzakładka  Z życia szkoły). W tym roku biorąc pod uwagę nasz udział w Szkole z klasą , Aktywnej edukacji coroczny Tydzień Kultury zaplanowaliśmy z wykorzystaniem multimediów. Odbywał się on pod hasłem : „Kultura języka i komunikowania się”. Uczniowie klas IV-VI nagrywali szkolną kamerą cyfrową scenki dialogów w języku literackim i młodzieżowym prezentując je podczas podsumowania projektu.
Uczniowie bardzo aktywnie włączali się w przeprowadzenie kampanii „ Poznaj przyszłą szkołę”, podczas której gościliśmy przedszkolaków na różnych zajęciach. Większość zajęć prowadzona była z pomocą uczniów i wykorzystaniem TIK.W załączeniu zdjęcia i link do strony   http://www.spnr8hposwiatowskiej.czest.pl/ zakładka Informacje, podzakładka  Kampania Poznaj przyszłą szkołę> 24- 28  lutego odbywał się w naszej szkole „Tydzień Kultury”, który przebiegał pod hasłem „Kultura języka i komunikowania się”. 
Zorganizowanie klubu wsparcia dla nauczycieli i uczniów, w którym uczniowie będą mogli prezentować swoje umiejętności i pomysły i przekazywać je nauczycielom.

W celu nawiązania współpracy między nauczycielami a uczniami zorganizowaliśmy cykliczne spotkania klubu wsparcia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela informatyki. Raz w tygodniu w pracowni komputerowej spotykali się zainteresowani nauczyciele i chętni do pomocy uczniowie. Wspólnie przygotowywali potrzebne do zajęć zdjęcia, prezentacje, wykresy. Z pomocy tej najczęściej korzystali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, których wspierali pomysłami i dzielili się umiejętnościami uczniowie klas starszych. Podczas tych zajęć wspólnie redagowali kolejne numery  gazetki szkolnej „Luzak”.

Organizowanie konkursów szkolnych dla uczniów  i udział naszych uczniów w konkursach międzyszkolnych wykonanych techniką komputerową.

W bieżącym roku szkolnym odbyło się kilka konkursów z wykorzystaniem techniki komputerowej. Był to konkurs na kartkę bożonarodzeniową, kartkę wielkanocną ( w załączeniu zdjęcie). Przeprowadzono także konkurs na pomoc do zajęć dla klas I-III. Uczniowie wykonywali prezentację multimedialną na podane tematy np.  instrumenty muzyczne i ich dźwięki, odgłosy ptaków, zwiastuny wiosny, zboża itp. W naszej szkole zorganizowano Międzyszkolny Konkurs grafiki komputerowej o tematyce przyrodniczej „Zimą dokarmiamy zwierzęta w lesie”
(http://www.spnr8hposwiatowskiej.czest.pl/zakładka Informacje, podzakładka  Nasze sukcesy).

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

Na pewno udało się zaktywizować nauczycieli do korzystania z TIK. Zdecydowana większość wie, że TIK jest wpisany w codzienny rytm pracy nowoczesnej szkoły, a za taką uważam swoją szkołę. Najbardziej jestem zadowolona, że zaplanowane zadania wykonaliśmy, a ponadto zaangażowaliśmy się w pracę z TIK, choć na razie jako obserwatorów rodziców naszych uczniów

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Myślę, że w przyszłym roku postaram się zachęcić innych nauczycieli do korzystania z tablicy interaktywnej. Większą uwagę chciałabym zwrócić na pracę nauczycieli w chmurze. Postaram się dokupić jeszcze 2-3 laptopy, aby jeszcze bardziej zwiększyć dostępność dla nauczyciela zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z nich codziennie.

Moja przestroga dla innych: zbyt dużo zadań powoduje zmęczenie i chaos w działaniu. Miałam chwilę, że gubiłam się i moi nauczyciele również, w terminach, zadaniach, co? ,gdzie?, kiedy? z jakiego projektu?. Ten rok był bardzo intensywny i odczuliśmy to wszyscy.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Na podstawie rozmów z rodzicami, nauczycielami, uczniami  wnioskuję, że wszyscy są zadowoleni z tego, że w szkole tyle się dzieje na rzecz wykorzystania TIK. Zgodnie uważają, że to bardzo zachęca, aktywizuje uczniów, motywuje do nauki. Prowadzony monitoring potwierdza zasadność wprowadzonego harmonogramu, podziału sprzętu, który jest przemyślany i sprawdza się. W porównaniu do ubiegłego roku zdecydowanie wzrosła liczba zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli, zwiększyła się atrakcyjność zajęć. Nauczyciele chętniej i częściej wykorzystują TIK w pracy.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Myślę, że w przyszłym roku utrzymam zwyczaj organizowania lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli. To bardzo dobra forma wymiany doświadczeń i pokazania rodzicom jak nowoczesna jest nasza  szkoła i jak się zmieniała na przestrzeni ostatnich lat. Na stałe wpisane pozostanie wykorzystanie TIK przy organizowaniu imprez szkolnych. Nie możemy stać w miejscu. Widzę potrzebę rozbudowania bazy poprzez zwiększenie ilości stanowisk komputerowych w pracowni, zakup kolejnych laptopów, zakup kolejnej tablicy interaktywnej. W nieco dalszej przyszłości planuję e-dziennik i platformę  dla uczniów, rodziców i nauczycieli.