Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

W kierunku e-nauczycieli (Zadanie dyrektora - realizacja)

Autor: Jolanta Rudka (dyrektor zespołu) dyrektor

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 10, Piasek (zaawansowany harmonogram)

Źródło: własne

Kategoria: Nasi e-nauczyciele

Raz jeszcze podaj kategorię zadania. Jak przebiegała jego realizacja? Odnieś się do konkretnych punktów, które zaplanowałeś/aś wcześniej.

Wybrałam kategorię nasi e-nauczyciele. Zaplanowane były warsztaty dla nauczycieli z zagadnień związanych z obsługą Gooogle Apss (poczta, dysk, Picasa) prowadzone przez nauczycieli oraz warsztaty dla nauczycieli i rodziców prowadzone przez uczniów.

Warsztaty dla nauczycieli zostały zaplanowane na czas rekolekcji wielkopostnych. Zanim został ustalony zakres tematyczny nauczyciele informatyki rozmawiali z innymi nauczycielami o ich potrzebach z zakresu TIK oraz zapisywali własne spostrzeżenia, np. ze sprawozdań nauczycieli czy składania protokołów. Na podstawie tych informacji zostały wybrane tematy do przepracowania na szkoleniu prowadzonym przez nauczycieli. Do szkolących dołączyła nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego, która od dwóch lat prowadzi bloga edukacyjnego. Szkolenie dotyczyło wypełniania sprawozdań i pisania protokołów, blogowania na WordPressie oraz zamieszczania zdjęć na Picassa Web.

Uczennice klasy szóstej w czasie szkolenia przedstawiły nauczycielkom podstawowe informacje o  licencjach CC oraz pobierania zdjęć na tych licencjach z portali internetowych, np. Flirck. Pobrane zdjęcia zostały wykorzystane do stworzenia filmu w Animoto. Nauczycielki miały też możliwość przećwiczenia w Cacoo współtworzenia map myśli.

W maju na szkolenie z TIK zostali zaproszeni rodzice. Inna grupa uczennic z klas piątych i szóstych zapoznała mamy z tworzeniem albumów za pomocą Picassa Web, tworzeniem filmu w Animoto oraz przeróbką zdjęć za pomocą fotoedytora Befunky.

 

Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y?

W tym roku zadziałał efekt synergii. Trudno określić, które efekty są efektem założonych w tym programie działań. Z rozmów z nauczycielami i uczniami oraz opisów na blogach widać, że tablice multimedialne, które są już we wszystkich klasach, są wykorzystywane na większości zajęć. Jest to po części zasługa materiałów multimedialnych, które nauczyciele dostają coraz częściej w pakietach od wydawnictw ale widać, że mają na to także wpływ konkursy (np. GWO – „Między nami czytelnikami”), udział w różnorodnych programach (Etwinning, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła w ruchu) oraz udział w konferencjach promujących TIK w nauczaniu.

Uczniowie uczą się wykorzystywać umiejętności, które zdobywają na zajęciach komputerowych do przedstawiania treści z innych przedmiotów. Często ich umiejętności niejako zmuszają nauczycieli do poznawania nowych narzędzi. W  ramach pracy na lekcji lub zadań domowych powstają komiksy tematyczne, prezentacje,  uczniowie tworzą adaptacje filmowe,  plakaty, reklamy, słuchowiska. Nauczyciele częściej wykorzystują Google Apps do podawania zagadnień do sprawdzianów, wymiany opracowywania różnych zagadnień w formie prezentacji, tworzenia ankiet, przydzielania pracy w grupach. Pojawiają się także blogi z WebQuestami.

Z inicjatywy nauczycieli w czasie wakacji powstanie jeden blog, na którym zostaną zgromadzone wszystkie wykorzystywane w nauczaniu aplikacje internetowe.

Od 9 lat prowadzona jest szkolna strona internetowa. Zawsze był problem z publikacją przez nauczycieli na bieżąco informacji z życia szkoły, klasy. Od czasu szkoleń widać, że większa ilość nauczycieli spróbowała samodzielnie angażować się w prowadzenie strony. Także kilku uczniów oraz przedstawiciela Rady Rodziców zamieszcza wpisy na stronie. Wielu uczniów zaczęło wpisywać komentarze pod wpisami.

Najbardziej zadowolona jestem ze zmiany, która dokonała się w wielu nauczycielach, jedni z nich przełamali się zaczęli w nauczaniu używać narzędzi TIK, inni zaczęli się aktywnie dzielić własnymi doświadczeniami. Widać w zespole większą wolę współdziałania i podziału zadań, które przed nim stoją. 

 

Co należałoby zrobić inaczej? Na co warto by było zwrócić większą uwagę? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Nasza szkoła jest szkołą dwuzmianową. Rekolekcje sprzyjają prowadzeniu szkoleń ale są tylko raz w roku. Niektórzy nauczyciele zawracali uwagę na potrzebę częstszych a krótszych szkoleń.

Należy też przy każdym zamontowaniu tablicy interaktywnej przeprowadzić przynajmniej krótkie szkolenie. Jest to potrzebne, bo mamy różne tablice i obsługuje się je różnie.

 

Jak oceniają to inne osoby zaangażowane w działanie? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do wcześniejszych planów ewaluacji.

Nauczyciele zaangażowani w prowadzenie szkoleń oraz biorący udział w programie oceniają podjęte działania jako konieczne aczkolwiek niewystarczające. Istnieje potrzeba aby nauczyciele mogli poznawać różnorodne narzędzia w sposób zorganizowany.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że nauczyciele wykorzystują różnorodne narzędzia i materiały. Wielu zwraca jednak uwagę na brak wymiany informacji o konkretnych narzędziach i pomocach multimedialnych, które można wykorzystać w danym przedmiocie.

W przyszłym roku w programie Szkoła z Klasą chce wziąć udział więcej nauczycieli.  Widząc zaangażowanie uczniów w prowadzenie blogów oraz uczenie innych uważają, że warto aby były to działania o szerszym zasięgu bo wtedy większa grupa uczniów może się odnaleźć zadanie dla siebie.

Cenną inicjatywą jest Festiwal 2.0. Nauczyciele zaangażowani w projekt stwierdzili, że uczniowie w czasie przygotowań do tego wydarzenia wręcz nalegali, żeby pokazać ich prace innym uczniom. Te wnioski zgadzają się z obserwacjami z poprzednich dwóch Festiwali. Uważam, ze należy co roku dąć możliwość uczniom dzielenia się tym co osiągnęli na drodze pracy nad projektem lub ucząc innych.

 

Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Odpowiadając na potrzeby nauczycieli w sierpniu zostanie przeprowadzone szkolenie z wybranych narzędzi TIK. Trzeba także wprowadzić szkolenia TIK do kalendarza szkoleń wewnętrznych.