Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Zadanie dyrektora- planowanie (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Maria Lupa (ZSmecina) dyrektor

Szkoła: Publiczne Gimnazjum w Mecinie, Męcina (podstawowy harmonogram)

Źródło: Dyrektor: Maria Lupa

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Edukacja XXI wieku powinna stawiać na innowacyjność, nauczyciel ma inspirować uczniów do twórczej i kreatywnej pracy. Moje doświadczenie zawodowe pokazuje, iż atrakcyjność zajęć  ma także przełożenie na efekty kształcenia. W związku z czym staram się tak kierować swoją placówką aby nauczyciele szukali nowatorskich rozwiązań w procesie nauczania a uczniowie wykazywali się pomysłowością i mieli odwagę do eksperymentowania. Wybrałam zadanie: pomysł na e- szkołę ponieważ od lat dbam o zaplecze sprzętowe placówki, nowoczesne klasopracownie, doskonalenie nauczycieli gdyż wiem, iż w znaczącym stopniu podnosi to poziom edukacji. W związku z czym zamierzam podjąć następujące kroki aby zapewnić jakość e- nauczania na odpowiednim poziomie.

 1. Szczegółowa analiza wykorzystania dostępnego sprzętu multimedialnego i stworzenie grafiku jego optymalnego wykorzystania. Zachęcenie wszystkich nauczycieli do korzystania z dostępnego sprzętu w nieograniczony sposób.
 2. Kontynuowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe) oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozyskiwanie sponsorów.
 3. Zadbanie o doskonalenie zewnętrzne nauczycieli, którzy deklarują chęć korzystania z TIK podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Motywowanie ich do podejmowania kolejnych działań i udzielanie im wsparcia.
 4. Podjęcie starań o wzbogacenie bazy multimedialnej szkoły (zakup nowej tablicy multimedialnej do kolejnej pracowni językowej, zakup tabletów dla uczniów niepełnosprawnych, wizualizera i telebimu).
 5. Zwrócenie uwagi na doskonalenie wewnętrzne nauczycieli, zainspirowanie ich do wyjścia z rutyny, zachęcanie do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez przygotowanie warsztatów, lekcji pokazowych, zajęć pozalekcyjnych, stworzenie spisu stron www pomocnych w nauczaniu i uczeniu się. Włączenie uczniów w działania służące wdrożeniu TIK w nauczanie.
 6. Włączenie rodziców, dziadków w działania edukacyjne w myśl akcji „Młodzi uczą starszych” , dostrzeżenie i nagrodzenie efektów pracy młodzieży.
 7. Zwrócenie uwagi na systematyczne korzystanie z e- dziennika, tak aby dawał rodzicowi pełen obraz pracy jego dziecka. Zachęcenie szerokiej grupy uczniów i rodziców do wykorzystania w edukacji e- platformy jako źródła wiadomości z lekcji, materiałów dodatkowych, powtórzeniowych, przygotowujących do egzaminów.
 8. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez uruchomienie mini kina TIK.

 

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Po dogłębnej analizie dostępnego sprzętu oraz konsultacjach z nauczycielami rozpoczęłam planowanie swoich działań. Cenne dla mnie okazały się informacje, które uzyskałam  od moich nauczycieli. To właśnie oni w codziennym, praktycznym działaniu weryfikują co jest ważne w edukacji a jakie kwestie można pominąć. Pierwszą okazja do poznania ich opinii było spotkanie otwierające gdzie pracując metoda analizy SWOT poznaliśmy plusy i minusy naszej placówki. Ich wyodrębnienie pozwoliło na wskazanie silnych stron oraz podjęcie próby niwelowania słabszych. Pozwolę sobie na przytoczenie kliku problemów, z którymi musimy się zmierzyc :

 • Pełne wykorzystania sprzętu podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Doposażenie szkoły w laptopy dla każdego nauczyciela.
 • Uświadomienie uczniom jak bezpiecznie korzystać z Internetu i jak nie popełniać plagiatu.
 • Pogłębienie wiedzy nauczycieli z zakresu rodzajów  narzędzi TIK oraz ich wykorzystania w nauczaniu.
 • Popularyzacja wśród uczniów nawyku stosowania narzędzi TIK w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy.
 • Zwrócenie uwagi na systematyczne korzystanie z e- dziennika i e- platformy.

 

To one pomogły mi w wytyczeniu celów jakie chciałabym osiągnąć. Zanim moje plany i pomysły przyjęły ostateczną formę konsultowaliśmy je wspólnie w gronie Zespołu 2.0.

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Aby osiągnąć sukces w działaniu, wiadomo nie od dziś, że trzeba mieć określony cel i plan. Jego rzetelna realizacja poprowadzi do zamierzonego efektu końcowego. Podejmowane działania musza być konkretne, wymierne i przede wszystkim określone w czasie.

ZADANIE

CZAS REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 1. Sporządzenie grafiku wykorzystania bez ograniczeń dostępnego sprzętu przez wszystkich nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych.

Do 20.12.2013

Dyrektor, koordynator

 1. Kontynuowanie współpracy z instytucjami i nawiązywanie nowych kontaktów w celu poszukiwania sponsorów.

Rok szkolny 2013/2014

Dyrektor

 1. Sporządzenie wykazu stron www. pomocnych w nauczaniu i uczeniu się.

Do 15.01.2014

Nauczyciele 2.0.

 

 1. Udział w zewnętrznym szkoleniu „Korzystanie z platformy Moodle”

Listopad 2013

Koordynator, Nauczyciele 2.0.

 1. Warsztaty na temat wykorzystania narzędzi TIK w edukacji.

Listopad 2013

Koordynator, Nauczyciele 2.0.

 1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, lekcje pokazowe dla nauczycieli i rodziców, zajęcia pozalekcyjne z udziałem rodziców.

Od stycznia do maja 2014

Koordynator, Nauczyciele 2.0.

 1. Zakup i zainstalowanie telebimu, tablicy multimedialnej i wizualizera.

Rok szkolny 2013/2014

Dyrektor

 1. Pozyskanie sponsorów i zakup tabletów dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum.

Od stycznia do maja 2014

Dyrektor

 1. Wykupienie dostępu do e- dziennika dla wszystkich rodziców w celu ułatwienia przepływu informacji i wglądu w efekty edukacji.

Rok szkolny 2013/2014

Dyrektor

 1. Zachęcenie wszystkich nauczycieli i uczniów do korzystania z e- platformy.

Rok szkolny 2013/2014

Dyrektor, Koordynator, Nauczyciele 2.0.

 1. Zadbanie o edukację informacyjno- komunikacyjną chętnych rodziców i dziadków.

Rok szkolny 2013/2014

Dyrektor, Koordynator, Nauczyciele 2.0., uczniowie

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Wymiernym wyznacznikiem tego czy zaplanowane i realizowane zadania się powiodły będą ich efekty. Pozwolą one określić mi na ile była użyteczna wprowadzona zmiana. Ewaluacja będzie również okazja do oceny skuteczności moich działań a także pozwoli wyłonić mocne i słabe strony w realizacji mojego zadania. Planując ewaluację zacznę od określenia jej zakresu. Następnie przystąpię do gromadzenia i analizy danych, które dostarcza mi informacji czy zaplanowanie działania przyniosły korzystne zmiany. Metody, które wykorzystam do badania to: badanie kwestionariuszowe, wywiad, obserwacja. Będą one skierowanie do grupy  nauczycieli, rodziców i uczniów.