Zaloguj się
Login:
Hasło:
Najnowsze materiały

Szkoła z e-dziennikiem. (Zadanie dyrektora - planowanie)

Autor: Julita Zalewska (j_zalewska) dyrektor

Szkoła: Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Piła (podstawowy harmonogram)

Kategoria: Szko?a z e-dziennikiem

Wybierz kategorię zadania (znajduje się poniżej okienek edycji treści). Opisz w kilku punktach poszczególne kroki, które podejmiesz w realizacji wybranego zadania.

Pomysł wprowadzenie dziennika elektronicznego pojawił się w poprzednim roku szkolnym. Plan realizacji zadania (wprowadzenia dziennika) został podzielony na 5 etapów:

1. Ocena istniejącej sytuacji.

2. przygotowanie bazy.

3. Uruchomienie dziennika.

4.  Praca z dziennikiem.

5. Ocena działań (ewaluacja).

 

Jak zadanie, które wybrałaś/eś odpowiada na potrzeby wyrażone przez nauczycieli na spotkaniu otwierającym? Odnieś się do kilku konkretnych problemów i postulatów zdiagnozowanych i wyrażonych podczas spotkania otwierającego.

Podczas spotkania otwierającego i wcześniejszych spotkań organizacyjnych nauczyciele zauważali potrzebę lepszej organizacji pracy związanej z dziennikiem lekcyjnym:

- stały, bieżący monitoring ze strony rodziców postępów uczniów (oceny, frekwencja);

- przepływ, wymiana informacji rodzic-wychowawca, nauczyciel i wychowawca-nauczyciel, na temat zachowania uczniów, ocen, wydarzeń (np. zapowiedź sprawdzianów, egzaminów próbnych, urlopowania uczniów, usprawiedliwień nieobecności ...);

- stosowanie pozytywnych wzmocnień - reagowanie na pochwały, sukcesy, osiągnięcia;

- ujednolicenie kryteriów ocen za poszczególne elementy sprawdzające wiedzę i umiejętności (waga ocen). 

 

Podaj przybliżone terminy realizacji poszczególnych zadań, czas ich trwania, napisz kto będzie brał w nim udział i w jakim zakresie.

Etap wstępny - ocena istniejącej sytuacji.

Zamysł wprowadzenia dziennika elektronicznego pojawił się w gronie nauczycielskim oraz sygnalizowany był przez rodziców uczniów do dłuższego, trudnego do określenia dzisiaj czasu. Dlatego w maju 2013r. dyrekcja szkoły, ekonom szkoły, nauczyciel informatyki na wspólnym zebraniu szukali odpowiedzi na pytania:

- czy mamy odpowiednie łącze, aby dziennik działał bez problemów;

- czy w każdej klasie jest dostęp do internetu;

- czy w każdej klasie jest komputer;

- czy szkoła dysponuje pomieszczeniami z dostępem  do dziennika, innymi niż klasa, w którym mogą pracować nauczyciele;

- jaki wybrać produkt (dziennik);

- czy będziemy potrzebować okresu przejściowego, używając jednocześnie dziennika elektronicznego i papierowego;

-czy wszyscy nauczyciele poradzą sobie z obsługą dziennika elektronicznego, czy potrzebne będą dodatkowe szkolenia (kto je zapewni?);

- kto będzie zarządzał dziennikiem.

Etap I - przygotowanie bazy.

Po rozeznaniu sytuacji w czerwcu 2013r. przystąpiliśmy do realizacji zadań związanych z wprowadzeniem dziennika elektronicznego:

- podpisaliśmy umowę z miejscową firmą informatyczną, która będzie sprawowała nadzór na siecią informatyczną w szkole oraz administrowała dziennikiem od strony informatycznej;

- doprowadziliśmy internet do wszystkich sal lekcyjnych i innych pomieszczeń wykorzystywanych do pracy przez nauczycieli;

- wyposażyliśmy wszystkich klasy w komputery oraz pomieszczenia do pracy dla nauczycieli;

- wybraliśmy dziennik firmy Vulcan;

- założyliśmy sł€żbowe konta internetowe wszystkim nauczycielom; 

- zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli.

Etap II - wdrożenie dziennika.

Rada pedagogiczna podjęła decyzję o rezygnacji z lekcyjnego dziennika papierowego.

1. Rozpoczęcie pracy z dziennikiem przez nauczycieli:

- w sierpniu 2013r. zostały wprowadzone danye wszystkich uczniów do dziennika oraz załączony plan lekcji;

- na radzie pedagogiczej w sierpniu został udzielony krótki instruktaż przypominający jak obsługiwać dziennik elektroniczny;

- 2 września dziennik został uruchomiony; 

- w pierwszych tygodniach zapewniliśmy pomocy nauczycielom w obsłudze dziennika (przedstawicielka firmy Vulcan oraz pracownik firmy informatycznej, z którą podpisaliśmy umowę)

2. Udostępnienie dziennika rodzicom / listopad 2013

- zebranie przez wychowawców e-maili od rodziców (wrzesień - październik);

- poinstruowanie rodziców o sposobie obsługi dziennika na zebraniach z rodzicami (wrzesień);

- stałe udzialeanie instruktażu rodzicom przez wychowawców.

Etap III - praca z dziennikiem.

- rozwiązywanie bieżących problemów w obsłudze dziennika, stała pomoc z ztrony firmy informatycznej;

- systematyczne uzupełnianie dziennika;

- dążenie do załączenia przez nauczycieli planów dydaktycznych (wybieranie tematów z listy, rozliczanie ilości godzin oraz nadzór nad realizacją treści podstawy programowej);

- doskonalenie komunikacji między nauczycielami i rodzicami;

- wprowadzenie zastępstw w dzienniku elektroniczny (II semestr);

- dostosowanie WSO pod kątem zgodności zasad oceniania z funkcjonalnością dziennika. Nauczyciele wykorzystują w ocenianiu średnią ważoną.

Etap IV - ocena działań (ewaluacja).

- zebranie informacji od nauczycieli i rodziców na temat funkcjonowania dziennika

- dokonanie niezbędnych zmian

 

Jak zamierzasz sprawdzić, że zadanie się udało? Opisz jak zorganizujesz ewaluację przedsięwzięcia, jakie przyjmiesz kryteria. Zaplanuj konkretne metody.

Pierwsze informacje na temat działania, przydatności i celowości wprowadzenia dziennika elektronicznego spływają do dyrekcji szkoły na bieżąco zarówno od nauczycieli, uczniów jak i rodziców. 

Po pierwszym semestrze zostaną zebrane konkretne informacje od nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczące funkcjonowania dziennika. Wychowawcy poproszą o ustosunkowanie się rodziców na zebraniach, a uczniów na lekcjach wychowawczych. Uwagi i wskazówki zostaną przeanalizowane przez dyrekcję i informatyka, a następnie zostaną omówione na radzie pedagogicznej i uzupełnione o wagi nauczycieli. Wszystkie uwagi techniczne zostaną przekazane firmie Vulcan, w celu lepszego dostosowania produktu do potrzeb naszej szkoły.

Wychowawcy wraz z pedagogiem szkolnym przeanalizują wpływ wprowadzenia dziennika na frekwencję rodziców na zebraniach, zainteresowania rodziców postępami dzieci oraz wpływ stałego wglądu w oceny na stosunek do obowiązków szkolnych przez uczniów.

W drugim semestrze będziemy starać się wprowadzić ewentualne postulaty, poprawiać błędy, a w czerwcu w podobny sposób zbierzemy informacje i przedyskutujemy temat z Radą Rodziców.